Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Melding financiële belangen, regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMelding financiële belangen, regeling
CiteertitelRegeling melding financiële belangen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-201025-03-2015Onbekend

27-04-2010

Onbekend

27-04-201027-04-2010Onbekend

27-04-2010

Onbekend

27-04-201027-04-2010Onbekend

27-04-2010

Onbekend

27-04-201027-04-2010Onbekend

27-04-2010

Onbekend

27-04-201027-04-2010Onbekend

27-04-2010

Onbekend

27-04-201027-04-2010Onbekend

27-04-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Melding financiële belangen, regeling

 

 

Melding financiële belangen, regeling

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in hoofdstuk 1, artikel 1:1, lid 1, artikel 1:2 en artikel 1:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Venray werkzaamheden verrichten.

 • b

  Financiële belangen: Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en een financiële deelneming in ondernemingen. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd andere financiële belangen aan te wijzen.

 • c

  Registratie: De registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR.

Artikel 2 Verbod financiële belangen

Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f lid 4 CAR verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

De medewerker maakt melding van de financiële belangen bij de afdelingsmanager of de integriteitsbegeleider.

Ongeacht of een dergelijke melding is gedaan kan het college van burgemeester en wethouders het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan het college van mening is dat de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

Artikel 3 Melding financiële belangen

Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden:

 • -

  Medewerker grondzaken

 • -

  Medewerker subsidieverstrekking

 • -

  Medewerkers betrokken bij het verstrekken van leningen

 • -

  Medewerkers betrokken bij het verstrekken van garanties

 • -

  Medewerkers betrokken bij inkoop en aanbesteding

 • -

  Manager en coördinator van bovengenoemde functies

Medewerkers als bedoeld in lid 1 melden aan het college van burgemeester en wethouders de financiële belangen, dan wel bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

De melding wordt gedaan volgens het opgaveformulier melding financiële belangen bij de integriteitsbegeleider.

Het college van burgemeester en wethouders kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

Artikel 4 Registratie

De registratie van financiële belangen geschiedt door middel van opname van de gegevens die de medewerker door middel van het opgaveformulier melding financiële belangen kenbaar maakt in een daartoe bestemd register.

Een door het college van burgemeester en wethouders hiervoor aangewezen persoon is belast met de registratie van financiële belangen. Bij de gemeente Venray is dit de integriteitsbegeleider.

Artikel 5 Besluit college

Indien het college van burgemeester en wethouders van mening is dat de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijk is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.

Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling melding financiële belangen gemeente Venray”.

Formulier melding financieel belang

 

Formulier melding financieel belang