Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening winkeltijden gemeente Arcen en Velden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Arcen en Velden
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Arcen en Velden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering vastgesteld.

Inwerkingtreding 6 weken na bekendmaking.

Regeling komt van rechtswege te vervallen indien niet geharmoniseerd voor 1 januari 2012 in verband met gemeentelijke herindeling Arcen en Velden en Venlo per 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 4 
 2. Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-200201-01-2012nieuwe regeling

04-03-2002

De Maasdorpen, Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Arcen en Velden

De raad van de gemeente Arcen en Velden,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2002,

gezien het advies van de Commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden van 19 februari 2002,

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit

vast te stellen de volgende

verordening inzake de winkeltijden:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling

Vervallen.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon en feestdagen

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  • b

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b

   het uitstallen van goederen.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht niet:

 • a

  voor de gemeente Arcen en Velden;

 • b

  gedurende het gehele jaar;

 • c

  de tijd tussen 10.00 uur en 18.00 uur;

Artikel 11 Grensovergangen

Vervallen

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

 • 2

  De Verordening inzake de winkelsluiting gemeente Arcen en Velden, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 2 september 1996 wordt ingetrokken, met ingang van de dag waarop deze verordening in werking treedt.

 • 3

  De ontheffingen die op grond van de oude verordening zijn verleend worden geacht ontheffingen te zijn op basis van de nieuwe verordening.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening winkeltijden gemeente Arcen en Velden’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 maart 2002.

De secretaris, De voorzitter,

mr. J.Th.C.M.Verheijen A.H.M.J. Tans