Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Uitgiftebeleid verkeersontheffingen Venlo 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitgiftebeleid verkeersontheffingen Venlo 2020
CiteertitelUitgiftebeleid verkeersontheffingen Venlo 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-202001-05-20201e wijziging

04-02-2020

gmb-2020-32950

1588223
01-05-20201e wijziging

04-02-2020

gmb-2020-107297

1588223
11-01-202001-01-202001-05-2020nieuw beleid

19-11-2019

gmb-2020-6905

1554413

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitgiftebeleid verkeersontheffingen Venlo 2020

 

Toelichting

Dit beleid heeft betrekking op het de uitgifte van ontheffingen voor inrij – en parkeerverbod en het plaatsen van objecten in de openbare ruimte van de gemeente Venlo. Daarbij gelden voor een aantal gebieden in het centrum van Venlo speciale regels. Het beleid is onderverdeeld in 2 hoofdstukken: 1) Ontheffingen inrij- en parkeerverbod en 2) Ontheffingen voor tijdelijk gebruik openbare ruimte.

A. Begripsbepalingen

In het kader van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • centrum gesloten (voorheen pollergebied): het voor alle verkeer, met uitzondering van fietsen (hierbij is de snorfiets niet toegestaan) en voetgangers gesloten verklaarde gedeelte van de Venlose binnenstad, uitgezonderd direct laden en lossen, tijdens de aangegeven venstertijden. Zie bijlage 1 parkeergebieden 2020;

  Het centrum geloten is onderverdeeld in onderstaande deelgebieden:

  Zie bijlage 2 indeling centrum gesloten 2020.

  • autolog gebied

  • voetgangersgebied met expeditieverkeer

  • voetgangersgebied zonder expeditieverkeer

  • bedrijfsstraten

 • autoluw gebied: onderdeel van het centrum gesloten, waarbij de volgende regels gelden. Zie bijlage 2 indeling centrum gesloten 2020

  • Laden en lossen is toegestaan, parkeren is verboden

  • Tussen 06.00–12.00 / 18.00 - 20.00 uur, vrije toegang voor voertuigen kleiner dan 10 meter lengte

  • Tussen 12.00–18.00 / 20.00 - 06.00 uur, alleen toegang met een ontheffing

 • bedrijfsstraten: als in de Verordening parkeerbelastingen benoemde straten, gelegen in het centrum en het centrum gesloten. De parkeervakken in deze straten worden aangewezen om te parkeren voor vergunninghouders. (zie Parkeerverordening Venlo); Regels voor de bedrijfsstraten buiten de parkeerde vakken zijn:

  • Laden en lossen is toegestaan, parkeren is verboden

  • Tussen 06.00 - 12.00 / 18.00 - 20.00 uur , vrije toegang voor voertuigen kleiner dan 10 meter lengte

  • Tussen 12.00 - 18.00 / 20.00 - 06.00 uur, alleen toegang met een ontheffing

 • blauwe zone: parkeergebied waarbinnen op de aangegeven tijden een maximale parkeerduur geldt. In het gebied mag uitsluitend bij de blauwe lijnen worden geparkeerd. Daarbij is het gebruik van de (blauwe) parkeerschijf verplicht. Een en ander aangegeven door middel van de borden E10, E11 (max “x” h en afbeelding parkeerschijf), onderborden OB206p (met een nadere specificatie van de tijden waarop de maximale parkeerduur in de blauwe zone geldt) en markeringen in de vorm van een blauwe streep (RVV 1990/CROW); Zie bijlage 1 parkeergebieden 2020.

 • centrum: het gebied zoals gedefinieerd in de Verordening parkeerbelastingen;

  Zie bijlage 1 parkeergebieden 2020;

 • eigen parkeerruimte: garage of parkeergelegenheid in eigendom of gehuurd;

 • expeditietijden: de tijden waarbij binnen het voetgangersgebied direct laden en lossen door expeditieverkeer is toegestaan;

 • expeditieverkeer: al het goederenverkeer dat als doel heeft het bevoorraden van winkels en ondernemingen in het voetgangersgebied;

 • rosarium: het gebied zoals gedefinieerd in de Verordening parkeerbelastingen;

  Zie bijlage 1 parkeergebieden 2020;

 • schil: het gebied zoals gedefinieerd in de Verordening parkeerbelastingen;

  Zie bijlage 1 parkeergebieden 2020;

 • ontheffing: een product waarbij toestemming wordt verleend van één verbod, zoals (niet uitputtend) het plaatsen van containers (voor puin en opslag bouwmaterialen e.d.), steigers, hoogwerkers, een geslotenverklaring/parkeerverbod voor voertuigen, en alle overige zaken waarvoor een stuk openbaar gebied geclaimd wordt voor een bepaalde tijd, zoals aangegeven in de Legesverordening.

  • enkelvoudige standaard ontheffing: een ontheffing bestaande uit één enkel ontheffingenproduct, zoals aangegeven in de Legesverordening.

  • meervoudige standaard ontheffing: een ontheffing bestaande meerdere ontheffingenproducten, zoals aangegeven in de Legesverordening

  • projectontheffing: een ontheffing waarbij een vakspecialist van de gemeente inhoudelijk een afgewogen oordeel dient te af te geven, doordat de aanvraag niet binnen de standaard uitgangspunten en voorwaarden van een ontheffingenproduct vallen, zoals aangegeven in de Legesverordening. Denk hierbij aan bouwwerkzaamheden met afzetting, container en opslag voor materialen.

 • Q4 gesloten: het gebied zoals gedefinieerd in de Verordening parkeerbelastingen, zie bijlage 1 parkeergebieden 2020;

 • venstertijden: de tijden wanneer de afsluiters op de toegangswegen naar het centrum gesloten naar beneden staan en waarbinnen in het centrum gesloten direct laden en lossen is toegestaan.

 • voetgangersgebied: het gebied binnen het centrum gesloten waar alleen voetgangers mogen komen, aangeduid met bord G07zb (RVV1990/CROW). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • voetgangersgebied met expeditieverkeer:

   • Laden en lossen is toegestaan, parkeren is verboden

   • Tussen 06.00 -12.00 / 18.00 - 20.00 uur, alleen toegang expeditieverkeer, maximaal 10 meter lengte

   • Tussen 12.00 - 18.00 / 20.00 - 06.00 uur, alleen toegang met een ontheffing

  • voetgangersgebied zonder expeditieverkeer

   • laden en lossen is toegestaan, parkeren is verboden

Hoofdstuk 1 Ontheffingen inrij- en parkeerverbod

 • B.

  Ontheffingen/gekoppelde vergunningenen centrum gesloten

 • B1.

  Algemene ontheffingen/gekoppelde vergunningen

  • a.

   Ontheffingen

   • 1.

    Een algemene ontheffing voor het berijden van het centrum gesloten (ontheffing van geslotenverklaring) en indien noodzakelijk aangevuld met een ontheffing om te mogen rijden in het voetgangersgebied wordt verleend ten behoeve van noodzakelijke ritten, die verband houden met hygiëne, volksgezondheid, welzijn en/of veiligheid. Hierbij wordt met name gedacht aan de, huisartsen, verloskundige, gemeentelijke dienstverlening, gemeentelijke of daaraan gelieerde instellingen die zien op het primaire welzijn van de mens.

   • 2.

    Een algemene ontheffing kan in uitzonderlijke gevallen worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in het centrum gesloten, indien de aanvrager aantoont, dat de nabijheid van het voertuig absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

  • b.

   Gekoppelde vergunningen (zie parkeerverordening)

   • 1.

    Voor het direct laden en lossen tijdens de vastgestelde venstertijden in het centrum gesloten is geen ontheffing nodig.

   • 2.

    Buiten de vastgestelde venstertijden voor het direct laden en lossen mogen alleen ontheffinghouders het centrum gesloten in, daarbij dient men te parkeren, ook voor het direct laden en lossen, op de niet gereserveerde parkeervakken in de bedrijfsstraten of door het college aangewezen parkeerlocatie. Om te kunnen parkeren dient men te beschikken over een vergunning (op basis van de Parkeerverordening) en dient het in de geldende Verordening parkeerbelastingen vastgestelde uurtarief betaald te worden. Het gebruik van deze parkeervakken is uitsluitend mogelijk middels een aan deze vergunning gekoppelde flexibele parkeerregeling voor het centrum gesloten.

   • 3.

    Direct laden en lossen in het voetgangersgebied is tijdens de vastgestelde expeditietijden uitsluitend toegestaan voor expeditieverkeer. Expeditieverkeer mag tijdens de expeditietijden zonder ontheffing het voetgangersgebied inrijden voor direct laden en lossen.

   • 4.

    Om te kunnen laden en lossen, met een bestemming in het voetgangersgebied buiten de expeditietijden, dient men te parkeren in de bedrijfsstraten. Hierbij dient men over een geldige ontheffing te beschikken voor het centrum gesloten. Om te kunnen parkeren dient men te beschikken over een vergunning (op basis van de Parkeerverordening) en dient het in de geldende Verordening parkeerbelastingen vastgestelde uurtarief betaald te worden. Het gebruik van deze parkeervakken is uitsluitend mogelijk middels een aan deze vergunning gekoppelde flexibele parkeerregeling voor het centrum gesloten.

 

B2. Jaarlijkse ontheffingen. Deze ontheffingen worden verleend voor een kalenderjaar.

 • a.

  Bewoners/bedrijven woonachtig/gevestigd in centrum gesloten

  • 1.

   Aan een bewoner en bedrijf woonachtig/gevestigd in het centrum gesloten centrumgebied, die beschikt over een eigen parkeergelegenheid in dat gebied (geldt niet voor een eigen parkeergelegenheid in de voetgangersgebieden) en als kentekenhouder van het voertuig staat geregistreerd kan een ontheffing van de geslotenverklaring van het centrum gesloten worden verleend.

   • a.

    Het aantal ontheffingen op kenteken per voertuig per bewoner,onderneming/instelling is gerelateerd aan het aantal beschikbare eigen parkeerplaatsen. Per eigen parkeergelegenheid worden maximaal 2 ontheffingen verstrekt.

   • b.

    De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

  • 2.

   Aan een bewoner,onderneming/instelling die voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen maar niet beschikt over eigen parkeergelegenheid kan ten behoeve van het laden en lossen gedurende de nachttijd een ontheffing worden verstrekt voor het berijden van het centrum gesloten.

   • a.

    Het aantal ontheffingen op kenteken per voertuig per bewoner, onderneming/instelling is gerelateerd aan het aantal beschikbare eigen parkeerplaatsen. Per eigen parkeergelegenheid worden maximaal 2 ontheffingen verstrekt.

   • b.

    De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

   • c.

    Met de ontheffing heeft men recht om maximaal 2 keer per etmaal het centrum gesloten in te rijden.

 • b.

  Bedrijven

  • 1.

   Aan een bedrijf dat niet in het centrum gesloten is gevestigd en als kentekenhouder van het voertuig staat geregistreerd kan een ontheffing van de geslotenverklaring van het centrum gesloten worden verleend voor het parkeren en het berijden van autoluwe gebied en de bedrijfsstraten buiten de venstertijden.

   • a.

    Het aantal ontheffingen op kenteken per voertuig per vergunning is daarbij maximaal 3. Per bedrijf wordt maximaal 1 vergunning verstrekt.

   • b.

    De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

   • c.

    Parkeren kan op de in de Verordening parkeerbelastingen aangegeven bedrijfsstraten of directe voor het pand waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, wanneer daar voldoende ruimte beschikbaar is om zonder hinder en overlast voor de omgeving te parkeren. In de bedrijfsstraten kan men daarvoor gebruik maken van de niet gereserveerde parkeervakken. Om te kunnen parkeren dient men te beschikken over een vergunning op basis van de parkeerverordening en dient op basis van de verordening op de parkeerbelastingen een uurtarief betaald te worden dat alleen afgerekend kan worden middels de aan deze vergunning verbonden digitale parkeerregeling. Per onderneming wordt maximaal 1 vergunning verstrekt, waarmee gelijktijdig met 3 voertuigen op een beschikbare parkeerlocatie kan worden geparkeerd.

 • c.

  Taxi's WMO-vervoer

  • 1.

   Aan taxiondernemers (en hiermee gelijkgestelden) die krachtens gemeentelijk besluit gerechtigd zijn WMO-vervoer te verzorgen, kan ontheffing worden verstrekt voor het berijden van het centrum gesloten en indien de passagier in het voetgangersgebied woont, ook voor het aansluitende voetgangersgebied, voor het halen en brengen van in deze gebieden woonachtige personen met een WMO indicatie.

  • 2.

   De onder lid 1 bedoelde vervoerders mogen met deze ontheffing tevens het centrum gesloten, niet zijnde het voetgangersgebied, inrijden voor het halen en brengen van gehandicapten/senioren die gebruik kunnen maken van het WMO-vervoer.

  • 3.

   Voor het reguliere taxivervoer worden aan de rand van het centrum gesloten taxistandplaatsen ingericht.

 • B3.

  Tijdelijke ontheffingen

  • 1.

   Tijdens de venstertijden is het toegestaan om binnen het centrum gesloten direct te laden en te lossen zonder ontheffing. Buiten deze venstertijden mogen alleen de houders van een geldige ontheffing binnen het centrum gesloten laden en lossen of parkeren. Parkeren kan men op door het college aangewezen locaties, tegen de tarieven die zijn vastgesteld in de Verordening parkeerbelastingen. Het is verboden zonder ontheffing af te wijken van de bepalingen in de RVV 1990.

  • 2.

   Deze tijdelijke ontheffing kan in uitzonderlijke gevallen worden uitgebreid met een vergunning voor het parkeren in het centrum gesloten, indien de aanvrager aantoont, dat de nabijheid van het voertuig absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

  • 3.

   In geval van een verhuizing, bruiloft, afscheidsceremonie of een calamiteit kan een ontheffing voor het berijden van het centrum gesloten en indien noodzakelijk voor het berijden van het voetgangersgebied worden verleend, inclusief het parkeren buiten de bedrijvenstraatjes, dit geldt ook voor parkeren in het voetgangersgebied.

 

BA. Ontheffingen/gekoppelde vergunningen gebied Q4 gesloten

BA1. Algemene ontheffingen/gekoppelde vergunning

 • a.

  Ontheffingen

  • 1.

   Een algemene ontheffing voor het berijden van het gebied Q4 gesloten (ontheffing van geslotenverklaring) wordt verleend ten behoeve van noodzakelijke ritten, die verband houden met hygiëne, volksgezondheid, welzijn en/of veiligheid. Hierbij wordt met name gedacht aan de huisartsen, verloskundige, gemeentelijke dienstverlening, gemeentelijke of daaraan gelieerde instellingen die zien op het primaire welzijn van de mens.

  • 2.

   Een algemene ontheffing kan in uitzonderlijke gevallen worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in het gebied Q4 gesloten, indien de aanvrager aantoont, dat de nabijheid van het voertuig absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij kan een vergunning worden aangevraagd om te mogen parkeren op de openbare weg. Hiervoor dient als toeslag het dagtarief Q4 gesloten het uit de verordening parkeerbelastingen te worden betaald.

BA2. Jaarlijkse ontheffingen

Deze ontheffingen worden verleend voor een kalenderjaar.

 • a.

  Bewoners/bedrijven woonachtig/gevestigd in gebied Q4 gesloten

  Een jaarlijkse ontheffing (van de geslotenverklaring) voor het berijden van het gebied Q4 gesloten kan worden verstrekt aan bewoners en bedrijven die woonachtig/gevestigd zijn binnen het gesloten gebied Q4.

  • a.

   Aan deze ontheffing kunnen maximaal 10 kentekens (eigen kenteken(s) en die van bezoek) gekoppeld worden. Er kan onbeperkt kentekens gewisseld worden. Aan het toevoegen of wisselen van kentekens van de ontheffing zijn géén kosten verbonden. Alle kentekens die zijn gekoppeld aan de ontheffing krijgen onbeperkt toegang tot het afgesloten gebied Q4 gebied om te parkeren op een privéparkeerplaats, of om te laden en te lossen (tevens omvattende het ophalen/brengen van personen). Parkeren op de openbare weg is niet toegestaan.

  • b.

   De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

  • c.

   Met de ontheffing kan men onbeperkt het gebied Q4 gesloten in te rijden.

 • b.

  Bedrijven niet gevestigd in gebied Q4 gesloten

  Aan een bedrijf, dat niet in het gebied Q4 gesloten is gevestigd, maar wel kan aantonen dat toegang tot dit gebied noodzakelijk is, en als kentekenhouder van het voertuig staat geregistreerd, kan een tijdelijke of een jaarontheffing van de geslotenverklaring worden verleend voor het berijden van het gebied Q4 gesloten. De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

 • c.

  Taxi's

Aan taxiondernemers (en hiermee gelijkgestelden), kan ontheffing worden verstrekt voor het berijden van het gebied Q4 gesloten. De toegang voor het gebied van taxi's die WMO-vervoer uitvoeren wordt gekoppeld aan de ontheffing van het Centrum gesloten.

BA3. Tijdelijke ontheffingen

 • 1.

  Alleen de houders van een geldige ontheffing mogen binnen het gebied Q4 gesloten laden en lossen. Het is verboden zonder ontheffing af te wijken van de bepalingen in de RVV 1990.

 • 2.

  Deze tijdelijke ontheffing kan in uitzonderlijke gevallen worden uitgebreid met ene vergunning voor het parkeren in het gebied Q4 gesloten, indien de aanvrager aantoont, dat de nabijheid van het voertuig absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3.

  In geval van een verhuizing of een calamiteit kan een ontheffing voor het berijden van het gebied Q4 gesloten worden verleend, inclusief het parkeren.

C. Ontheffingen Blauwe Zone

De navolgende regels zijn alleen van toepassing op de blauwe zones van Blerick, Tegelen en Venlo, zoals deze in bijlage 1 parkeergebieden 2020 zijn weergegeven.

C1 Jaarontheffing

 • 1.

  Ontheffing kan worden verleend aan bewoners die ingeschreven staan op een woonadres in de betreffende zone voor het parkeren van het voertuig dat op naam staat van de bewoner of waarvan de bewoner de formele berijder is. Met uitzondering van caravans.

 • 2.

  Ontheffing kan worden verleend aan bedrijven die ingeschreven staan op een adres in de betreffende zone voor het parkeren van het voertuig dat op naam staat van de werknemer of waarvan de werknemer de formele berijder is.

  Het aantal uit te geven ontheffingen per adres bedraagt:

  • in de blauwe zone Venlo: 5

  • In de blauwe zone Blerick: 3

  • In de blauwe zone Tegelen: 3

 • 3.

  Ontheffing kan worden verleend aan mantelzorgers die zorg verlenen aan een bewoner die staat ingeschreven op een woonadres in de betreffende zone voor het parkeren van het voertuig dat op naam staat van de mantelzorger of waarvan de mantelzorger de formele berijder is. De mantelzorger dient daarvoor aan de door gemeente gestelde voorwaarde te voldoen, die wordt getoetst door een door de gemeente aangestelde toetsingsinstantie.

 • 4.

  Aan bewoners/bedrijven die ingeschreven staan op een adres in de betreffende zone kan ontheffing worden verstrekt voor hun bezoekers voor het parkeren van het voertuig, inclusief caravans. Dit middels het aanmelden via een bezoekersparkeerontheffing (of ander online medium dat door de gemeente ondersteund wordt), waarmee de ontheffing voor een dag kan worden geactiveerd.

 • 5.

  De bezoekersparkeerontheffing wordt uitgegeven per 100 parkeerdagen. Indien deze eerste 100 opgebruikt zijn, kunnen er binnen één kalenderjaar nogmaals 100 parkeerdagen afgenomen worden. Dit kan per bewoner/bedrijf per adres maar éénmaal.

 • 6.

  Aan bedrijven die niet gevestigd zijn in de blauwe zone, kan in verband met de uitvoering van werkzaamheden een bezoekersparkeerontheffing worden verleend, mits de parkeerdruk dit toelaat.

 • 7.

  In de Blauwe Zone gebieden in Venlo geldende volgende specifieke regels:

  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur; zondag van 12:00 tot 18:00 uur.

  • Gedurende deze tijden is het gebruik van een parkeerschijf binnen de zone verplicht en geldt een maximale parkeerduur van 2 uur.

  • Buiten deze tijden geldt geen maximum parkeerduur.

  • Met een ontheffing mag men onbeperkt op parkeerplaatsen in de blauwe zone parkeren.

   staat de blauwe

 • 8.

  In de Blauwe Zone gebieden in Blerick geldende volgende specifieke regels:

  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur; vrijdag van 08:00 tot 21:00 uur.

  • Gedurende deze tijden is het gebruik van een parkeerschijf binnen de zone verplicht en geldt een maximale parkeerduur van 3 uur.

  • Buiten deze tijden geldt geen maximum parkeerduur.

  • Met een ontheffing mag men onbeperkt op parkeerplaatsen in de blauwe zone parkeren.

 • 9.

  In de Blauwe Zone gebieden in Tegelen geldende volgende specifieke regels:

  • maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur; donderdag van 08:00 tot 21:00 uur.

  • Gedurende deze tijden is het gebruik van een parkeerschijf binnen de zone verplicht en geldt een maximale parkeerduur van 3 uur, met uitzondering van de aangegeven plaatsen bij de supermarkt waar en maximale parkeerduur van 1 uur geldt.

  • Buiten deze tijden geldt geen maximum parkeerduur. Met uitzondering van het Wilhelminaplein, daar geldt buiten deze tijden een parkeerverbod.

  • Met een ontheffing mag men onbeperkt op parkeerplaatsen in de blauwe zone parkeren.

 • 10.

  Bewoners/bedrijven die in de zone schil (zoals bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen) een parkeerabonnement op straat hebben, mogen hiermee uitwijken naar de aanliggende blauwe zone. Het parkeerabonnement voor de schil geldt in dat geval tevens als ontheffing om zonder tijdsbeperking te parkeren op parkeerplaatsen in de aanliggende blauwe zone.

 

 • C2

  Tijdelijke ontheffing

  • 1.

   Aan bedrijven die niet gevestigd zijn in de blauwe zone, kan in verband met de uitvoering van werkzaamheden een tijdelijke parkeerontheffing worden verleend, mits dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden en de parkeerdruk dit toelaat.

  • 2.

   Aan bedrijven die in de blauwe zone gevestigd zijn kan een éénmalige parkeerontheffing worden verleend voor de bezoekers van een evenement dat zij organiseren, mits de parkeerdruk dit toelaat.

 

D. Overige gebieden

Overige gebieden zijn de gebieden in de openbare ruimte van Venlo, waar een inrij of parkeerverbod geldt en waar paragraaf B en C niet van toepassing zijn. Zie bijlage 1 parkeergebieden 2020.

 

 • D1

  Jaarontheffingen inrijverbod

  • 1.

   Aan een bewoner of ondernemer van het gebied of de straat die op het aangegeven adres staat ingeschreven in de basisregistratie personen (brp) en beschikt over eigen parkeerruimte in dat gebied en als kentekenhouder van het voertuig staat geregistreerd kan een ontheffing voor het berijden van het afgesloten gebied of de afgesloten straat (ontheffing van geslotenverklaring) worden verleend. Deze ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

 

 • D2.

  Tijdelijke ontheffingen inrij- en parkeerverbod

  • 1.

   Een tijdelijke ontheffing voor het berijden van een afgesloten gebied of straat wordt verleend ten behoeve van noodzakelijke ritten, die verband houden met hygiëne, volksgezondheid, welzijn, veiligheid of onderhoud.

  • 2.

   Een tijdelijke ontheffing kan in uitzonderlijke gevallen worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in het afgesloten gebied of de straat, indien de aanvrager aantoont, dat de nabijheid van het voertuig absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden of andere noodzakelijk activiteiten.

Hoofdstuk 2 Ontheffingen voor tijdelijk gebruik openbare ruimte

Voor het tijdelijk gebruik van gemeentelijke grond (openbaar gebied) kan een vergunning worden verkregen onder voorwaarden. De voorwaarden hebben met name betrekking op (verkeers)veiligheid, doorstroming van verkeer, veroorzaken van overlast en het niet beschadigen van gemeentelijke of private eigendommen. Aan deze vergunning is een gebruiksovereenkomst gekoppeld voor het gebruik van de gemeentelijke grond gebaseerd op de omvang van de geclaimde grond en de tijdsduur voor het gebruik van die grond. Dit geldt onder andere voor afzettingen, inrichting van werklocaties, hoogwerkers, steigers en containers.

De kosten voor de gebruiksovereenkomst bedragen per 12,5 m2 in:

 • Het gebied, binnen het centrum gesloten zijn: gelijk aan maximale dagtarief rosarium straatparkeren conform Verordening parkeerbelastingen, met een maximum bedrag van 30 maal het dagtarief per maand per ontheffing.

 • In de betaald parkeergebieden centrum, rosarium en schil gelijk aan maximale dagtarief straatparkeren conform Verordening parkeerbelastingen, met een maximum bedrag van 30 maal het dagtarief per maand per ontheffing.

 • In de blauwe zone (maximale termijn 3 maanden) € 0,- per dag

 • In niet-gereguleerd gebied (maximale termijn 3 maanden) € 0,- per dag

 

F. Bijzondere gevallen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist omtrent bijzondere gevallen na advisering door een adviescommissie.

 

 • G.

  Procedure

  • 1.

   Aanvraag

   • a.

    een aanvraag voor een ontheffing/vergunning moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

   • b.

    bij de aanvraag dienen de voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijke gegevens en bescheiden te worden overgelegd.

  • 2.

   Ontheffing

   • a.

    de ontheffing wordt op kenteken, adres en naam van de private persoon of onderneming/instelling gesteld;

   • b.

    de ontheffing wordt verleend voor de duur van een kalenderjaar, tenzij op basis van de beleidsregels een andere termijn is bepaald;

   • c.

    gedurende het jaar verleende jaarlijkse ontheffing zijn geldig tot en met 31-12 van het lopende jaar;

   • d.

    aan het verlenen van een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden inzake de wijze waarop van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt.

  • 3.

   Intrekking ontheffing

   • a.

    een verleende ontheffing kan worden ingetrokken indien:

   • b.

    bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn ingediend;

   • c.

    de houder van de ontheffing verzoekt om intrekking;

   • d.

    aan de voorwaarden waaronder de ontheffing is afgegeven niet meer wordt voldaan;

   • e.

    bij in gebreke blijven van de betaling van leges en/of waarborgsom;

   • f.

    gehandeld wordt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorwaarden of beperkingen, of sprake is van een misbruik van de ontheffing. Overigens wordt misbruik van de ontheffing, aangemerkt als een strafbaar feit.

 

H. Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1-1-2020.

 • 2.

  Het Beleid verkeersontheffingen Venlo 2019 komt met de inwerkingtreding te vervallen.

Bijlage 1 Parkeergebieden 2020

Gebiedsomschrijvingen 2020

I. Gebiedsomschrijvingen als bedoeld in artikel 2, 1e lid onder a van de Verordening parkeerbelastingen 2020 zoals nader aangegeven op de van deze bijlage deel uitmakende plattegrond “Betaald parkeergebieden Venlo 2020”.

Centrum: (voorheen Centrum Binnenstad en Centrum-Oost)

het gedeelte van de gemeente dat begrensd wordt door de Maas, Puteanusstraat, Monseigneur Nolensplein, Goltziusstraat, Deken van Oppensingel, Keulsepoort, Koninginneplein, Koninginnesingel, Roermondsepoort, Prinsessesingel met inbegrip van deze straten, deze singels, kaden, wegen, pleinen en poorten behoudens: de Puteanusstraat, de Noordzijde van het Mgr. Nolensplein, Goltziusstraat ten oosten van de Deken van Oppensingel, gedeelte van Deken van Oppensingel ten noorden van de Goltziusstraat, Prinsessesingel ten zuiden van de Spoorlijn.

Schil: (voorheen Schil en Centrum-Zuid)

het gedeelte van de gemeente dat begrensd wordt door de Maas, Sint Urbanusweg, Dokter Aletta Jacobsstraat, Hogeschoorweg, Craneveldstraat, Gasthuiskampstraat, Krefeldseweg, Belletabelestraat, Burgemeester Conraetzstraat, Stalbergweg, Heutzstraat, Kaldenkerkerweg, Regentessestraat, Sophiastraat, Sinselveldstraat, Hendrikxstraat, Tegelseweg, Oude Tegelseweg en de Tiberstraat, Prof. Gelissensingel, met inbegrip van deze straten, deze singels, kaden, wegen, pleinen en poorten, behoudens: de wegen gelegen in het gebied Centrum, de Sint Utrbanusweg ten noorden van de Dokter Blumenkampstraat, Craneveldstraat, Gasthuiskampstraat , Krefeldseweg, Belletablestraat, Stalbergweg ten oosten van de Burgemeester Conraetzstraat, Kaldenkerkerweg ten oosten van de Prinsenstraat, Regentessestraat,  Hendrikxstraat, Tegelseweg ten zuiden van de Hendrikxstraat,  Oude Tegelseweg ten zuiden van de Tiberstraat en de Prof. Gelissensingel.

Rosarium: (gebied met alleen dagparkeren)

de straten Lohofstraat, Prinsenhofstraat, Prinses Beatrixstraat, Ruijs de Beerenbrouckstraat, van Cleefstraat, Jan de Verwerstraat, Mgr. Boermansstraat (weggedeelte tussen Deken van Oppensingel en Wilhelminastraat), Julianastraat en Wilhelminastraat.

II Gebiedsomschrijvingen als bedoeld in artikel 3, 2e lid onder b van de Verordening parkeerbelastingen 2020

Beugelparkeerplaatsen:

Gemeente Venlo

De bedrijfsstraatjes:

Italiëplaats, Dominicanenstraat, Aan Cedron, Bij de Olieslager, Keizerstraat, Vildersgats, Picardie, Lombardstraatje, Kruisherenstraat, Huzarenplaats, Steenhouwersgats, Brouwersplaats, Knibbelstraatje, Bij het Kruidmagazijn, Dwarsstraat, Bij de Zeepzieder, Helschriksel, Houtstraat, Ariënsplaats, Romeinenplaats, Gildenstraat.

Bijlage 2 Indeling Centrum Gesloten 2020