Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Telecommunicatieverordening Venray 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening Venray 2010
CiteertitelTelecommunicatieverordening Venray 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpTelecommunicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Telecommunicatiewet, art. 5.4, lid 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2010Nieuwe regeling

09-02-2010

Peel en Maas, 25 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening Venray 2010

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar elektronisch communicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, aanhef en onder h, van de wet;

 • c.

  kabels: kabels als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder z, van de wet;

 • d.

  buizen: lege buizen die bestemd zijn voor kabels en buizen met daarin glasvezelkabels (hdpe buizen);

 • e.

  voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en kabels;

 • f.

  openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder aa, van de wet;

 • g.

  aanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een omroepnetwerk als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

 • h.

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en buizen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

 • i.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

 • j.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • k.

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet;

 • l.

  instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet;

 • m.

  huisaansluiting: het gedeelte van een kabel van minder dan 8 m in openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1, aanhef en onder k, van de wet;

 • n.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard: - het maken van huisaansluitingen;

  • -

   het aanbrengen of verwijderen van kabels en buizen in reeds aangebrachte voorzieningen;

  • -

   reparaties aan het openbaar elektronische communicatienetwerk met een lengte van minder dan 8 m en niet vallend onder artikel 3 van deze verordening.

Artikel 2 Wijze van melden van voorgenomen werkzaamheden

 • 1.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor aanvang van de werkzaamheden bij het college met een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voor te bereiden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid, schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard dient de aanbieder minimaal drie dagen voorafgaande aan de werkzaamheden een melding bij het college te doen met een daarvoor door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Ernstige belemmeringen en storingen

Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering, storing of calamiteit van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet, volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder doet achteraf zo spoedig mogelijk melding aan de burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar van de werkzaamheden met een door de burgemeester vast te stellen meldingsformulier.

Artikel 4 Gegevensverstrekking

 • 1.

  Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, (e-mail)adres, factuuradres, eventuele opdrachtgever alsmede het telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert;

  • b.

   het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

  • c.

   een opgave van het aantal kabels en/of buizen dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;

  • d.

   naam, adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of netwerk in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  • e.

   een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • f.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

  • -

   een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) tekeningen in een schaal van 1:500 of 1:1000 en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;

  • -

   een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

  • -

   een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;

  • -

   de doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot;

  • -

   de opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan;

  • -

   de lengte en breedte van de kabelsleuf;

  • -

   de hoeveelheid kabels en/of buizen;

  • -

   indien van toepassing, een afschrift van de aanvraag om vergunning ingevolge de Woningwet;

  • -

   indien van toepassing, een afschrift van de aanvraag kapvergunning;

  • -

   naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;

  • -

   de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

  • -

   de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;

  • -

   alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, gelet op de in artikel 5.4, tweede en derde lid, van de wet, genoemde belangen.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 5 Aanvullende verplichtingen

 • 1.

  De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen.

 • 2.

  Op het moment van de oplevering van de werkzaamheden is de aanbieder verplicht gegevens omtrent de ligging van zijn kabels te verstrekken en een overzicht te geven van de niet in gebruik zijnde kabels.

Artikel 6 Beslistermijn en aanhouding

 • 1.

  Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mee en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet milieubeheer of een kapvergunning als bedoeld in de APV Venray is vereist.

Artikel 7 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Het instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van zes maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen zes maanden na aanvang van de werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • 3.

  Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel of onderhoud. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 4.

  Na het beëindigen van de werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels brengt de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk de grond terug in de oude staat, tenzij het college heeft aangegeven dat de gemeente hier zelf voor wil zorg dragen. De aanbieder draagt de marktconforme kosten die nodig zijn voor het terugbrengen van de grond in de oude staat.

 • 5.

  Onder marktconforme kosten wordt in dit verband verstaan kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt.

 • 6.

  Aan het herstel van bestrating, daaronder mede begrepen bijzondere bestrating, kan het college bijzondere voorwaarden stellen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 7.

  Onverminderd het bepaalde in het derde en zesde lid is het college bevoegd te bepalen dat de herstelwerkzaamheden van gemeentewege geschieden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 8.

  De in het zevende lid opgelegde verplichting zal voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan de aanbieder kenbaar worden gesteld.

Artikel 8 Gebruik en medegebruik van voorzieningen en vooroverleg

 • 1.

  Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels en buizen in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2.

  Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4.

  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels en/of buizen, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12 van de wet.

Artikel 9 Overdracht voorzieningen

Indien kabels en beschermingswerken worden overgedragen aan een nieuwe aanbieder draagt deze zorg voor een voldoende, algemene registratie van zijn kabels; melding bij het Kadaster-Klic wordt als voldoende aangemerkt.

Artikel 10 Melding wijziging voorzieningen

De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 7 gegeven voorschriften en beperkingen bij het instemmingsbesluit wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak.

Artikel 12 Inwerkingtreding, intrekking oude verordening en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 12 februari 2010.

 • 2.

  De Telecommunicatieverordening gemeente Venray, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 31 oktober 2000, nr. 118, en zoals nadien gewijzigd bij raadsbesluit van 17 februari 2004, Gemeenteblad 2004, nummer 7, wordt ingetrokken.

 • 3.

  De verordening als bedoeld in het tweede lid blijft van kracht op meldingen waarop reeds krachtens diezelfde Verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.

 • 4.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond van de verordening als bedoeld in het tweede lid, maar waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening Venray 2010.