Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

De verordening naamgeving en nummering gemeente Venray 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening naamgeving en nummering gemeente Venray 2008
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering adressen gemeente Venray 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpstraatnaamgeving en huisnummering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2010Nieuwe regeling

04-11-2008

Peel en Maas, 12-8-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening naamgeving en nummering gemeente Venray 2008

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. b.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

  Woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend.

 • c.

  Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): gemeentelijke registratie die gegevens bevat over adressen en gebouwen en langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd.

 • d.

  Openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken.

 • e.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 • f.

  Pand: de kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

 • g.

  Complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken (industriecomplex, complex met vakantiehuisjes, kazernecomplex, agrarisch complex, jachthavencomplex, etc.).

 • h.

  Ligplaats: een formeel door het college als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een woon-, bedrijfsmatige-, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • i.

  Standplaats: een formeel door het college aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige-, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

 • j.

  Nummer: een nummer dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters en cijfers als zodanig toegekend aan een adresseerbaar object.

 • k.

  Verblijfso bject: de kleinste binnen een of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

 • l.

  Rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

 • m.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

 • n.

  Object: verblijfsobject, ligplaats en standplaats

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, en zonodig daar namen aan toekennen.

 • 2.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

 • 4.

  Het college laat zich bij het toekennen van naamgeving aan openbare ruimte adviseren door de commissie naamgeving openbare ruimte.

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1.

  Het college kan aan een object een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen, moet het num­mer op een doeltref­fende wijze zijn aangebracht.

 • 3.

  Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen aanbrengen

 • 1.

  De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is eenieder verboden op eigen initiatief naamborden aan te brengen, te wijzigen en of teverwijderen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2.

  Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften en wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 • 1.

  Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  In deze verordening wordt aangesloten op de door de eerste kamer aangenomen wet voor de basisregistratie adressen en gebouwen op 22 januari 2008 en gepubliceerd in het staatsblad nummer 39 van 14 februari 2008 en op de verschillende grondslagen en verdiepingsdocumenten (toekomstige Amvb’s) die in het verlengde van de wet door het ministerie van VROM zijn en/of worden opgesteld.

Artikel 8 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling is belast de afdeling handhaving en veiligheid in overleg met de beheerder van de BAG.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking in de Peel en Maas (gemeenteblad) waarin zij is geplaatst.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Namen en nummers die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan respectievelijk delen van de openbare ruimte en nummerbare objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan. Namen en nummers die niet voldoen aan de basisregistratie adressen en gebouwen worden vervangen, overige kunnen blijven bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, als bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze die bepaald is in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening naamgeving en nummering adressen gemeente Venray 2008’