Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw gemeente Venray

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wsw gemeente Venray
Citeertitelverordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Venray
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-01-2015Nieuwe regeling

17-06-2008

Peel en Maas, 26-6-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw gemeente Venray

 

 

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray.

 • 2.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.

 • 3.

  Cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-gerechtigden of hun vertegenwoordigers betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

 • 4.

  Gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie : de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig;

 • 5.

  Cliëntenraad Wsw: de door burgemeester en wethouders als zodanig erkende en in deze gemeente actief zijnde cliëntenraad van Wsw-gerechtigden, hierna te noemen: Wsw-raad;

 • 6.

  Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

  • ·

   Wsw-gerechtigden op de wachtlijst

  • ·

   Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf of

  • ·

   Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever

  • ·

   en /of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

 • 7.

  Wsw-geïndiceerde: degene die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoort.

Artikel 2. Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  Het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3. Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Wsw-raad onder andere betrokken bij het gemeentelijk Wsw-beleid en de volgende onderwerpen:

 • -

  Visie van de gemeente ten aanzien van de invulling van de doelstelling ‘de cliënt centraal en waar mogelijk werk bij een gewone werkgever’;

 • -

  Verordeningen Cliëntenparticipatie en PGB en eventuele andere verordeningen;

 • -

  Wachtlijstbeheer;

 • -

  Beleid van de gemeente om werkgevers actief te benaderen voor het beschikbaar stellen van werkplekken voor begeleidwerken;

 • -

  Beleid met betrekking tot behoud verworven vaardigheden wachtende Wsw-gerechtigden (sluitende aanpak);

 • -

  Keuze begeleidingsorganisaties voor mensen die begeleid willen werken zonder gebruik te maken van het PGB;

 • -

  Gemeentelijk beleid inzake de kwaliteit van het werk in beschutte omgevingen dan wel de rol die het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling hierbij speelt. De OR heeft hier een ook rol in de richting van de directie van het SW-bedrijf;

 • -

  Gemeentelijke verantwoording met betrekking tot gemeentelijk Wsw-beleid;

 • -

  Financiële verantwoording gemeente met betrekking tot de Wsw;

 • -

  Gemeentelijk beleid met betrekking tot het benutten van de faciliteiten van het SW-bedrijf voor andere groepen;

 • -

  Beleid gemeente met betrekking tot het verwijderen van de wachtlijst Wsw bij weigering ‘passend’ werkaanbod door de gemeente;

 • -

  De Wsw-raad mag adviseren over de klachten- of bezwaarprocedures en regelingen.

Artikel 4. Werkwijze

4a. Advies

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt het college de Wsw-raad tijdig (6 weken van tevoren) om advies.

 • 2.

  De Wsw-raad is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan het college.

 • 3.

  Het college vraagt de Wsw-raad in ieder geval om advies bij de onderwerpen als genoemd in artikel 3.

 • 4.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 5.

  De aan de Wsw-raad gevraagde adviezen worden binnen 6 weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Wsw-raad de benodigde stukken ontvangen heeft.

 • 6.

  Het advies van de Wsw-raad wordt door het college schriftelijk meegedeeld aan de gemeenteraad.

 • 7.

  In het geval dat het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Wsw-raad is afgeweken.

 • 8.

  Het college voorziet de Wsw-raad van de informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wsw-raad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd (braille, grootletterschrift, daisyrom).

4b. Overleg

 • 1.

  Tussen het college en de Wsw-raad vindt minimaal 1 keer per jaar een structureel overleg plaats.

 • 2.

  Van overleg en afspraken met de Wsw-raad doet het college binnen redelijke termijn schriftelijke rapportage aan de cliëntenraad. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de door de Wsw-raad gegeven adviezen is gedaan.

 • 3.

  De Wsw-raad evalueert minimaal eens in de 3 jaar zijn eigen functioneren. Daarbij wordt de samenwerking tussen de Wsw-raad en de gemeente meegenomen.

4c. Samenstelling

 • 1.

  De Wsw-raad bestaat uit personen als bedoeld in artikel 1 lid 6 van deze verordening.

 • 2.

  De Wsw-raad telt maximaal 15 leden.

 • 3.

  Het college stelt op voordracht van de Wsw-raad een voorzitter aan.

 • 4.

  De zittingsduur van de voorzitter bedraagt drie jaar.

 • 5.

  De voorzitter is na het verstrijken van de zittingsduur onmiddellijk herbenoembaar.

Artikel 5. Faciliteiten / Vergoedingen

 • 1.

  Deelnemers aan de Wsw-raad en de voorzitter kunnen voor hun werk in de cliëntenraad aanspraak maken op een forfaitaire onkostenvergoeding.

 • 2.

  De hoogte van de forfaitaire onkostenvergoeding voor deelnemers en voorzitter wordt door het college vastgesteld.

 • 3.

  Het college stelt ten behoeve van het functioneren van de Wsw-raad een werkbudget beschikbaar en zo nodig vergaderruimte.

Artikel 6. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Venray”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juni 2008

, voorzitter , raadsgriffier

Toelichting

Algemeen

De Wsw-geïndiceerde (Wsw’er) staat centraal in de uitvoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In de Wsw is daarom geregeld dat de gemeenteraad bij de verordening regels stelt over de manier waarop Wsw’ers betrokken worden bij de uitvoering van de Wsw.

De Wsw-raad behartigt de belangen van alle Wsw-geïndiceerden bij de lokale invulling van het Wsw-beleid. De bedoeling is de Wsw-raad te betrekken bij de voorbereiding van het beleid, maar ook bij kaderstellen door de gemeenteraad. Het beleidsterrein voor advisering strekt zich uit van de Wsw tot de inrichting en uitvoering van lokaal beleid om (weer) mee te doen in de samenleving (arbeidsmarktbeleid en maatschappelijk participatiebeleid). Het advies kan gaan over beleidsvoorstellen, verordeningen, nota’s, gevolgde procedures, inzet van voorzieningen (zoals persoonsgebonden budget), de uitvoering van de wetgeving, beoordeling van begroting, verantwoording en evaluaties en dergelijke.

Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

Artikelsgewijs

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna derhalve niet nader toegelicht.

Artikel 1

Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen. Uit de definitie van het begrip Wsw-raad volgt dat dit een door het college ingesteld inspraakorgaan is dat functioneert binnen het beleidsterrein van de Wsw. Het inspraakorgaan dat in de gemeente actief is en zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige Wsw-gerechtigden (mensen met een Wsw-indicatie). Is een Wsw-raad niet binnen de gemeente actief, dan rust op het college de inspanningsverplichting om de totstandkoming daarvan te bevorderen.

Artikel 3

Dit artikel geeft de beleidsterreinen aan waarbij de Wsw-raad wordt betrokken. De aspecten van het beleid (op de genoemde terreinen) waarbij de Wsw-raad wordt betrokken zijn:

 • a.

  de voorbereiding van het beleid;

 • b.

  de uitvoering van het beleid;

 • c.

  de evaluatie van het beleid.

Artikel 4

Dit artikel geeft aan op welke wijze de cliëntenparticipatie in de praktijk wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van middelen. Dit laatste is geregeld in artikel 5. In deze verordening worden niet alle zaken met betrekking tot werkwijze tot in detail geregeld. Om te komen tot een goede vergaderorde kan de Wsw-raad een reglement van orde opstellen.

Het vierde lid van artikel 4a betreft de verplichting tot het tijdig informeren. De omschrijving houdt in ieder geval in dat:

 • a.

  bij nieuw beleid de Wsw-raad in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van de hoofdlijnen van dit beleid;

 • b.

  bij evaluatie van beleid de Wsw-raad in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie.

Het achtste lid van artikel 4a draagt het college op om de Wsw-raad te voorzien van de voor de uitoefening van hun taak benodigde informatie. Het college bepaalt zelf de wijze waarop dit gebeurt. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld elektronisch of in een speciale leesvorm, zal over het aanleveren overleg plaatsvinden tussen de Wsw-raad en de gemeente.

Het vierde lid van artikel 4b. spreekt over een ‘redelijke termijn’ waarbinnen burgemeester en wethouders schriftelijk reageren naar aanleiding van overleg met en adviezen van de Wsw-raad. Hiermee wordt een termijn bedoeld van maximaal acht weken. Hiervan mag alleen in overleg met de Wsw-raad worden afgeweken. Het opstellen van raadsstukken gebeurt in een strak tijdschema. Om de Wsw-raad tijdig advies te kunnen laten geven is een adviestermijn opgenomen.

In het vierde lid van artikel 4c wordt de zittingsduur van de voorzitter beperkt tot 3 jaar. Door de zittingstermijn van de voorzitter in duur te beperken, is de Wsw-raad genoodzaakt om ten tijde van het verstrijken van de zittingsduur het functioneren van de voorzitter te beoordelen. De voorzitter is wel direct herbenoembaar. De Wsw-raad kan er voor kiezen om de beoordeling van de voorzitter gelijk te laten vallen met de eigen evaluatie van het functioneren van de Wsw-raad, zoals opgenomen in lid 3 van artikel 4b.

Artikel 5

Een goed functionerende professionele cliëntenparticipatie vraagt ook om een goede facilitering en het bieden van een onkostenvergoeding. De gemeente Venray kiest ervoor om de deelnemers aan de Wsw-raad en de voorzitter een forfaitaire onkostenvergoeding te verstrekken, met welke vergoeding alle individuele kosten gedekt horen te zijn. Zonder uitputtend te zijn vallen onder de forfaitaire onkostenvergoeding:

 • -

  reiskosten;

 • -

  kosten opleiding/professionalisering;

 • -

  kopieer- en printkosten.

De hoogte van de forfaitaire vergoeding wordt door het college jaarlijks vastgesteld. Door te werken met een forfaitaire onkostenvergoeding bespaart de gemeente Venray zich allerlei controles achteraf. Daarnaast moet het controleren van een professioneel functionerende cliëntenparticipatie niet nodig zijn: de deelnemers aan de Wsw-raad zijn zelf goed in staat de onkostenvergoeding te besteden aan het doel waarvoor deze bedoeld is.

De forfaitaire onkostenvergoeding is gebonden aan de persoon welke namens een organisatie structureel participeert in de Wsw-raad. Daarnaast kunnen er kosten voorkomen welke niet aan de persoon gerelateerd zijn en dus gezien kunnen worden als kosten van de Wsw-raad in zijn geheel. Denk bijvoorbeeld aan abonnementen, het huren van een vergaderruimte indien dit niet bij de gemeente kan of gezamenlijke trainingen. Om te kunnen voorzien in deze kosten stelt de gemeente Venray jaarlijks een werkbudget beschikbaar aan de Wsw-raad. Over de besteding van dit werkbudget dient de Wsw-raad zich te verantwoorden.