Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Venray houdende regels voor de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Venray houdende regels voor de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)
CiteertitelVerordening rioolheffing 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-317702

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Venray houdende regels voor de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)

 

De raad van Venray,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2019;

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

 

mede gezien het advies van de commissie Werken en Besturen van 27 november 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING VAN DE GEMEENTERAAD VAN VENRAY HOUDENDE REGELS VOOR DE HEFFING EN INVORDERING VAAN RIOOLHEFFING 2020

(Verordening rioolheffing 2020)

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • -

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • -

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • -

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater;

 • -

  afkoppelen: het ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op verhard oppervlak valt, wordt afgevoerd naar een riolering;

 • -

  verhard oppervlak: de bedekking van het aardoppervlak met niet water doorlaatbare materialen (zoals asfalt, metaal, glas, steen en plastic) zoals daken, wegen, trottoirs;

 • -

  aangesloten verhard oppervlak: het gedeelte van het verhard oppervlak dat afwatert op de riolering, in horizontale meting, loodrecht gemeten als gevolg waarvan neerslag tot afvoer komt via de riolering.

 • -

  volle eenheid: het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal eenheden van 250 m³ waterverbruik. Een gedeelte van een eenheid wordt als volle eenheid gerekend. Het aantal eenheden wordt berekend aan de hand van het aantal kubieke water dat in de voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater alsmede bedrijfsafvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belastingen worden geheven:

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en

  • b.

   van degene die een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt of persoonlijk recht gebruikt en welke tot bewoning dient, verder te noemen: gebruikersdeel woning.

  • c.

   van degene die een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt of persoonlijk recht gebruikt en welke niet tot bewoning dient, verder te noemen: gebruikersdeel niet-woning.

 • 2.

  Voor het eigenarendeel wordt, als het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Voor het gebruikersdeel wordt:

  • a.

   gebruik van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

  • b.

   gebruik door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • c.

   het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de belastingen geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing rioolheffing.

 • 1.

  De heffing van het eigenarendeel wordt geheven:

  • a.

   naar een vast bedrag per perceel;

  • b.

   afhankelijk of een perceel al dan niet is afgekoppeld;

  • c.

   naar het aangesloten verhard oppervlak per eenheid van 200 m².

 • 2.

  De heffing van het gebruikersdeel wordt geheven:

  • a.

   naar een vast bedrag per huishouden;

  • b.

   naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 5.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6 Vrijstellingen

 • 1.

  De rioolheffing wordt niet geheven ter zake van percelen voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor nutsvoorzieningen en voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige percelen die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs.

 • 2.

  Het eigenarendeel van de rioolheffing wordt niet geheven voor woningen als bedoeld in artikel 7 onder 2a voor zover de hemelwaterafvoer van het verhard oppervlak bij het begin van het belastingjaar volledig is afgekoppeld van de gemeentelijke riolering.

 • 3.

  Geen eigenarendeel wordt geheven voor percelen of gedeelten van percelen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 20 m².

Artikel 7 Belastingtarieven rioolheffing

1.

Het tarief van het eigenaarsdeel van de rioolheffing bedraagt

€ 89,44

2a.

Het tarief, als hiervoor onder 1 bedoeld, wordt voor woningen verhoogd

met:

indien het perceel niet is afgekoppeld

 

 

€ 13,42

2b.

Het tarief, als hiervoor onder 1 bedoeld, wordt voor niet-woningen verhoogd

met:

voor de eerste gehele of gedeeltelijke eenheid van 200 m², alsmede per

volle eenheid van 200 m² of daarboven resterend gedeelte daarvan aan

verhard oppervlak indien het perceel niet is afgekoppeld

 

 

 

 

€ 13,42

3.

Het tarief van het gebruikersdeel van de rioolheffing bedraagt voor woningen:

a. bewoond door een huishouding bestaande uit:

1. één persoon

2. meer dan één persoon

 

 

€ 60,37

€ 120,74

4.

Het tarief van het gebruikersdeel van de rioolheffing bedraagt voor niet-woningen

voor elke volle eenheid of een gedeelte van een volle eenheid van 250 kubieke meters afgevoerd water:

a. per volle eenheid of een gedeelte van een volle eenheid van 250 m³:

 

 

€ 120,74

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 Voorlopige aanslag

 • 1.

  Na de aanvang van het belastingjaar kan over de heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 • 2.

  Een voorlopige aanslag kan met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, door een of meer voorlopige aanslagen worden aangevuld.

 • 3.

  De voorlopige aanslagen worden met de aanslag verrekend.

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingen, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel van de belastingen, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel van de belastingen in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het gebruikersdeel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht aanvangt op de eerste dag van een kalendermaand wordt die kalendermaand aangemerkt als een volle kalendermaand.

 • 4.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel van de belastingen in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 2,00.

 • 5.

  Indien de belastingplicht eindigt op de eerste dag van een kalendermaand wordt die kalendermaand aangemerkt als een volle kalendermaand.

 • 6.

  Belastingbedragen van minder dan € 2,00 worden niet geheven.

 • 7.

  Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 12 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede één maand later.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moeten, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden geïnd, de aanslagen worden voldaan in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal niet kunnen worden geïncasseerd vervalt de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid. Indien de termijnen van het eerste lid zijn verstreken dient het bedrag in één termijn te worden voldaan binnen tien dagen.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 13 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rioolheffing als bedoeld onder artikel 3, lid 1, onderdeel a en b, kan door het college van burgemeester en wethouders kwijtschelding worden verleend.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening rioolheffing 2019' vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2020'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2019

, voorzitter

, raadsgriffier