Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-200101-01-2010nieuwe regeling

29-08-2001

E3-journaal, 05-09-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet.

Artikel 1

 • 1.

  Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding de erepenning van de gemeente Venlo worden toegekend met daaraan verbonden het ereburgerschap.

 • 2.

  Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding de erespeld van de gemeente Venlo worden toegekend.

 • 3.

  Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan de waarderingsonderscheiding worden toegekend.

Artikel 2

De erepenning met daaraan verbonden het ereburgerschap kan in de volgende gevallen worden toegekend:

 • a.

  als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de gemeente Venlo in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;

 • b.

  wanneer iemand door een uitzonderlijke prestatie of anderszins, voor de gemeente zodanig verdiensten heeft verworven, dat zij voor de inwoners of in het algemeen belang nog vele jaren van groot belang zijn.

Artikel 3

De erepenning wordt geslagen in goud.

De erepenning heeft een ronde vorm en een middellijn van 40 mm, vertoont aan de voorzijde de naam en het wapen van de gemeente met daarom heen de woorden “Ereburger der gemeente Venlo” en draagt aan de keerzijde een toepasselijk opschrift, waarvan de tekst wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4

De raad beraadslaagt en besluit in een besloten vergadering over het toekennen van de erepenning, zulks onder vermelding van de redenen welke tot de toekenning hebben geleid. De uitreiking geschiedt, tenzij de raad anders besluit, in een openbare vergadering van de raad.

Artikel 5

Aan de begiftigde wordt met de erepenning tevens een oorkonde uitgereikt.

In de oorkonde wordt vermeld de aard, de reden en de datum van de onderscheiding, alsmede dat aan de erepenning het ereburgerschap is verbonden.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het model en de tekst van de oorkonde vast.

Artikel 6

Het college van burgemeester en wethouders beslist - gehoord het Overleg van Fractievoorzitters - over het toekennen van de erespeld, zulks onder vermelding van de redenen welke tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 7

De erespeld kan worden toegekend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • 1a.

   de verdiensten moeten aan de gemeente Venlo of aan een van de gemeenschappen binnen de gemeente ten goede zijn gekomen;

  • 1b.

   de verdiensten moeten zich uitstrekken over een geruime periode en een opmerkelijke uitstraling kennen;

  • 1c.

   de verdiensten moeten bijzonder en van een algemeen maatschappelijk karakter zijn, terwijl de activiteiten op vrijwillige basis moeten zijn uitgevoerd, waardoor in beginsel verdiensten in een werksituatie, al dan niet volledig beroepsmatig, worden uitgesloten.

 • 2.

  Verdiensten mogen niet langer dan 5 jaar geleden zijn beëindigd.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om, na instemming van de fractievoorzitters, van het in het tweede lid genoemde criterium af te wijken.

Artikel 8

De erespeld is een zilveren draagspeld, vervaardigd naar het ontwerp van het stadswapen en is aan de achterzijde voorzien van een 1 mm dikke zilveren steekspeld.

Artikel 9

Aan de begiftigde wordt met de erespeld tevens een oorkonde uitgereikt.

In de oorkonde wordt vermeld de aard, de reden en de datum van de onderscheiding.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het model en de tekst van de oorkonde vast.

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders beslist over het toekennen van de waarderingsonderscheiding.

De uitreiking geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11

 • 1.

  De waarderingsonderscheiding kan worden toegekend:

  • a.

   aan personen die gedurende een lange periode bestuurslid zijn van een vereniging of stichting in de gemeente Venlo;

  • b.

   aan personen die gedurende een lange periode verdienstelijk lid zijn geweest voor een vereniging of stichting in de gemeente Venlo;

  • c.

   aan personen die gedurende een lange periode verdienstelijk zijn geweest voor de Venlose gemeenschap;

  • d.

   indien de aanvraag hiervoor minimaal drie maanden voor de uitreikdatum wordt ingediend

 • 2.

  Verdiensten mogen niet langer dan 5 jaar geleden zijn beëindigd.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om, na overleg met de fractievoorzitters, van de in het eerste lid genoemde criteria af te wijken.

Artikel 12

De waarderingsonderscheiding is een ovaalvormige draagspeld in zilver met daarop de Gelderse Leeuw uit het Stadswapen en de tekst ‘voor hen die het verdienen’.

Artikel 13

Van elke toekenning van de erepenning, de erespeld en de waarderingsonderscheiding wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening bijgehouden in een register, waarvan het college het model vaststelt en de naam draagt “Ereboek van de gemeente Venlo”.

Artikel 14

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt ingetrokken de Verordening inzake toekenning van gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 januari 2001.

Artikel 15

Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag voor een onderscheiding is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, worden daarop de overeenkomstige bepalingen van de onderhavige verordening toegepast.

Artikel 16

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen”.