Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verpachtingsvoorwaarden kermis 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerpachtingsvoorwaarden kermis 2010
CiteertitelVerpachtingsvoorwaarden kermis 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verpachtingsvoorwaarden Kermis Venlo 2009 en de kermisregeling gemeente Arcen en Velden 2005 vervallen op 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

02-02-2010

E3-journaal, 10-02-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verpachtingsvoorwaarden kermis 2010

 

 

1 Algemene bepalingen betreffende de kermis

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verpachtingsvoorwaarden wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  kermis: het evenement, dat jaarlijks in stadsdeel Arcen, Belfeld, Blerick, Lomm, Tegelen en Velden wordt gehouden, waarbij door middel van een samenstel van bewegende en stilstaande vermaakattracties, daarbij passende mobiele verkoopzaken en gelegenheden tot het deelnemen aan spelen of tot het bezichtigen van het zogenaamde kijkwerk, de bezoekers van dat evenement geamuseerd worden;

 • b.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt van de exploitatie van een onder a. bedoelde inrichting;

 • c.

  inrichting: een inrichting bestemd tot vermaak en vertier op kermissen en/of een andere vermakelijkheid of vertoning op kermissen;

 • d.

  NKB: de Nederlandse Kermisbond;

 • e.

  BOVAK: de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders;

 • f.

  standplaats: de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte op het kermisterrein;

 • g.

  marktmeester: de ambtenaar die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen om o.a. de kermis te organiseren.

Artikel 2 Toepasselijkheid verpachtingsvoorwaarden

Deze verpachtingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten contracten (c.q. te verlenen gunningen) voor standplaatsen op de kermissen in de gemeente Venlo, zoals hierna omschreven.

Artikel 3 Plaats en tijd

 • 1.

  De kermis zal worden gehouden:

  • a.

   in het stadsdeel Arcen op:

   • het Burgemeester Gubbelsplein.

  • b.

   in het stadsdeel Belfeld op

   • het Muldersplein.

  • c.

   in het stadsdeel Blerick op:

   • het Schepenenplein, het aan het Schepenenplein grenzende gedeelte van de Pepijnstraat en het Lambertusplein.

  • d.

   in het stadsdeel Lomm op:

   • de Markt.

  • e.

   in het stadsdeel Tegelen op:

   • Plein 1817 (naast St. Jozefschool), het Wilhelminaplein (nabij St. Martinuskerk) en een gedeelte van de Engerstraat .

  • f.

   in het stadsdeel Velden op:

   • de Markt en voor de kerk.

 • 2.

  De tijdstippen van de kermis zijn:

  • a.

   in het stadsdeel Arcen:

   • van de vrijdag voor de laatste zondag in april tot en met de dinsdag daaropvolgend dagelijks van 14.00 uur tot 24.00 uur.

  • b.

   in het stadsdeel Belfeld:

   • van de zaterdag voor de laatste zondag in mei tot en met de dinsdag daaropvolgend (voorjaarskermis) dagelijks van 14.00 uur tot 24.00.

  • c.

   in het stadsdeel Belfeld:

   • van de zaterdag voor de laatste zondag in september tot en met de dinsdag daaropvolgend (najaarskermis) dagelijks van 14.00 uur tot 24.00.

  • d.

   in het stadsdeel Blerick:

   • van de vrijdag vóór Pinksteren tot en met de woensdag daaropvolgend dagelijks van 14.00 uur tot 24.00 uur.

  • e.

   in het stadsdeel Lomm:

   • van de vrijdag vóór Pinksteren tot en met de dinsdag daaropvolgend dagelijks van 14.00 uur tot 24.00 uur.

  • f.

   in het stadsdeel Tegelen:

   • van de eerste zaterdag in mei tot en met de dinsdag daaropvolgend (voorjaarskermis) dagelijks van 14.00 uur tot 24.00.

  • g.

   in het stadsdeel Tegelen:

   • van de zaterdag voor de laatste zondag in augustus tot en met de dinsdag daaropvolgend (najaarskermis) dagelijks van 14.00 uur tot 24.00.

  • h.

   in het stadsdeel Velden:

   • van de vrijdag na Pinksteren tot en met de dinsdag daaropvolgend dagelijks van 14.00 uur tot 24.00 uur

Artikel 4 Rit- en deelnameprijzen

 • 1.

  De maximale rit- en deelnameprijs voor kinderzaken bedraagt € 1,00 en 6 ritten voor € 5,00.

 • 2.

  De maximale rit- en deelnameprijs voor familiezaken bedraagt € 1,50 en 3 ritten voor € 4,00.

 • 3.

  De maximale rit- en deelnameprijs voor grootvermaak bedraagt € 2,00 en 3 voor € 5,00.

 • 4.

  In incidentele gevallen, ter beoordeling van de marktmeester, kan afgeweken worden van de maximale rit- en deelnameprijzen.

 • 5.

  De rit- en deelnameprijzen worden vermeld op van gemeentewege beschikbaar te stellen kaarten, welke gedurende de gehele kermis goed zichtbaar voor het publiek op de kassa aanwezig dienen te zijn. Deze kaarten mogen door of vanwege de exploitant niet gewijzigd of verwijderd worden.

2 Wijze van verpachting

Artikel 5 Gesloten verpachting

 • 1.

  De standplaatsen worden verpacht door middel van een gesloten verpachtingsysteem. Als zodanig worden de gesloten enveloppen met inschrijvingen niet in de openbaarheid geopend en voorgelezen. Evenmin worden de geboden pachtsommen nadien gepubliceerd of anderszins bekendgemaakt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn niet gehouden om standplaatsen aan de hoogstbiedende inschrijver(s) te verpachten. Zij kunnen een keuze doen uit de inschrijvingen om standplaatsen toe te wijzen voor alle inrichtingen die zij wensen toe te laten. Gekeken wordt dan onder andere naar de plaatsingsmogelijkheden, het onderscheidende vermogen en de diversiteit van de attracties.

 • 3.

  Inschrijvingen voor lagere rit- of deelnameprijzen kunnen de voorkeur genieten.

Artikel 6 Advertentie

 • 1.

  In het 4e kwartaal van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de kermis wordt gehouden wordt van gemeentewege een advertentie geplaatst in onder meer periodieke uitgaven van de kermisvakbonden NKB en BOVAK.

 • 2.

  In de advertentie wordt aangegeven op welke wijze en op uiterlijk welke datum kan worden ingeschreven voor een standplaats op de kermis.

 • 3.

  In de advertentie wordt tevens opgenomen voor welke zaken reeds een standplaats is toegewezen, als bedoeld in artikel 10, lid 1.

Artikel 7 Eisen aan de inschrijving

 • 1.

  De verpachting van de standplaatsen voor de kermis geschiedt uitsluitend aan de hand van inschrijving. Voor het doen van inschrijvingen moet gebruik worden gemaakt van de daartoe van gemeentewege beschikbaar gestelde inschrijfformulieren. Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

 • 2.

  Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, dan wel door hun gemachtigden. De bevoegdheid van de gemachtigde moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen, door de exploitant ondertekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan één exploitant.

 • 3.

  Op het inschrijfformulier moeten ten minste worden vermeld:

  • a.

   naam, voornaam, correspondentieadres, telefoonnummer, alsmede handtekening van de exploitant, dan wel naam, adres en vestigingsplaats van de rechtspersoon die de inrichting exploiteert en de handtekening van degene(n) die de rechtspersoon kunnen vertegenwoordigen;

  • b.

   naam en omschrijving van de inrichting;

  • c.

   het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat als pachtsom geboden wordt;

  • d.

   de juiste afmetingen van de (buiten)maten zoals frontbreedte, hoogte, diepte en doorsnede van de inrichting, alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa en dergelijke, wanneer deze buiten de maten van breedte, hoogte en diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren en voorts de exacte plaats van de eventuele voor-/zij- en achteringangen, kant of open zaak;

  • e.

   de benodigde aansluitwaarde in KW tijdens opbouw, kermis en afbouw;

  • f.

   het aantal woon- en pakwagens en de afmetingen van genoemde wagens (lengte, hoogte en breedte inclusief de naar buiten uitstekende delen, zoals trap, regen- of zonneschermen, enzovoort);

  • g.

   de rit- en deelnameprijzen die gehanteerd zullen worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4

 • 4.

  Bij de inschrijving dienen te worden gevoegd:

  • a.

   een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, welke niet ouder is dan 1 jaar;

  • b.

   voor zover van toepassing, de volmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel;

  • c.

   een recente foto en/of compositietekening, waarop het uiterlijk aanzien van de inrichting kan worden beoordeeld:

  • d.

   het bewijs van (goed)keuring, als bedoeld in het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen;

  • e.

   een kopie van de geldende polis van de aansprakelijkheidsverzekering;

  • f.

   indien het een nieuwe inrichting betreft, bewijsstukken, waarmee de inschrijver kan aantonen, dat die inrichting ook daadwerkelijk - tijdig - op de kermis geëxploiteerd zal worden.

 • 5.

  Indien het inschrijvingsbedrag in letters afwijkt van het daarbij vermelde bedrag in cijfers, zal het bedrag in letters worden aangenomen als de geboden som.

 • 6.

  Wanneer ten aanzien van een geboden pachtsom het voorbehoud "zonder concurrentie" of een ander voorbehoud van dezelfde strekking wordt gemaakt, moet daarbij nauwkeurig worden aangegeven welke inrichtingen de exploitant als van concurrerende aard beschouwt, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • 7.

  Onvolledige en onduidelijke inschrijvingen, alsmede inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kunnen door burgemeester en wethouders terzijde worden gelegd. De exploitant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 8 Inzending inschrijfformulieren

 • 1.

  De inschrijfformulieren moeten in een door de gemeente beschikbaar gestelde, gesloten envelop worden gestuurd naar Gemeente Venlo, Antwoordnummer 6001, 5902 VB Venlo vóór een door of vanwege burgemeester en wethouders bepaalde datum. Deze datum worden bekendgemaakt in de advertentie, waarin de te houden kermis is aangekondigd en de inschrijving is opengesteld zoals bedoeld in artikel 6. Te laat binnengekomen formulieren worden terzijde gelegd.

 • 2.

  Inschrijvingen per fax worden alleen geaccepteerd als het originele inschrijfformulier binnen de in lid 1 genoemde datum is binnengekomen.

Artikel 9 Gehouden aan bod

 • 1.

  De exploitant is gehouden zijn bod tot en met de datum van gunning, althans uiterlijk tot 6 weken na afloop van de in artikel 6, lid 2 bedoelde inschrijvingsdatum gestand te doen.

 • 2.

  Verhoging of verlaging van de geboden pachtsom kan uitsluitend geschieden door middel van een nieuw inschrijfformulier, waarop duidelijk is vermeld welk bod verhoogd of verlaagd wordt en dient tevens te geschieden vóór afloop van de in artikel 6, lid 2 bedoelde inschrijvingsdatum.

Artikel 10 Gunning standplaatsen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om reeds voor de inschrijving onderhands standplaatsen toe te wijzen om ervoor te zorgen dat een aantrekkelijke kermis gewaarborgd is.

 • 2.

  Binnen 4 weken na de in artikel 8 genoemde datum beslissen burgemeester en wethouders omtrent de gunning van de overige standplaatsen.

 • 3.

  Elke inschrijver zal, zo mogelijk, binnen 5 weken na de in artikel 8 genoemde datum bericht ontvangen of de standplaats(en), waarvoor hij heeft ingeschreven, hem al dan niet is (zijn) gegund.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan de gunning de voorwaarde verbinden, dat ten gunste van de gemeente Venlo een waarborgsom wordt gestort van maximaal € 1.500,00 welke na de kermis, indien aan de verplichtingen voortvloeiende uit de gunning is voldaan, zal worden gerestitueerd. Dit gebeurt alleen bij exploitanten die in het verleden of op een andere kermis problemen hebben veroorzaakt.

Artikel 11 Gunning naplaats

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen na afloop van de inschrijvingsperiode een standplaats toewijzen, ter vervanging van een inrichting, waarvan na de inschrijvingsperiode of na gunning blijkt dat:

  • a.

   de betreffende exploitant de gunning heeft teruggegeven;

  • b.

   de gunning moet worden ingetrokken vanwege een tekortkoming aan de zijde van de exploitant;

  • c.

   deze betreffende exploitant wegblijft of de inrichting niet op tijd klaar is.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen tevens na afloop van de inschrijvingsperiode een standplaats toewijzen ter verhoging van de kwaliteit en/of de aantrekkelijkheid van de kermis.

 • 3.

  Bij toepassing van de leden 1 en 2 kan het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 9 geheel of gedeeltelijk achterwege blijven.

3 Financiële bepalingen

Artikel 12 Betaling

 • 1.

  De geboden pachtsom moet als volgt worden betaald:

  • a.

   25% van de pachtsom dient binnen 14 dagen na dagtekening van de gunning van de standplaats door de gemeente te zijn ontvangen;

  • b.

   het restant dient op een nader te bepalen datum, één maand vóór de aanvang van de kermis door de gemeente te zijn ontvangen.

 • 2.

  De betaling dient te geschieden door middel van storting of overschrijving op bankrekeningnummer 28.50.08.749 bij de Bank Nederlandse Gemeenten ten name van de gemeente Venlo, onder vermelding van de naam van de inrichting. Bij de betaling dient vermeld te worden “kermis Arcen”, “voorjaarskermis Belfeld” of “najaarskermis Belfeld, “Pinksterkermis Blerick”, “kermis Lomm”, “voorjaarskermis Tegelen” of “najaarskermis Tegelen”, ”kermis Velden”.

 • 3.

  In plaats van het bepaalde in de leden 1 en 2 kan betaling plaatsvinden door middel van een éénmalige machtiging voor incasso van de volledige pachtsom. Het formulier van de machtiging wordt met de gunning meegestuurd en zal binnen een in de gunning aangegeven termijn volledig ingevuld en getekend moeten worden geretourneerd.

 • 4.

  Indien de pachtsom niet is betaald binnen de termijnen in dit artikel genoemd, is de exploitant van de inrichting in gebreke door het enkele verloop van deze termijnen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de hem toegewezen plaats.

 • 5.

  De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem reeds gestorte deel van de pachtsom en blijft daarenboven verplicht tot betaling van de volledige pachtsom.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen.

Artikel 13 Restitutie pachtsom

Wanneer als gevolg van overmacht, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan dan wel als gevolg van overmacht aan de zijde van de exploitant , zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, de verpachte standplaats niet ingenomen kan worden, wordt de (gedeeltelijk) betaalde pachtsom teruggegeven, dan wel gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet kunnen worden gebruikt, gerestitueerd, onder inhouding van de door de gemeente gemaakte kosten.

Artikel 14 Stroomvoorziening/aansluitkosten

 • 1.

  De stroomvoorziening geschiedt door middel van tijdelijke aggregaten en een vaste aansluiting voor nachtstroom. Een daartoe gespecialiseerd elektrotechnisch bedrijf zal zorgdragen voor deze aggregaten en het daarop aansluiten van de attracties.

 • 2.

  In uitzonderingsgevallen kan met een exploitant worden afgesproken, dat deze zorgdraagt voor een eigen bron van energievoorziening.

 • 3.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de stroomvoorziening aan de zijde van het in lid 1 bedoelde elektrotechnisch bedrijf, tenzij deze tekortkoming is te wijten aan schuld of nalatigheid aan de zijde van de gemeente.

4 Verplichtingen gemeente

Artikel 15 Woon- en werkklimaat

De gemeente draagt zorg voor een goed woon- en werkklimaat voor de exploitanten die een standplaats hebben op de kermis.

 • 1.

  Op het kermisterrein, alsmede op de terreinen waar de woonwagens worden geplaatst, zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende afvalcontainers, wateraftappunten, stroomtoevoercontacten en (riool)afvoeren.

 • 2.

  Er mogen maximaal twee woonwagens per inrichting worden geplaatst op de plaatsen als bedoeld in lid 1. Voor het plaatsen wordt een vergoeding in rekening gebracht van:

  • a.

   € 250 voor de Pinksterkermis stadsdeel Blerick;

  • b.

   € 150 voor de voorjaars- en najaarskermis stadsdeel Tegelen;

  • c.

   € 100 voor de voorjaars- en najaarskermis stadsdeel Belfeld;

  • d.

   € 100 voor de kermis stadsdeel Arcen;

  • e.

   € 100 voor de kermis stadsdeel Lomm;

  • f.

   € 100 voor de kermis stadsdeel Velden.

Artikel 16 Promotie van de kermis

De gemeente draagt bij aan een goede promotie van de kermis. Dit kan onder meer geschieden in de vorm van:

 • a.

  personele inzet ten behoeve van de kermispromotie;

 • b.

  het plaatsen van reclameborden aan de invalswegen.

5 Verplichtingen exploitant

Artikel 17 Innemen standplaats

 • 1.

  Geen standplaats mag worden ingenomen:

  • a.

   dan nadat deze eerst door de marktmeester op het terrein is aangewezen;

  • b.

   tot een ander doel dan waarvoor zij is uitgegeven;

  • c.

   dan nadat aan de marktmeester is aangetoond, dat de pachtsom volledig is betaald;

  • d.

   dan nadat is aangetoond dat de inrichting, waarvoor is ingeschreven, door de exploitant zelf of door een bij deze in dienst zijnde bedrijfsleider wordt geëxploiteerd.

 • 2.

  Indien van gemeentewege daarom wordt verzocht, dient de exploitant, onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, sub e, de verzekeringspolis over te leggen, teneinde inzicht in de betreffende verzekering te verschaffen.

 • 3.

  Indien van gemeentewege daarom wordt verzocht, dient de exploitant bescheiden te overleggen, zoals bijvoorbeeld het bewijs van (goed)keuring, als bedoeld in het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen, waaruit blijkt dat de attractie is toegelaten om op Nederlandse kermissen te worden geëxploiteerd.

 • 4.

  De exploitant mag de aan hem verpachte standplaats alleen gebruiken voor de plaatsing en de exploitatie van de inrichting als waarvoor is ingeschreven.

 • De exploitatie van de inrichting moet geheel in overeenstemming zijn met de daarvan in het desbetreffende door de exploitant ingezonden inschrijfformulier gegeven benaming of omschrijving.

 • 5.

  Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, dient de exploitant zijn inrichting voor het publiek open te houden en, geheel verlicht, te exploiteren, behoudens schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 18 Geen overdracht gunning

Afstand of overdracht van de pacht c.q. de gunning aan een derde en ruiling of verwisseling van een standplaats met een andere exploitant mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 19 Opbouwen en afbreken

 • 1.

  Met het opbouwen der inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan nadat de marktmeester hiertoe toestemming heeft gegeven. De inrichtingen moeten op de eerste kermisdag om 12.00 uur bedrijfsklaar zijn.

 • Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens toestemming van de marktmeester.

 • 2.

  Met het afbreken der inrichtingen mag niet worden begonnen vóór 22.00 uur op de laatste dag van de kermis, behoudens toestemming van de marktmeester.

 • 3.

  Behalve voor opbouw- en afbraakactiviteiten mogen gedurende de kermis op het kermisterrein geen salon-, vracht- en pakwagens staan.

 • In uitzonderlijke gevallen kan hiervan, na verkregen toestemming van de marktmeester, worden afgeweken.

 • 4.

  Een of meerdere delen van het kermisterrein kunnen dagelijks - ook tijdens het opbouwen van de kermis - voor het verkeer worden opengesteld van 07.00 tot 12.00 uur. De exploitant of personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, dienen het verkeer ongehinderd doorgang te verlenen. Er mogen zich derhalve geen voertuigen, oploopvloeren, luifels, kapconstructies, goederen of andere obstakels op die gedeelten van het kermisterrein bevinden. Voorafgaande aan het opbouwen van de kermis worden de desbetreffende exploitanten hierover mondeling of schriftelijk geïnformeerd door de marktmeester.

 • 5.

  De inrichting dient uiterlijk op de tweede dag na de kermis om 12.00 uur te zijn afgebroken. De vracht- en pakwagens dienen op dat moment van het kermisterrein te zijn verwijderd. De marktmeester kan toestemming geven van het bepaalde in dit lid af te wijken.

 • 6.

  Alvorens de exploitant of personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn met één of meerdere vracht- of pakwagens naar het kermisterrein wenst te rijden, dient hij zich ervan te vergewissen, dat hij direct het kermisterrein kan oprijden, zodat gewaarborgd is dat wegen rondom het kermisterrein niet door zijn vrachtwagen(s) worden geblokkeerd dan wel anderszins (verkeers)hinder wordt veroorzaakt door zijn vrachtwagen(s).

Artikel 20 Opstellingskeuring

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een zogenaamde opstellingskeuring te laten plaatsvinden voor één of meerdere inrichtingen. Dit zal dan gebeuren door een daarin gespecialiseerde en daartoe aangewezen instantie of bedrijf.

 • 2.

  De kermisexploitant en zijn personeel dienen aan deze opstellingskeuringen hun volledige medewerking te verlenen. Aanwijzingen van de medewerkers van de keuringsinstantie en van medewerkers van de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 21 Vervallen standplaats indien niet op tijd

 • 1.

  Een standplaats die 24 uur vóór de aanvang van de kermis door de betreffende exploitant niet is ingenomen en waarbij de desbetreffende exploitant zich niet heeft gemeld bij de marktmeester vervalt aan burgemeester en wethouders en kan aan een ander worden toegewezen.

 • 2.

  Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene, wiens recht op grond van lid 1 vervallen is, tot betaling van de geboden pachtsom onverlet, tot een maximum van € 1.000,00.

Artikel 22 Vervallen standplaats indien te groot

 • 1.

  Indien bij het opbouwen van een inrichting blijkt, dat de afmetingen ervan groter zijn dan bij de inschrijving is opgegeven en hiermee de standplaats van andere exploitanten, de opstelling van de kermis of de (brand)veiligheid in het gedrang komt, verliest degene, aan wie de standplaats is toegewezen het recht op de plaats en de pachtsom die door hem reeds is betaald.

 • 2.

  De exploitant zal dan binnen 6 uur, na constatering van de afwijking door de marktmeester, de standplaats ontruimd dienen te hebben, opdat burgemeester en wethouders deze standplaats zo mogelijk aan een ander kunnen gunnen.

 • 3.

  Is er voldoende ruimte op het kermisterrein beschikbaar - zulks uitsluitend ter beoordeling van de marktmeester - dan kan plaatsing van de desbetreffende inrichting worden toegelaten tegen bijbetaling van een bedrag, dat zich tot het bedrag van de ingeschreven pachtsom verhoudt als de meerdere oppervlakte van de inrichting tot de opgegeven oppervlakte, welk bedrag wordt verhoogd met 25%.

Artikel 23 Geen eigen stroommotoren en LPG(tanks)

Diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting, worden niet toegelaten, tenzij daartoe voor het begin van de kermis toestemming aan burgemeester en wethouders is gevraagd en verkregen.

Het gebruik van L.P.G. en L.P.G.-tanks, anders dan voor motortractie is verboden. Dit geldt eveneens voor pakwagens, woonwagens en caravans, welke op de daarvoor aangewezen terreinen worden opgesteld.

Artikel 24 Bescherming tegen druipende olie e.d.

Onder alle machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en/of machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en/of beschadiging van de bestrating.

Artikel 25 Zorgplicht veiligheid inrichting

De exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd.

Artikel 26 Opvolgen voorschriften

De exploitant is verplicht te allen tijde in zijn inrichting toe te laten ambtenaren van politie, bouw- en woningtoezicht, brandweer, alsmede andere vertegenwoordigers van de gemeente, en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven. Tot deze voorschriften kan behoren de eis tot (tijdelijke) sluiting van de inrichting, in het geval zich een ongeval in of met de inrichting heeft voorgedaan, het gevaar van een ongeval dreigt of in verband met (extreme) weersomstandigheden.

Artikel 27 Niet beschadigen bomen, lichtmasten, bestrating e.d.

 • 1.

  De exploitant dient er voor zorg te dragen, dat noch hijzelf, noch personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn takken, bomen, struiken en/of andere groenvoorziening beschadigen. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van burgemeester en wethouders, een - kleine of grote - tak van een boom te verwijderen of anderszins groenvoorziening aan te tasten.

 • 2.

  De exploitant dient er voor zorg te dragen, dat noch hijzelf, noch personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn beschadigingen toebrengen aan lichtmasten, straatmeubilair, bestrating en eigendommen van derden.

 • 3.

  Alvorens door of namens de exploitant het kermisterrein of het woonwagenterrein wordt opgereden, dient hij zich ervan te vergewissen dat de aard van het terrein c.q. de bestrating het toelaat dat met het desbetreffende voertuig het terrein wordt opgereden. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de marktmeester zodat zonodig maatregelen kunnen worden genomen, zoals het leggen van rijplaten. De marktmeester kan de exploitant verplichten om rijplaten te gebruiken ter voorkoming van schade aan de ondergrond.

Artikel 28 Geen (steek)wapens e.d.

Het is niet toegestaan om vuur- en/of steekwapens en daarop gelijkende voorwerpen als prijzen uit te geven. Er worden derhalve geen messen, dolken, vlindermessen, geweren, revolvers en dergelijke geduld. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de marktmeester.

Artikel 29 Geen stink- of rookbommetjes, spuitbussen e.d.

 • 1.

  Het is niet toegestaan stinkbommetjes, rookbommetjes en vergelijkbare producten waarmee hinder, schade of overlast aan bezoekers of andere exploitanten kan worden toegebracht als prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de marktmeester.

 • 2.

  Het is niet toegestaan spuitbussen, waaruit verf, plak of een andere hinderlijke of schadelijke substantie kan worden gespoten als prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de marktmeester.

Artikel 30 Plaatsen en aansluiten woonwagens

 • 1.

  Woonwagens dienen te worden geplaatst op de daarvoor bestemde terreinen. Dit dient te geschieden op aanwijzing van de marktmeester.

 • 2.

  Afvoerslangen van de woonwagens dienen op een deugdelijke manier te worden aangebracht in de daarvoor bestemde afvoerput of straatkolk.

 • 3.

  Afval, afkomstig van de woonwagens, dient in een afgesloten vuilniszak te worden gedeponeerd in een van de grote containers die op de woonwagenterreinen staan.

 • 4.

  De exploitant dient er zorg voor te dragen dat er geen (geluids)overlast voor de woonomgeving wordt veroorzaakt.

 • 5.

  Honden dienen te zijn aangelijnd en zoveel als mogelijk binnen te worden gehouden.

 • 6.

  Alle aanwijzingen van de marktmeester of de politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd.

Artikel 31 Parkeren pakwagens

Vracht- en pakwagens mogen uitsluitend worden geparkeerd op het daartoe aangewezen pakwagenterrein.

Artikel 32 Geluid van de inrichting

 • 1.

  De exploitant dient er zorg voor te dragen, dat de exploitatie van de inrichting op een zodanige wijze geschiedt, dat voor het publiek, andere exploitanten of omwonenden zo min mogelijk (geluid)hinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan de exploitatie van een of meerdere inrichtingen voorschriften op te leggen. Deze voorschriften kunnen onder meer betreffen:

  • het maximale geluidsniveau;

  • de situering van geluidsbronnen;

  • de frequentie en tijden van gebruik;

  • het verplichte gebruik van een geluidsbegrenzer.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij één of meerdere inrichtingen geluidsbegrenzende apparatuur aan te brengen. Aanwijzingen van het personeel van de instantie of het bedrijf dat die apparatuur namens burgemeester en wethouders aanbrengt dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Het saboteren van - onderdelen van - de aangebrachte geluidsbegrenzende apparatuur, wordt aangemerkt als misdraging als bedoeld in artikel 38.

 • 4.

  Aanwijzingen van de marktmeester, van andere medewerkers van de gemeente of van de politie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 33 Vegen rondom de inrichting

 • 1.

  De exploitant is verplicht om iedere avond, na het sluiten van de kermis, het terrein rondom zijn inrichting schoon te vegen.

 • 2.

  Onder "rondom zijn inrichting" dient te worden verstaan het terrein binnen de (denkbeeldige) lijn die rondom de inrichting is gelegen, indien vanuit iedere hoek, rand of wand van de inrichting een afstand van 10 meter in acht wordt genomen. De afstand van 10 meter kan - in overleg en/of op aanwijzing van de marktmeester - meer of minder bedragen.

 • 3.

  Het opgeveegde afval dient in een op het kermisterrein aanwezige afvalcontainer te worden gedeponeerd.

 • 4.

  Door de marktmeester kan toestemming worden verleend om af te zien van het vegen op de laatste avond van de kermis.

Artikel 34 Brandveiligheid

 • 1.

  Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten in of nabij de inrichting, afhankelijk van de omvang van de inrichting, één of meerdere handbrandblustoestellen van voldoende inhoud aanwezig zijn. Deze toestellen moeten voor eenieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. De blustoestellen dienen gecontroleerd en onderhouden te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559 en moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

 • 2.

  In voorkomende gevallen kan de exploitant door of namens burgemeester en wethouders worden vrijgesteld van de verplichting, zoals in het eerste lid bedoeld.

 • 3.

  Voor inrichtingen welke gebruikmaken van het bakken en braden in oliën of vetten, dient de inhoud van het blustoestel geschikt te zijn voor het blussen van branden in de klasse A, B en C. Voor de overige inrichtingen geldt, geschikt voor het blussen van branden in klasse A en B, met de aantekening ook geschikt voor het blussen van zogenaamde elektriciteitsbranden.

 • 4.

  Bij de in het vorige lid bedoelde inrichtingen moeten voldoende goedpassende metalen deksels aanwezig zijn om elke pan of bak waarin olie en/of vet wordt verwarmd, bij brand te kunnen afsluiten.

 • 5.

  Verwarmingstoestellen die worden gestookt met gas, moeten zijn aangesloten door middel van slangen die speciaal voor de gebruikte gassoort zijn bestemd. De slangen moeten tegen oververhitting beschermd zijn en op de verbindingsplaatsen door middel van doelmatige klemmen zijn bevestigd.

 • 6.

  Het gebruik van gasflessen dient op de meest veilige wijze te geschieden, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke eisen.

 • 7.

  De exploitant is verplicht alle door de brandweer, ter voorkoming van brandgevaar, gegeven aanwijzingen of bevelen stipt en onmiddellijk op te volgen.

6 Aansprakelijkheid

Artikel 35 Verzekeringsplicht

De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen (daaronder begrepen het verpachte), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, in toereikende mate te verzekeren.

Artikel 36 Schade

 • 1.

  De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie ingeschakelde derden.

 • 2.

  De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade.

 • 3.

  De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of door welke andere oorzaak.

 • 4.

  De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, indien de toegelaten kermisexploitant tijdens de opbouwperiode door enige oorzaak verhinderd wordt om zijn inrichting op te bouwen.

7 Niet-nakoming

Artikel 37 Niet-nakoming verpachtingvoorwaarden

 • 1.

  Indien de exploitant één of meer van de verplichtingen op grond van deze verpachtingsvoorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt is deze, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, tenzij zulks op grond van deze voorwaarden, het contract of de wet niet nodig is, en in geval van termijnstelling, nakoming binnen die termijn uitblijft, aansprakelijk voor alle schade die hieruit voor de andere partij en/of derden voortvloeit en is de andere partij gerechtigd tot ontbinding van de gunningovereenkomst over te gaan.

 • 2.

  De verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van het vorige lid laat onverlet de verplichting tot betaling van de pachtsom door de exploitant dan wel het verval van de pachtsom aan de gemeente.

 • 3.

  Bij overtreding van die voorwaarden, waarvan naleving - in het belang van de veiligheid van het publiek of in het algemeen belang van de kermis, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders - bij voortduring gewaarborgd dient te zijn, zijn burgemeester en wethouders, onverminderd het bepaalde in lid 1, bevoegd:

 • a.

  de inrichting van de exploitant met onmiddellijke ingang te sluiten, zonodig onder het gelijktijdig staken van de levering van elektriciteit;

 • b.

  aan de exploitant een boete op te leggen van € 2.500,00 per overtreding en/of voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding duurt.

 • 4.

  Voorwaarden waarvan de naleving bij voortduring gewaarborgd dient te zijn, als bedoeld in lid 3, zijn in ieder geval artikel 4, (rit- en deelnameprijzen), artikel 22 (vervallen indien te groot) 25 (zorgplicht veiligheid inrichting), artikel 28 (geen steekwapens e.d.), artikel 29 (geen stink- of rookbommetjes, spuitbussen e.d.) en artikel 34 (brandveiligheid).

Artikel 38 Uitsluiting

 • 1.

  Indien een exploitant in één of meer (voorgaande) jaren niet aan zijn - al dan niet uit deze verpachtingvoorwaarden voortvloeiende - verplichtingen jegens de gemeente Venlo heeft voldaan, aanwijzingen door of namens de gemeente, de politie of de brandweer gegeven niet of niet stipt en onmiddellijk heeft opgevolgd of zich heeft misdragen, kan hij voor één of meerdere jaren van deelname aan de kermis worden uitgesloten.

 • 2.

  Onder misdragen wordt mede verstaan het niet melden van aan bestrating, straatmeubilair, groenvoorzieningen of eigendommen van derden toegebrachte schade.

 • 3.

  Met gedragingen van een exploitant worden gelijkgesteld gedragingen van zijn personeel.

8 Slotbepaling

Artikel 39 Bekendheid met en naleving van de voorschriften, voorwaarden en dergelijke

 • 1.

  Iedere inschrijver wordt geacht met de voorwaarden van deze regeling bekend te zijn.

 • 2.

  De inschrijvers worden door de daad der inschrijving geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen van deze regeling en aan de voorschriften, in het belang der openbare orde of goede zeden te geven.

Artikel 40 Bevel tot sluiting van inrichtingen

 • 1.

  Indien de toegelaten exploitant en/of degene, die hem bij de exploitatie van zijn inrichting bijstaat, handelt of doet handelen in strijd met de bepalingen van deze regeling, of het handelen in strijd met de bepalingen van deze regeling in zijn inrichting gedoogt, heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid de sluiting de van inrichting te bevelen, zonder dat de toegelaten exploitant enig recht kan doen gelden op schadevergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde pachtsom c.q. ontslag van de verplichting om de nog verschuldigde pachtsom te betalen. Indien de toegelaten exploitant niet voldoet aan het door of vanwege het college van burgemeester en wethouders gegeven bevel tot sluiting, wordt de inrichting op kosten van de toegelaten exploitant door de gemeente verwijderd. Dit geldt voorts, ingeval het inschrijfformulier of de daarbij overgelegde verklaringen en/of bijlagen onwaarheden bevatten, de inrichting niet overeenstemt met de omschrijving in het inschrijfformulier, een en ander ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Ten aanzien van de verplichte sluiting en/of andere justitiële maatregelen ten gevolge van overtreding van wetten (waarbij de aandacht wordt gevestigd op de Wet op de Kansspelen) neemt de gemeente geen enkele verantwoordelijkheid op zich en wordt noch gehele, noch gedeeltelijke terugbetaling van de pachtsom, noch enige schadevergoeding verleend.

Artikel 41 Bevoegdheid marktmeester

De exploitant en zijn personeel zijn verplicht de aanwijzingen van de marktmeester direct op te volgen.

Artikel 42 Geschillenregeling

Alle geschillen, die naar aanleiding van de verpachting van de standplaatsen mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage overeenkomen.

Artikel 43 Aanhalingstitel

Deze algemene voorwaarden voor de verpachting van standplaatsen op de kermisterreinen van Venlo kunnen worden aangehaald als "Verpachtingvoorwaarden Kermis Venlo 2010" en treden in werking op 1 januari 2010. De Verpachtingsvoorwaarden Kermis Venlo 2009 en de kermisregeling gemeente Arcen en Velden 2005 vervallen op die datum.