Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2012. (Eerste wijziging Legesverordening 2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2012. (Eerste wijziging Legesverordening 2012)
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201201-01-2013Nieuwe regeling

19-06-2012

Peel en Maas, 28-06-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2012.

De raad van Venray,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012 (Gemeenteblad 2012, nr. 252);

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Middelen van 30 mei 2012;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2012.

(Eerste wijziging Legesverordening 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  nasporingen in de bij het gemeentearchief berustende stukken, welke uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • f.

  beschikkingen op aanvragen om ontheffing, vermindering of teruggaaf van belastingen of afschriften daarvan;

 • g.

  het afgeven van een exemplaar of afschrift van de gemeentebegroting en van de bedrijfsbegrotingen alsmede de nota van aanbieding behorende bij de begroting, van de agenda en voorstellen voor vergaderingen van de raad alsmede van de notulen van de vergaderingen van de raad aan vertegenwoordigers van de pers voor zover ten behoeve van de uitoefening van hun taak benodigd;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van nationaal paspoort een ID – kaart of een bijschrijving zoals bedoeld in de tarieventabel behorende bij deze verordening, hoofdstuk 1 Afdeling Publieksdiensten, artikel 3.1.1, 3.1.3 en 3.1.8, bij het succesvol doorlopen van een optie en/of naturalisatieprocedure (artikel 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluite, zoals in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

van zuiver redactionele aard zijn;

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012’ van 20 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 2,25%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2012

, voorzitter , raadsgriffier

Bijlage: - Tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Eerste wijziging van de Legesverordening 2012.   

Indeling tarieventabel           

                       

Titel 1  Algemene dienstverlening     

Hoofdstuk 1     Burgerlijke stand        

Hoofdstuk 2     Reisdocumenten        

Hoofdstuk 3     Rijbewijzen     

Hoofdstuk 4     Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en overige documenten                       

Hoofdstuk 5     Naturalisatie   

Hoofdstuk 6     Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens           

Hoofdstuk 7     Bestuursstukken        

Hoofdstuk 8     Vastgoedinformatie    

Hoofdstuk 9     Overige publiekszaken          

Hoofdstuk 10   Gemeentearchief, historische archieven en collecties           

Hoofdstuk 11   Huisvestingswet        

Hoofdstuk 12   Leegstandwet

Hoofdstuk 13   Gemeentegarantie     

Hoofdstuk 14   Marktstandplaatsen   

Hoofdstuk 15   Winkeltijdenwet         

Hoofdstuk 16   Kansspelen    

Hoofdstuk 17   Kinderopvang 

Hoofdstuk 18   Telecommunicatie       

Hoofdstuk 19   Verkeer en vervoer    

Hoofdstuk 20   Diversen         

                       

Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1     Begripsomschrijvingen           

Hoofdstuk 2     Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag   

Hoofdstuk 3     Omgevingsvergunning           

Hoofdstuk 4     Vermindering  

Hoofdstuk 5     Teruggaaf       

Hoofdstuk 6     Intrekking omgevingsvergunning      

Hoofdstuk 7     Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project    

Hoofdstuk 8     Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

Hoofdstuk 9     Sloopmelding  

Hoofdstuk 10   In deze titel niet benoemde beschikking       

                       

Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn    

Hoofdstuk 1     Horeca

Hoofdstuk 2     Organiseren evenementen of markten         

Hoofdstuk 3     Prostitutiebedrijven   

Hoofdstuk 4     Splitsingsvergunning woonruimte     

Hoofdstuk 5     Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht         

Hoofdstuk 6     Brandbeveiligingsverordening           

Hoofdstuk 7     In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

Hoofdstuk 8     Muziekvergunning      

Hoofdstuk 9     In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

           

 

 

 

Titel 1  Algemene dienstverlening     

Hoofdstuk 1     Burgerlijke stand        

1.1.1    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand € 11,80 (wettelijke maximum).       

            Voor het afgeven van een bewijs van in leven zijn (=attestatie de vita)      € 11,80 (wettelijke maximum) 

1.1.2    Voor elke verklaring huwelijksbevoegdheid conform

            Legesbesluit akten burgerlijke stand, verklaring huwelijksbevoegdheid € 21,20 (wettelijke maximum) 

1.1.3    Algemeen:      

            1. Kosteloze huwelijksvoltrekking vindt op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72 plaats op de donderdagen van 9.15 uur tot 10.15 uur. Hiermee wordt gelijkgesteld het laten registreren van een partnerschap.     gratis

            2. Het voltrekken van een niet-kosteloos huwelijk of het niet-kosteloos laten registreren van een partnerschap in de raadszaal vindt plaats op de volgende tijdstippen:    

            a. op donderdag tussen 11.00 uur en 17.00 uur;     

            b. op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00;          

            c. op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur;   

            d. Er vindt geen huwelijk en geregistreerd partnerschap plaats op 

                 tweede Kerstdag, tweede Paasdag, Hemelvaartdag, tweede    

                 Pinksterdag, 30 april en 5 mei.     

            Standaardformaliteiten huwelijk/partnerschap         

1.1.4    Voor het verrichten van de noodzakelijke standaardformaliteit       

            voor het voltrekken van een huwelijk en het laten registreren        

            van een partnerschap is verschuldigd            € 226,90

            Opmaken omzettingsakte      

1.1.5    Het opmaken van een omzettingsakte ten behoeve van de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk       € 90,10

1.1.6    Indien gebruik wordt gemaakt van het gemeentehuis voor:

            a. het opmaken van een omzettingsakte zoals vermeld in rubriek 1.1.3 onder 2a en 2b vermelde tijdvakken;       

            b. het voltrekken van het huwelijk binnen de, in rubriek 1.1.3 onder 2a en 2b , vermelde tijdvakken;      

            c. het laten registreren van een partnerschap binnen de,   

               een door de gemeente Venray beschikbaar gestelde Babs;         

               bedraagt het tarief € 302,10

1.1.7    Indien gebruik wordt gemaakt van het gemeentehuis         

            op zaterdag voor:      

            a.    het opmaken van een omzettingsakte binnen het, in rubriek 1.1.3 onder 2c, vermelde tijdvak 

            b.    het voltrekken van het huwelijk binnen het, in rubriek 1.1.3 onder 2c, vermelde tijdvak 

            c.     het laten registreren van een partnerschap binnen het, in rubriek 1.1.3         

                   onder 2c, vermelde tijdvak met behulp van een door de gemeente Venray beschikbaar gestelde Babs; bedraagt het tarief  € 378,40

1.1.8    Indien gebruik wordt gemaakt van een externe locatie voor:          

            a.    het opmaken van een omzettingsakte zoals vermeld onder 1.1.5;      

            b.    het voltrekken van het huwelijk;

            c.    het laten registreren van een partnerschap met behulp van een door de gemeente Venray beschikbaar gestelde Babs;        

                   bedraagt het tarief          € 226,90

1.1.9    Voor het uitreiken van een trouwboekje:     

            a.  In standaard uitvoering     € 17,10

            b.  In luxe uitvoering   € 35,30

1.1.10  Bijzondere locatie:     

            Indien de huwelijksvoltrekking of het laten registreren van

            een partnerschap niet kan plaatsvinden in het gemeentehuis        

            of op een andere externe locatie, maar door omstandigheden op 

            een bijzondere locatie plaatsvindt, met behulp van een door de gemeente beschikbaar gestelde babs, bedraagt het tarief        € 226,90

1.1.11  Getuige:         

            Voor levering van een getuigen door de Gemeente Venray, per getuige    € 90,10

                       

Hoofdstuk 2     Reisdocumenten        

1.2.1.   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:     

1.2.1.1. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een reisdocument voor vluchtelingen en een reisdocument voor vreemdelingen (wettelijk maximum)       € 48,70

1.2.1.2. tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve      

            Van een persoon die op grond van de Wet betreffende      

            De positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

            (faciliteitenpaspoort) (wettelijk maximum)     € 48,70

1.2.1.3. brengen van een wijziging in een paspoort of reisdocument           

bedoeld in 1.2.1.1. en 1.2.1.2 (wettelijk maximum)   € 9,30

1.2.1.4. de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van  € 45,90   (wettelijk maximum)   

1.2.1.5. tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.2     € 21,80 (wettelijk maximum)   

1.2.1.6. het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.3 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van  

            (wettelijk maximum)    € 21,80

1.2.1.7.  het tarief als genoemd in 1.2.1.5 wordt bij een gecombineerde spoed-levering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.2, slechts  één keer per reisdocument berekend. (wettelijk maximum)   

1.2.2.   Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet: (wettelijk maximum)    € 40,00

1.2.2.1.  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van  veertien jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk maximum)      € 30,00

1.2.2.2.  de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.2. en 1.2.1.1  worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van     € 45,90 (wettelijk maximum)  

 

Hoofdstuk 3     Rijbewijzen     

1.3.1.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, omwisselen van 

            een rijbewijs   € 37,00

1.3.1.2 Het tarief genoemd in onderdeel 3.1.1. wordt bij een spoedlevering           vermeerderd met (wettelijk maximum)           € 33,50

1.3.2    Het tarief voor de werkzaamheden verband houdend met een eigen verklaring staan vermeld op het document zelf. Het bedrag wordt bepaald door het CBR en door de gemeente Venray volledig afgedragen aan het CBR.  

                       

Hoofdstuk 4     Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en overige documenten                       

1.4.1    Voor een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie voor één of meerdere personen:          

            a. Voor het afgeven van een verklaring van Nederlanderschap        € 10,50

            b. Voor het afgeven van een uittreksel uit de GBA    € 10,50

1.4.2.   Voor het verstrekken van inlichtingen uit de gemeentelijke

            basisadministratie  voor elke inlichting omvattende ten hoogste     

            de gegevens van één persoon of één gezin  € 10,50

1.4.3.   Voor een door de ingeschrevene gevraagd afschrift van     

            de hem betreffende gegevens in de gemeentelijke  

            basisadministratie PL € 10,50

1.4.4    Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bedraagt  € 2,30             (wettelijk maximum)   

1.4.6    hoesje paspoort/ID of rijbewijs (kostprijs inkoop)     € 0,50

                       

Hoofdstuk 5     Naturalisatie en optieverklaring        

1.5.1    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot        

            naturalisatie; enkelvoudig; standaard           € 798,00

            (wettelijk maximum)   

1.5.2    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot        

            naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd (minimum inkomen) € 593,00 (wettelijk maximum)   

1.5.3.   Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot                    

            gemeenschappelijke naturalisatie; standaard           € 1.019,00

            (wettelijk maximum)   

1.5.4    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot                    

            naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd (minimum inkomen)      € 815,00 (wettelijk maximum)   

1.5.5    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot                    

            meenaturaliserende minderjarige      € 117,00

            (wettelijk maximum)   

1.5.6    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag optieverklaring  Nationaliteit; enkelvoudig       € 170,00

            (wettelijk maximum)   

1.5.7    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag optieverklaring            Nationaliteit; gemeenschappelijk       € 289,00

            (wettelijk maximum)   

1.5.8    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag optieverklaring 

            nationaliteit; medeopterende minderjarige    € 20,00

                                  

                       

Hoofdstuk 6     Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens           

1.6.1    N.v.t.   

                       

Hoofdstuk 7     Bestuursstukken (agenda´s en notulen van raadsvergaderingen) 

1.7.1    Voor:  

            een abonnement op de agenda's en voorstellen voor         

            de vergaderingen van de raad, met uitzondering van          

            het onderdeel begrotingen, rekeningen, meerjaren-

            begroting vermelde stukken, per kalenderjaar mits

            afgehaald in het gemeentehuis          € 72,70

            indien bestemd voor niet-commerciële doeleinden   

            mits afgehaald in het gemeentehuis  € 12,40

1.7.2    een abonnement op de notulen van de vergaderingen       

            van de raad, per kalenderjaar mits afgehaald in      

            het gemeentehuis       € 75,80

            indien bestemd voor niet-commerciële doeleinden   

            mits afgehaald in het gemeentehuis  € 12,40

1.7.3    een exemplaar van de agenda en voorstellen voor  

            een vergadering van de raad, voor zover de voorraad        

            strekt en met uitzondering van de in onderdeel       

            begrotingen, rekeningen, meerjarenbegroting vermelde     

            stukken           € 8,10

1.7.4    een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering   € 8,10

1.7.5    een abonnement op de agenda's en de notulen van de      

            vergaderingen van een vaste commissie van advies en       

            bijstand als bedoeld in artikel 91 van de Gemeentewet,      

            per kalenderjaar         € 14,80

1.7.6    een abonnement op de notulen van de vergaderingen       

            van het college van burgemeester en wethouders, 

            per kalenderjaar mits afgehaald in het gemeentehuis       € 138,40

1.7.7    een abonnement op de notulen van de vergaderingen       

            van het college van burgemeester en wethouders, 

            per kalenderjaar mits per post toegezonden € 181,70

1.7.8    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een           

            aanvraag tot het verstrekken van:   

1.7.8.1 een exemplaar of afschrift van de gemeentebegroting         € 54,00

            indien aangevraagd vóór 1 juli voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar

1.7.8.2 een exemplaar of afschrift van de jaarrekening         € 54,00

1.7.8.3 een exemplaar of afschrift van de voorjaarsnota      € 54,00

                       

Hoofdstuk 8     Vastgoedinformatie    

1.8.1    Het tarief voor het verstrekken van een plattegrond van    

            de gemeente Venray  € 3,30

1.8.2    Geografische informatie         

            Voor het verstrekken van een PDF, plot of print op papier van        

            kaartbladen van een opgevraagd gebied:    

                       

            Voor het plotten en/of printen op polyesterfilm of transparant        

            papier worden de bedragen als bedoeld in 8.1.1 t/m 8.1.30 verhoogd met 65%.       

                       

            Formaat                             Gebied         Schaal         

1.8.2.1 A4 (21,0 x 29,7 cm)             Landelijk      schaal ≤ 1:500                   € 14,20

1.8.2.2 A4 (21,0 x 29,7 cm)             Landelijk      schaal tussen 1:500 en 1:2000     € 14,20

1.8.2.3 A4 (21,0 x 29,7 cm)             Landelijk      schaal ≥ 1:2000     € 14,20

1.8.2.4 A4 (21,0 x 29,7 cm)             Stedelijk      schaal ≤ 1:500        € 17,20

1.8.2.5 A4 (21,0 x 29,7 cm)             Stedelijk      schaal tussen 1:500 en 1:2000     € 17,20

1.8.2.6 A4 (21,0 x 29,7 cm)             Stedelijk      schaal ≥ 1:2000      € 17,20

1.8.2.7            

1.8.2.8 A3 (29,7 x 42,0 cm)             Landelijk     schaal ≤ 1:500        € 19,80

1.8.2.9 A3 (29,7 x 42,0 cm)             Landelijk     schaal tussen 1:500 en 1:2000      € 19,80

1.8.2.10           A3 (29,7 x 42,0 cm)             Landelijk     schaal ≥ 1:2000      € 19,80

1.8.2.11           A3 (29,7 x 42,0 cm)             Stedelijk     schaal ≤ 1:500         € 22,80

1.8.2.12           A3 (29,7 x 42,0 cm)             Stedelijk     schaal tussen 1:500 en 1:2000      € 22,80

1.8.2.13           A3 (29,7 x 42,0 cm)             Stedelijk     schaal ≥ 1:2000       € 22,80

1.8.2.14                     

1.8.2.15           A2 (42,0 x 59,4 cm)             Landelijk     schaal ≤ 1:500        € 25,70

1.8.2.16           A2 (42,0 x 59,4 cm)             Landelijk     schaal tussen 1:500 en 1:2000      € 25,70

1.8.2.17           A2 (42,0 x 59,4 cm)             Landelijk     schaal ≥ 1:2000      € 25,70

1.8.2.18           A2 (42,0 x 59,4 cm)             Stedelijk     schaal ≤ 1:500         € 28,50

1.8.2.19           A2 (42,0 x 59,4 cm)             Stedelijk     schaal tussen 1:500 en 1:2000      € 28,50

1.8.2.20           A2 (42,0 x 59,4 cm)             Stedelijk     schaal ≥ 1:2000       € 28,50

1.8.2.21                     

1.8.2.22           A1 (59,4 x 84,1 cm)             Landelijk     schaal ≤ 1:500        € 31,40

1.8.2.23           A1 (59,4 x 84,1 cm)             Landelijk     schaal tussen 1:500 en 1:2000      € 31,40

1.8.2.24           A1 (59,4 x 84,1 cm)             Landelijk     schaal ≥ 1:2000      € 31,40

1.8.2.25           A1 (59,4 x 84,1 cm)             Stedelijk     schaal ≤ 1:500         € 34,00

1.8.2.26           A1 (59,4 x 84,1 cm)             Stedelijk     schaal tussen 1:500 en 1:2000      € 34,00

1.8.2.27           A1 (59,4 x 84,1 cm)             Stedelijk     schaal ≥ 1:2000       € 34,00

                       

                       

1.8.2.28           A0 (84,1 x 118,9 cm)           Landelijk     schaal ≤ 1:500        € 37,00

1.8.2.29           A0 (84,1 x 118,9 cm)           Landelijk     schaal ≤ 1:500        € 37,00

1.8.2.30           A0 (84,1 x 118,9 cm)           Landelijk     schaal ≥ 1:2000      € 37,00

1.8.2.31           A0 (84,1 x 118,9 cm)           Landelijk     schaal ≤ 1:500        € 39,90

1.8.2.32           A0 (84,1 x 118,9 cm)           Landelijk     schaal tussen 1:500 en 1:2000      € 39,90

1.8.2.33           A0 (84,1 x 118,9 cm)           Landelijk     schaal ≥ 1:2000      € 39,90

                       

1.8.3    Voor het verstrekken van extra kopieën van plot of print op papier:       

            Voor het plotten en/of printen op polyesterfilm of transparant        

            papier worden de bedragen als bedoeld in 8.2.1 met 65%. 

                       

1.8.3.1 A4 (21,0 x 29,7 cm)     € 3,00

1.8.3.2 A3 (29,9 x 42,0 cm)     € 4,30

1.8.3.3 A2 (42,0 x 59,4 cm)     € 5,70

1.8.3.4 A1 (59,4 x 84,1 cm)     € 7,30

1.8.3.5 A0 (84,1 x 118,9 cm)   € 8,60

                       

1.8.4    Voor het per email of per CD-ROM verstrekken van een digitaal      

            bestand van een opgevraagd gebied:          

                       

1.8.4.1 Eén kaartbestand       € 42,70

1.8.4.2 Combinatie van twee kaartbestanden           € 50,00

1.8.4.3 Combinatie van drie kaartbestanden € 57,00

           Het basisbedrag als bedoeld in 1.8.4.1 tot en met 1.8.4.3 wordt    

            vermeerderd per hectare met:          

                       

1.8.5    Stedelijk gebied          € 42,70

1.8.6    Landelijk gebied          € 14,20

            Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende

            kaartbestanden: (de levering kan geschieden in DXF of DWG)        

            - Kadastrale kaart      

            - GBK-V (topografie)   

            - Huisnummerkaart    

            - Overige kaartbestanden op aanvraag        

                       

1.8.7    Voor het verstrekken van een digitaal luchtfotobestand van een    

            opgevraagd gebied     € op aanvraag

                       

1.8.8    Voor het verstrekken van analoge afdrukken van een luchtfoto      

            op papier in kleur:      

            Voor het plotten en/of printen op polyesterfilm of transparant        

            papier worden de bedragen als bedoeld in 8.5.1 t/m 8.5.5 verhoogd          met 65%.       

1.8.8.1 A4 (21,0 x 29,7 cm)     € 17,20

1.8.8.2 A3 (29,9 x 42,0 cm)     € 18,50

1.8.8.3 A2 (42,0 x 59,4 cm)     € 19,80

1.8.8.4 A1 (59,4 x 84,1 cm)     € 21,50

1.8.8.5 A0 (84,1 x 118,9 cm)   € 22,80

                       

1.8.9    Voor het uitvoeren van landmeetkundige diensten, op verzoek      

            van bedrijf en/of particulier:  

1.8.9.1 Landmeetkundige diensten voor elk kwartier of een gedeelte        

            daarvan           € 21,50

                       

1.8.10  Voor het verstrekken van een aanvraag tot het verstrekken van    

            administratieve vastgoedinformatie: 

1.8.10.1 Vastgoedinformatie voor elk kwartier of gedeelte daarvan   € 21,50

1.8.10.2 Vastgoedinformatie, welke telefonisch verstrekt (alleen mondelinge toelichting) voor elk kwartier of gedeelte daarvan      € 21,50

                       

            kadastrale informatie 

1.8.11  Voor het verstrekken van:     

1.8.11.1           Een printafdruk uitreksel kadastraal register of een afdruk

            kadastrale kaart op A4 formaat          € 10,00

1.8.11.2           Een printafdruk uitreksel kadastraal register en een afdruk             kadastrale kaart op A4 formaat          € 19,80

1.8.11.3           Meerkosten bij telefonische aanvraag van kadastrale afdruk en/of print       € 4,30

                       

1.8.12  Voor het opzoeken van:        

1.8.12.1           kadastrale gegevens voor elk kwartier of een          

            gedeelte daarvan       € 21,50

1.8.12.2           kadastrale gegevens, welke telefonisch verstrekt (alleen    

            mondelinge toelichting)          € 21,50

                       

1.8.13  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen     

1.8.13.1           Inzien van documenten uit de gemeentelijke beperkingen  

            registratie. De wet geeft als eerste de mogelijkheid van het           

            nemen van inzage in de gemeentelijke beperkingenregister           

            en -registratie. Iemand mag dan 'meekijken' op het scherm            

            of aan de balie de ingeschreven stukken doornemen. Voor het      

            inzien van documenten uit het gemeentelijke beperkingenregister

            mogen geen leges in rekening worden gebracht.      € gratis

                       

1.8.13.2           Inzien van de beperkingenregister.  

            Voor het inzien van de gemeentelijke beperkingenregister mogen

            eveneens geen leges in rekening worden gebracht. Het inzien       

            van kadaster Online is overigens niet gratis. Deze kosten zijn        

            reeds vastgesteld onder 1.8.13.3.2 en 1.8.13.3.4     € gratis

                       

1.8.13.3           Het verstrekken van een afschrift of uittreksel WKPB           

            Iemand kan om een afschrift of uittreksel van de informatie die      

            hij heeft ingezien vragen. Dat kan zowel gaan om een kopie van   

            een ingeschreven brondocument, als om een 'printje' van de         

            informatie uit de registratie. Desgewenst kan zo'n afschrift worden            gewaarmerkt. Dat betekent bij een papierenverstrekking dat er een stempel en een handtekening opgezet wordt.  

1.8.13.3.1        Voor het verstrekken van een uittreksel uit het WKPB-beperkingen-register en voor het verstrekken van een uittreksel uit de  

WKPB-registratie         € 10,00

1.8.13.3.2        Voor het verstrekken van een printafdruk uit het kadastraal register Kadaster On-line       € 10,00

1.8.13.3.3        Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier voor elk kwartier of gedeelte ervan   € 21,50

1.8.13.3.4        Voor het verstrekken en opzoeken over de niet gemeentelijke beperkingen via Kadaster On-line voor elk kwartier of gedeelte ervan        € 21,50

                       

1.8.14  Onbelastverklaring WKPB      

            De wet voorziet nog in een bijzonder document, namelijk 'een       

            schriftelijke verklaring dat blijkens de in de gemeentelijke   

            beperkingenadministratie opgenomen gegevens geen        

            publiekrechtelijke beperkingen van kracht is ten aanzien van de    

            daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken'.      € 10,00

                       

1.8.15  Basisregistraties        

1.8.15.1           Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  

verkrijgen van een huisnummerbesluit          € 83,60

1.8.15.2           Indien in de 11.1 bedoelde werkzaamheden meer bedragen dan een uur, voor elk kwartier of gedeelte daarvan         € 21,00

1.8.15.3           Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 

1.8.15.3.1        de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen                   € 10,00

1.8.15.4           Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit (kopieën) van:  

1.8.15.4.1        het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres    € 10,00

1.8.15.4.2        het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie    € 10,00

1.8.15.4.3        het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat   € 10,00

                       

Hoofdstuk 9     Overige publiekszaken          

1.9.1    Het tarief bedraagt voor overige documenten:         

            a. Voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag           

            van een persoon (wettelijk maximum)           € 30,00

            b. Voor het legaliseren van een handtekening, foto of diploma        € 13,70

            c.  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het         

            verkrijgen dan wel tot verlening van een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) waarbij een medisch advies van een extern medische adviseur niet noodzakelijk is omdat uit recent dossieronderzoek (Wmo of Wwb) de medische noodzaak voor een gpk blijkt.            € 24,40

            d. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen dan wel tot verlening van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij een medisch advies noodzakelijk is van een extern medisch adviseur.     € 142,10

            e. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart.        € 31,20

            f.  Het tarief zoals genoemd in artikel 1.9.1 sub c en d is ook verschuldigd indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de

            h. Het tarief zoals genoemd in artikel 1,9,1 sub c en d wordt verhoogd voor het verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart indien de aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend.  € 24,95

                       

Hoofdstuk 10   Gemeentearchief, historische archieven, collecties en overige (digitale) bestanden           

            Afschriften, fotokopieën, scans, uittreksels en beeldmateriaal.        

                       

1.10.1  Voor het (laten) maken van een kopie van een archiefstuk:

            a. voor A4 en folio per afdruk € 0,30

            b. voor A3 per afdruk  € 0,50

            c. voor een kleurenkopie        € 1,40

                       

1.10.2  Voor het (laten) maken van een readerprint:           

            Voor A4 per afdruk      € 0,30

                       

1.10.3  Voor het laten maken van een computerprint            € 0,30

                       

1.10.4  Voor de afgifte van een afschrift of een fotokopie    

            van of een uittreksel uit stukken, voor zover in        

            deze tabel of in andere rechtsregels geen ander     

            tarief is vastgesteld, per bladzijde of gedeelte daarvan       € 0,30

                       

1.10.5  Voor de afgifte van een kleurenfotokopie, voor        

            zover in deze tabel of in andere rechtsregels geen  

            ander tarief is vastgesteld, per bladzijde of  

            gedeelte daarvan       € 1,40

                       

1.10.6  Uitleningen:    

            a. voor uitlening en lening van archiefstukken als bedoeld in de     

            Archiefwet 1995, per transactie van maximaal 10 kg. bescheiden.  

            Verzendkosten heen en terug en premies voor verzekering zijn voor rekening van de bruikleennemer.       € 22,80

            b. voor uitlening van maximaal één week van een foto of dia voor  

            publicatie, onverminderd het bepaalde in punt 7.7.  Per item. € 1,00

            c. voor uitlening voor maximaal één week van een vertoningskopie

            van een videoband of dvd, voor zover het auteursrecht en copyright         

            dit toelaat.      € 11,30

1.10.7  Reproducties van beeldmateriaal:     

            Het gemeentearchief verstrekt uitsluitend afdrukken of bestanden

            van gedigitaliseerd materiaal. Fotografisch reproducties (z/w of kleur) in nader overleg, waarbij alle kosten, inclusief arbeidstijd worden  

            doorberekend:           

            a. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het maken  van één of meerdere scans of omzetting van een fysiek document

            naar een digitaal origineel, per kwartier        € 23,80

            b. Voor het downloaden van scans uit archiefbank geldt een tarief

            per stuk:         € 0,50

            c. voor handelingskosten opslag op cd-rom   € 10,40

            d. administratiekosten in verband met het maken van reproducties

            en scans van documenten en beeldmateriaal            € 5,20

1.10.8  Publicatierecht/auteursrecht:

            a. gebruikersvergoeding voor het gebruik van beeldmateriaal voor             publicaties met een commercieel karakter, per afbeelding:   € 17,30

            b. auteursrecht/copyright voor het gebruik van beeldmateriaal       

            voor publicaties met een commercieel karakter, per afbeelding        € 34,20

1.10.9  Rondleidingen:           

            a. voor het geven van rondleidingen tijdens kantooruren     € 34,40

            b. voor het geven van rondleidingen buiten kantooruren     € 55,80

                       

Hoofdstuk 11   Huisvestingswet        

1.11     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:     

1.11.1  tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet            € gratis

1.11.2  tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet            € gratis

1.11.3  tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet, voor elke in dat register vermelde woningzoekende        € gratis

1.11.4  tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet       € gratis

1.11.5  tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet          € gratis

1.11.6  tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet       € gratis

                       

Hoofdstuk 12   Leegstandwet € gratis

1.12     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:     

1.12.1  tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet  € gratis

1.12.2  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € gratis

                       

Hoofdstuk 13   Gemeentegarantie     

1.13     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:     

1.13.1  tot het verkrijgen van een gemeentegarantie           € gratis

1.13.2  tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening       € gratis

                       

Hoofdstuk 14   Marktstandplaatsen   

1.14.1  N.v.t.   

                       

Hoofdstuk 15   Winkeltijdenwet         

1.15     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:     

1.15.1  voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het     

            Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet  € 19,10

1.15.2  tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander      € 19,10

1.15.3  tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing       € 19,10

                       

Hoofdstuk 16   Kansspelen    

1.16.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:         

1.16.1.1           voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat            € 57,80

1.16.1.2           en voor iedere volgende kansspelautomaat  € 34,80

                       

Hoofdstuk 17   Kinderopvang 

1.17     Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een / opstarten van:

1.17.1  Kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en een gastouderbureau        € 297,00

1.17.2  Gastouderopvang toetsingskader A   € 35,00

1.17.3  Gastouderopvang toetsingskader B   € 52,00

1.17.4  Gastouderopvang toetsingskader A + B        € 86,00

                       

Hoofdstuk 18   Telecommunicatie       

1.18.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet        € 123,20

1.18.1.1           indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,  alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met       € 1,20

1.18.1.2           indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeente-grond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 1,20

1.18.1.3           indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met    € 89,30

1.18.1.5           indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  

1.18.2  Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.     

1.18.3  Het tarief in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.    

                       

Hoofdstuk 19   Verkeer en vervoer    

1.19.1  Ontheffingen  

1.19.1.1           Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 per dag, tot  een maximum van 5 dagen     € 5,80

1.19.1.2           Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode anger dan 5 dagen tot maximaal 1 maand    € 29,20

1.19.1.3           Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het parkeren in een parkeerschijfzone voor de periode van een jaar.    € 86,00

1.19.2  Gehandicaptenparkeerplaats            

            Het bedrag van de aanleg van een gereserveerde  

            gehandicaptenparkeerplaats bedraagt          € 200,10

1.19.3  Beleidsregels Ontheffingen Voetgangersgebied Centrum Venray    

1.19.3.1           Per verleende toestemming op grond van genoemde artikelen van de “Beleidsregels Ontheffingen Voetgangersgebied Centrum Venray”           

            a. Voor toestemming verleend op grond van de artikelen 9 tot en met 16 en artikel 18      € 16,00

            b. Voor toestemming verleend op grond van artikel 19 aan GGD, huisartsen, verloskundigen en alle overigen            € 16,00

            Deze legeskosten zijn ongeacht het aantal bij die toestemming uit te geven toegangspassen.    

1.19.3.2           Voor toestemming verleend op grond van artikel 19 aan politie, brandweer, ambulance, gemeentelijke en toezichthoudende en handhavende diensten      gratis

            Deze legeskosten zijn ongeacht het aantal bij die toestemming uit te geven toegangspassen.    

1.19.3.3           Elke verleende toestemming op grond van artikel 1.19.4.1 wordt opgehoogd met paskosten welke per pas bedragen:            € 5,00

            Als de verleende toestemming incidenteel van aard is, dan is restitutie van de paskosten alleen mogelijk als alle uitgegeven toegangspassen binnen twee maanden na afloop van de geldigheidsperiode zijn ingeleverd.    

1.19.3.4           In het geval de toegangspas niet de gehele geldigheidsperiode wordt benut, vindt er geen verrekening van leges plaats.           

1.19.3.5           De kosten voor vervanging van een reeds uitgegeven toegangspas bedragen, ongeacht de reden van deze vervanging, per pas       € 16,00

                       

Hoofdstuk 20   Diversen         

1.20.1  Vergunningen, ontheffingen en verklaringen:           

1.20.1.1           Voor de afgifte van een vergunning, een ontheffing,           

            een verlenging of wijziging daarvan, voor zover in   

            deze tabel of in andere rechtregels voor het in        

            behandeling nemen van een aanvraag daartoe dan wel     

            voor de afgifte daarvan geen ander tarief is vastgesteld      € 18,70

1.20.1.2           Voor de afgifte van een verklaring opgemaakt in het           

            persoonlijk belang van de aanvrager € 9,30

1.20.2  Kaarten, tekeningen: 

1.20.2.1           Voor het verstrekken van een lichtdruk/afdruk van kaartbladen:    

            A4- of A3-formaat        € 9,30

1.20.2.2           Groter dan A3-formaat            € 12,70

1.20.3  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  

            gebruik maken van de diensten van de scheepsijkopnemer, per keer         € 39,20

1.20.4  Voor het verstrekken van een exemplaar van de algemene

            plaatselijke verordening         € 14,00

            voor een aanvulling op de genoemde verordening, per bladzijde     € 0,30

            indien de afgifte niet tegelijk met de afgifte van de verordening     

            c.q. de toelichting plaatsvindt € 0,30

            per bladzijde, met een minimum van € 1,00

1.20.5  Lozingsverordening riolering:

1.20.5.1           Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:       

            een vergunning om op de riolering te lozen als bedoeld      

            in de "Lozingsverordening riolering" voor het lozen per       

            etmaal van:    

1.20.5.1.1        ten hoogste 25m3 afvalstoffen, verontreinigde of    

            schadelijke stoffen      € 120,70

1.20.5.1.2        meer dan 25m3 afvalstoffen, verontreinigde of        

            schadelijke stoffen      € 216,70

1.20.5.2           een wijziging van een vergunning als in deze rubriek          

            bedoeld voor het lozen per etmaal van:       

1.20.5.2.1        ten hoogste 25m3 afvalstoffen, verontreinigde of    

            schadelijke stoffen      € 120,70

1.20.5.2.2        meer dan 25m3 afvalstoffen, verontreinigde of        

            of schadelijke stoffen  € 216,70

1.20.6  Ontheffing voor gebruik parkeerplaats anders dan met een motorvoertuig            

1.20.6.1           Voor het verlenen van ontheffing voor het gebruik van       

            een parkeerplaats, waarop de 'Verordening parkeerbelasting'       

            van toepassing is, anders dan met een motorvoertuig         € 15,80

1.20.7  Algemene plaatselijke verordening   

1.20.7.1           Voor het afgeven van:           

            een vergunning voor het aanleggen van een duiker in        

            gemeentegrond, voor gevallen waarin het aanleggen van een       

            duiker als voorwaarde wordt gesteld voor het verkrijgen    

            van een vergunning voor het dempen van een        

            gemeentelijke bermsloot        € 101,30

1.20.7.2           een vergunning voor het aanbrengen of veranderen van een uitweg op gemeentegrond     € 162,90

1.20.7.3           een vergunning voor het aanleggen van mantelbuizen en/of kabels in gemeentegrond       € 246,30

1.20.7.4           een vergunning voor het aanleggen van drainageleidingen,   wanneer door middel van deze leidingen, direct of indirect, afwatering op gemeentegrond plaatsvindt    € 330,40

1.20.8  Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Venray       

            Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aansluitvergunning      € 31,50

                       

Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1     Begripsomschrijvingen           

2.1.1    Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:   

2.1.1.1 aanlegkosten:

            de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een marktconforme en specifieke raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;      

2.1.1.2 bouwkosten:  

de kosten, zoals die aan de hand van de bij deze tarieventabel behorende bijlage I (gebaseerd op “basisbedragen gebouwen 2011 van het Nederlandse Bouwkosten Instituut”) als zodanig gewaarmerkte tabel “normatieve bouwkosten 2011 gemeente Venray”, worden vastgesteld.

 

Voor bouwwerken die niet passen of niet voorkomen binnen het regime van

vaststelling van normatieve bouwkosten geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;   

2.1.1.2.1          Vervalt;

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

2.1.2    In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

2.1.3    In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.        

                       

Hoofdstuk 2 Wabo-Vooroverleg/beoordeling concept omgevingsvergunningsaanvraag     

            Wabo-vooroverleg     

2.2       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag      

2.2.1    om Wabo-vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is en waarvoor nog geen aanvraag is ingediend    € 392,00

            Indien een formele aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor een op basis van het Wabo-vooroverleg verder uitgewerkt plan, in behandeling wordt genomen,  de al in rekening gebrachte leges van het Wabo-vooroverleg worden verrekend met de verschuldigde leges van de  omgevingsvergunning

2.2.3    Advies commissie ARK

2.2.3.1.            Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend:   

            a. 10% voor particuliere bouwplannen dan wel;      

            b. 5% voor bedrijfsmatige bouwplannen, overeenkomstig artikel

2.3.1.1. berekende bedrag, op basis van een globale schatting van het 

overeenkomstig 2.1.1.2 berekende bouwsom met uitzondering dat geen leges in rekening worden gebracht indien in dezelfde berekening van de leges tot beoordeling van een schetsplan wordt vastgesteld dat de leges € 100,00 euro of minder zullen bedragen.       

2.2.3.2.            Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwactiviteit/bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges van de omgevingsvergunning verrekend.   

2.2.4. Melding voornemen vergunningsvrij Bouwen (MVVB):

Verzoek voor het in behandeling nemen van een 'melding voornemen vergunningsvrij bouwen', voor de beoordeling of voor een bouwplan of gebruiksvorm Wabo-vergunningsplicht geldt; per verzoek  € 99,80.

2.2.5. Principeverzoek (bouwen):

Voor het op aanvraag in behandeling nemen van een ‘principeverzoek’ voor het verkrijgen van uitsluitsel over de haalbaarheid van een (bouw- en/of gebruiksvoornemen) te weten:

 • a.

  welke betrekking heeft op ondergeschikte (woning-) uitbreidingen, bouwwerken, gebruiksvormen gelegen in kern van Venray en of Kerkdorpen; per verzoek € 150,00.

 • b.

  welke betrekking heeft op meer complexe (of bedrijfsmatige- of projectmatige-)uitbreidingen, bouwwerken, gebruiksvormen gelegen in het buitengebied / op bedrijventerreinen; per verzoek € 250,00.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning   

2.3       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de  verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden, uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk (4) van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.       

                       

2.3.1    Bouwactiviteiten/Bouwvergunningen.           

2.3.1.1 Indien een aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid onder a van de Wabo, worden de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig het bepaalde genoemd in artikel 2.1.1.2 van deze legesverordening en bedraagt het tarief indien de bouwkosten;    

            a.    minder bedragen dan € 50.000,00:       

            2,48% van de bouwkosten,   

            met een minimum legesbedrag van    € 99,80

            b.    € 50.000,00 of meer bedragen,  

            doch minder dan € 100.000,00:        

            2,34% van de bouwkosten,   

            c.     € 100.000,00 of meer bedragen,           

            Doch minder dan € 1.000.000,00:     

            1,88% van de bouwkosten,   

            d.    € 1.000.000,00 of meer bedragen,        

            Doch minder dan € 2.000.000,00:     

            1,68% van de bouwkosten,   

            e.    € 2.000.000,00 of meer bedragen,        

            1,58% van de bouwkosten,   

                       

            Beoordeling bodemrapport    

2.3.1.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport betreffende de gesteldheid van de bodem zoals bedoeld in artikel 2.1.5. van de bouwverordening van de gemeente Venray, voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwactiviteit wordt in rekening gebracht:  

2.3.1.2.1          NVN 5740 onderzoek bij aanvragen om bouwactiviteiten     € 297,20

            a. beoordeling herziene versie verkennend bodemonderzoek NEN 5740     € 297,20

            b. beoordeling nader bodemonderzoek NEN 5740    € 297,20

            c. beoordeling herziene versie nader bodemonderzoek NEN 5740   €297,20

            d. beoordeling onderzoeksopzet NEN 5740   € 23,10

            e. archiefonderzoek naar aanleiding een aanvraag om (gedeeltelijke) vrijstelling   € 46,80

                       

2.3.1.3 Bodeminformatie op verzoek

            Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie betreffende de milieuhygiënische bodemgesteldheid    per adres        € 38,70

                       

2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)   

            indien de bouwactiviteit betrekking heeft op het legaliseren van een illegaal bouwwerk of verbouwing naar aanleiding van gericht verzoek of aanschrijving van de gemeente, worden de in 2.2.3.1 of 2.2.3.2 berekende leges verhoogd met    € 413,00

                       

2.3.2    Aanlegactiviteiten      

                       

2.3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening            € 166,20

                       

2.3.2.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een  aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief         € 1.460,40

                       

2.3.3    Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit        

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:        

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):            € 166,20

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;      

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):       € 166,20

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;      

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):            € 3.875,30

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;      

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):           € 166,20

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;      

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):     € 166,20

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;      

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):      € 166,20

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;      

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):        € 166,20

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;      

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):            € 166,20

            van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.      

                       

2.3.4    Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit           

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt         toegepast (binnenplanse afwijking):  € 166,20

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt           toegepast (buitenplanse kleine afwijking):    € 166,20

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt         toegepast (buitenplanse afwijking):  € 3.875,30

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)            € 166,20

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

            (afwijking van exploitatieplan):          € 166,20

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):            € 166,20

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels  die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,  eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 166,20

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):            € 166,20

2.3.4.9 indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast        

2.3.4.10           indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast           

                       

2.3.5    Omgevingsvergunning voor het plaatsen/aanbrengen van reclame            Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het hebben van een tot reclame dienende lichtbak, uithangbord, uithangteken, van reclame voorziene luifel of een ander tot reclamedoeleinden bestemd of gebezigd voorwerp worden de leges berekend op basis van het artikel 2.1.1.2., met een minimum van   € 38,00

                       

2.3.6    In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:   € 201,70

            met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte tussen:          

            0                                  -        100 m2                  € 129,80    

            101                              -        500 m2                  € 129,80             +     € 1,18 per m2         

            501                              -        2.000 m2               € 431,80             +     € 0,40 per m2         

            2001                            -        5.000 m2           € 1.092,10    +     € 0,10 per m2                               

            5001                            -        50.000 m2             € 1.507,90          +     € 0,02 per m2         

            50.001 m2 en meer                                            € 2.098,90          +     € 0,01 per m2         

                       

2.3.7    Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten      

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening van de Gemeente Venray aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

2.3.7.1.1          voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:    € 39,80

2.3.7.1.2          voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:     € 39,80

2.3.7.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de  gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor  op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing  is vereist, bedraagt het tarief:           € 39,80

                       

2.3.8    Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht      

2.3.8.1 Sloopvergunning        

2.3.8.1.1          Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  

            verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in de        

            bouwverordening        € 166,20

                       

2.3.8.2 Beoordeling bodemrapport    

            Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.          

                       

2.3.9    Aanleggen of veranderen weg          

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een  

provinciale verordening of <artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke  verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld  in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:        n.v.t. (vanaf 1-1-2010 meldingsplichtig)

                       

2.3.10  Uitweg/inrit    

2.3.10.1           Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:         n.v.t. (vanaf 1-1-2010 meldingsplichtig)

                       

2.3.10.2           Voor het afgeven van:           

2.3.10.2.1        een vergunning voor het aanleggen van een duiker in        

            gemeentegrond, voor gevallen waarin het aanleggen van  

            een duiker als voorwaarde wordt gesteld voor het  

            verkrijgen van een vergunning voor het dempen van een   

            gemeentelijke bermsloot        € 101,30

                       

2.3.10.2.2        een vergunning voor het aanbrengen of veranderen van een uitweg op gemeentegrond     € 162,90

                       

2.3.10.2.3        een vergunning voor het aanleggen van mantelbuizen en/of  kabels in gemeentegrond       € 246,30

                       

2.3.10.2.4        een vergunning voor het aanleggen van drainageleidingen, wanneer door middel van deze leidingen, direct of indirect, afwatering op gemeentegrond plaatsvindt    € 330,40

                       

2.3.11  Kappen           

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of op grond van de Algemene plaatselijke verordening Venray een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 325,00

                       

2.3.12  Opslag van roerende zaken  

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie <of de gemeente>, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening <of artikel … van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:   

2.3.12.1           indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:            n.v.t.

2.3.12.2           indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: n.v.t.

                       

2.3.13  Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998         

2.3.13.1           Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:            € 39,80

2.3.13.2           Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998            € 39,80

                       

2.3.14  Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet          

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor

            op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief     € 182,80

                       

2.3.15  Andere activiteiten     

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1           behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:  € 166,20

2.3.15.2           behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:         

2.3.15.2.1        als het een gemeentelijke verordening betreft          € 166,20

2.3.15.2.2        als het een provinciale of waterschapsverordening betreft   € 166,20

                       

2.3.16  Omgevingsvergunning in twee fasen

            Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:   

2.3.16.1           voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;      

2.3.16.2           voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.     

                       

2.3.17  Beoordeling bodemrapport    

            Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van  de resultaten van een onderzoeksrapport betreffende de gesteld¬heid van de bodem zoals bedoeld in artikel 2.1.5. van de bouwverorde¬ning gemeente Venray, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag voor een bouwvergunning wordt in rekening gebracht:   

            NVN 5740-onderzoek bij bouwvergunningaanvragen          

            Beoordeling verkennend bodemonderzoek NEN 5740           € 297,20

            Beoordeling herziene versie verkennend bodemonderzoek NEN 5740         € 297,20

            Beoordeling nader bodemonderzoek NEN 5740        € 297,20

            Beoordeling herziene versie nader bodemonderzoek NEN 5740       € 297,20

            Beoordeling onderzoeksopzet NEN 5740       € 23,10

            Archiefonderzoek n.a.v. een aanvraag om (gedeeltelijke) vrijstelling           € 46,80

                       

2.3.18  Verklaring van geen bedenkingen     

2.3.18.1           Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:       

2.3.18.1.1        indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:      € 313,70

2.3.18.1.2        indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.           

2.3.18.2           Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.        

                       

Hoofdstuk 4     Vermindering  

2.4.1    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om Wabo-vooroverleg worden de ter zake van het Wabo vooroverleg /  beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.   

            Geen vermindering vindt plaats indien de aanvraag om de omgevingsvergunning wordt ingediend^nadat 26 weken zijn verstreken na het tijdstip waarop het advies in het kader van het Wabo-vooroverleg of beoordeling van de conceptaanvraag is verstrekt    

2.4.2    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18.             

            De vermindering bedraagt:    

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten:          2%

            van de voor die activiteiten verschuldigde leges;     

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten:        3%

            van de voor die activiteiten verschuldigde leges;     

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten:      5%

            van de voor die activiteiten verschuldigde leges.     

                       

Hoofdstuk 5     Teruggaaf       

2.5.1    Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten           

            Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:          

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen één jaar na het in   

behandeling nemen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 25%  activiteit verschuldigde leges;           

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;        50%

                       

2.5.2    Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten           

            Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.         

            De teruggaaf bedraagt:          40%

            van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

                       

2.5.3    Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten           

                       

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:        40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.   

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.           

                       

2.5.4    Minimumbedrag voor teruggaaf         

            Een bedrag minder dan € 38,00 wordt niet teruggegeven.  

                       

2.5.5    Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen       

            Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.           

                       

Hoofdstuk 6     Intrekking omgevingsvergunning      

2.6       Indien een omgevingsvergunning binnen 1 jaar na verlening wordt ingetrokken bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van die aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:       20 % met minimum van € 38,00

                       

Hoofdstuk 7     Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project    

2.7       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:           € 39,80

                       

Hoofdstuk 8     Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

2.8.1    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen            

            van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening  € 8.334,60

2.8.2    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een       

            bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening       € 4.375,80

Hoofdstuk 9     Sloopmelding  

2.9       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in <artikel 8.2.1 van de Bouwverordening>     n.v.t.

                       

Hoofdstuk 10   In deze titel niet benoemde beschikking       

2.10     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze   

            titel niet benoemde beschikking:        € 131,60

                       

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn    

Hoofdstuk 1     Horeca

3.1.1    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, zijnde tevens een aanvraag om een exploitatievergunning ingevolge 2.3.1.2 van de APV Venray € 612,30

                       

3.1.2    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen          van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en   

            Horecawet, zijnde tevens een aanvraag om een     

            exploitatievergunning ingevolge art. 2.3.1.2 van de APV Venray,    

            enkel en alleen bij toevoeging van een of meer leidinggevenden     € 305,50

                       

3.1.3    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde  vergunning/melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 305,50

                       

3.1.4    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van

            de Drank- en Horecawet         € 19,10

                       

3.1.5    Het tarief bedraagt voor het bijschrijven of afvoeren van een leidinggevende van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet of een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Venray, per vergunning  € 19,10

                       

Hoofdstuk 2     Organiseren evenementen of markten         

                       

3.2.1    Voor de afgifte van een vergunning voor evenementen en/of         

            activiteiten waarvan: 

3.2.1.1 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving gelijk is aan of minder dan 0,5 uur           € 19,10

3.2.1.2 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 0,5 uur doch minder dan 1 uur € 37,30

3.2.1.3 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 1 uur, doch minder dan 4 uur   € 67,10

3.2.1.4 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 4 uur, doch minder dan 8 uur   € 78,20

3.2.1.5 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer is dan 8 uur  € 88,20

3.2.2    een braderie  

3.2.2.1 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving gelijk is aan of minder dan 0,5 uur           € 19,10

3.2.2.2 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 0,5 uur doch minder dan 1 uur € 37,30

3.2.2.3 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 1 uur, doch minder dan 4 uur   € 67,10

3.2.2.4 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 4 uur, doch minder dan 8 uur   € 78,20

3.2.2.5 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer is dan 8 uur  € 88,20

3.2.3    een feest, een klein evenement, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg          

3.2.3.1 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving gelijk is aan of minder dan 0,5 uur           € 19,10

3.2.3.2 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 0,5 uur doch minder dan 1 uur             € 37,30

3.2.3.3 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 1 uur, doch minder dan 4 uur   € 67,10

3.2.3.4 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 4 uur, doch minder dan 8 uur   € 78,20

3.2.3.5 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer is dan 8 uur  € 88,20

                       

3.2.4    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt   

3.2.4.1 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving gelijk is aan of minder dan 0,5 uur           € 19,10

3.2.4.2 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 0,5 uur doch minder dan 1 uur             € 37,30

3.2.4.3 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 1 uur, doch minder dan 4 uur   € 67,10

3.2.4.4 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 4 uur, doch minder dan 8 uur   € 78,20

3.2.4.5 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer is dan 8 uur  € 88,20

3.2.5    Standplaatsen

            Voor de afgifte van een vergunning voor een standplaats waarvan:          

3.2.5.1 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving gelijk is aan of minder dan 0,5 uur           € 19,40

3.2.5.2 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 0,5 uur doch minder dan 1 uur  € 37,30

3.2.5.3 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 1 uur, doch minder dan 4 uur   € 67,50

3.2.5.4.  de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer dan 4 uur, doch minder dan 8 uur   € 78,20

3.2.5.5 de benodigde voorbereiding/behandeling door de afdeling 

            Veiligheid en Handhaving meer is dan 8 uur  € 88,40

3.2.6    Exploitatievergunning

3.2.6.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatie ingevolge artikel 2:28 van de APV Venray, voor zover het niet tevens betreft een aanvraag ingevolge de Drank- en Horecawet     € 299,40

                       

Hoofdstuk 3     Prostitutiebedrijven   

3.3       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:           

3.3.1    een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in <artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening>, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:         

3.3.1.1 voor een seksinrichting           € 1.634,00

3.3.1.2 voor een escortbedrijf € 1.634,00

3.3.2    wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in <artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening>:           

3.3.2.1 voor een seksinrichting           € 196,30

3.3.2.26           voor een escortbedrijf € 196,30

                       

Hoofdstuk 4     Splitsingsvergunning woonruimte     

3.4       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet        n.v.t.

                       

Hoofdstuk 5     Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht         

3.6       Voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing van artikel 5.5.1 van de APV en artikel 10.63 tweede lid van de Wet milieubeheer (stookontheffing)         € 26,20

                       

Hoofdstuk 6     Brandbeveiligingsverordening           

3.7       Gebruiksrechten         

            Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

            van een gebruiksvergunning, als bedoeld in het Gebruiksbesluit     € 201,40

                       

            met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk    

            met een gebruiksoppervlakte tussen:          

            0                                  -        100 m2                  € 131,90    

            101                              -        500 m2                  € 131,90             +     € 1,18 per m2         

            501                              -        2.000 m2               € 441,50             +     € 0,40 per m2         

            2001                            -        5.000 m2               € 1.116,60          +     € 0,10 per m2                                

            5001                            -        50.000 m2             € 1.541,80          +     € 0,02 per m2         

            50.001 m2 en meer                                            € 2.146,10          +     € 0,01 per m2         

                       

3.7.1    Het tarief van het in behandeling nemen van een gebruiksvergunning afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning als bedoeld  onder 1.1 van de tarieventabel, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q.

            aanvullende gedeelte berekend volgens de onder 1.1 vermelde tarieven. 

                       

3.7.2    Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het         

            verlenen van een toestemming dan wel ontheffing, als omschreven in een            

            gebruiksvergunning c.q. veiligheidsverklaring, ingediend na de in de          

            vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde termijn bedraagt:        € 55,30

                       

3.7.3    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1. van de Brandbeveiligings-verordening Venray (een tijdelijk bouwsel)    € 160,80

            met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2 met € 0,20

            per m2, met een maximum van          € 614,30

            Indien de aanvraag voor een gebruiksvergunning voor een tijdelijk              bouwsel niet op tijd bij de gemeente is ingediend (uiterlijk 14 dagen             voor het gebruik van een tijdelijk bouwsel), wordt in plaats van      € 160,80 het volgende bedrag in rekening gebracht:   € 223,50

            met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2 met € 0,20

            per m2, met een maximum van          € 614,30

                       

3.7.4    Indien de aanvraag voor een gebruiksvergunning betrekking heeft            plaatsgevonden naar aanleiding van een gericht verzoek of           

           aanschrijving van de gemeente, worden de in 3.6 berekende leges

            verhoogd met  € 421,80

                       

Hoofdstuk 7     Muziekvergunningen  

            N.v.t.   

                       

Hoofdstuk 8     In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

3.9       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking           € 19,10

                       

 

Behorende bij raadsbesluit van 19 juni 2012  

                       

De griffier van Venray,