Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening kostenvergoeding wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kostenvergoeding wethouders
CiteertitelVerordening kostenvergoeding wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtspositiebesluit wethouders (Stb. 243, 1994 en Stb. 448, 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200101-01-2010nieuwe regeling

02-01-2001

E3-journaal, 03-01-2001

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kostenvergoeding wethouders

Artikel 1 Reiskosten

 • 1.

  Aan de wethouder wordt vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt.

 • 2.

  De vergoeding geschiedt op basis van declaratie. De kosten van openbaar vervoer en taxi worden tegen overlegging van bewijsstukken integraal vergoed.

Bij gebruikmaking van een eigen voertuig worden de werkelijk gemaakte kilometers vergoed tegen het maximale bedrag per kilometer dat is vastgesteld bij of krachtens artikel 7 van het Reisbesluit binnenland (Stb. 144, 1993).

Artikel 2 Verblijfkosten

 • 1.

  Aan de wethouder wordt voor reizen, als bedoeld in artikel 1, vergoeding verleend tot het bedrag, dat volgens zijn of haar opgave met inachtneming van gepaste zuinigheid voor verblijfkosten is uitgegeven.

 • 2.

  De vergoeding geschiedt na declaratie onder overlegging van bewijsstukken.

Artikel 3 Kosten voor kinderopvang

Op de wethouder is ter zake van kosten voor, in verband met de vervulling van het wethouderschap, noodzakelijke kinderopvang van toepassing de regeling voor bedrijfsgerichte kinderopvang, zoals die geldt voor het personeel van deze gemeente.

Artikel 4 Schade als gevolg van werkzaamheden

Ter zake van schade, als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, is op de wethouder van overeenkomstige toepassing artikel 15:1:19 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo.

Artikel 5 Overige kosten

 • 1.

  Aan de wethouder wordt per kalendermaand een vergoeding voor overige kosten uitgekeerd.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding beloopt een twaalfde gedeelte van het maximale bedrag dat overeenkomstig artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders geldt voor een gemeente in de klasse, waartoe de gemeente Venlo behoort.

Artikel 6 Inwerkingtreding / citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kostenvergoeding wethouders”.