Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Vijheerenlanden houdende regels omtrent administratieve processen Regeling gebruik elektronische weg op het gebied van WOZ, belastingen, rechten en invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Vijheerenlanden houdende regels omtrent administratieve processen Regeling gebruik elektronische weg op het gebied van WOZ, belastingen, rechten en invordering
CiteertitelRegeling gebruik elektronische weg op het gebied van WOZ, belastingen, rechten en invordering
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2019nieuwe regeling

15-04-2019

gmb-2019-91460

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Vijheerenlanden houdende regels omtrent administratieve processen Regeling gebruik elektronische weg op het gebied van WOZ, belastingen, rechten en invordering

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Vijfheerenlanden, ieder voor de eigen bevoegdheden;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:15 lid 1 Awb en artikel 231 lid 2 onder b Gemeentewet;

 

overwegende de ontwikkeling dat steeds meerdere bezwaren en reacties door gemachtigden worden ingediend, dat hier meerdere media bij betrokken zijn, en dat de hieruit voortvloeiende administratieve processen moeten worden gestroomlijnd;

 

Besluit:

 

 • 1.
  • a.

   de mogelijkheid van digitaal c.q. elektronisch bezwaar alleen open te stellen via het officiële DIGID-kanaal;

  • b.

   externe e-mail, fax of andere digitale media niet open te stellen voor het zenden van formele berichten zoals aanvragen, aangiften, (pro-forma) bezwaarschriften, (pro-forma) verzoeken en ingebrekestellingen in het kader van de Wet WOZ, de heffing van belastingen en rechten en de invordering (kosten van de dwanginvordering);

  • c.

   onder externe e-mail en fax als bedoeld in het vorige lid valt het versturen en ontvangen van elektronische post en faxberichten van en naar personen buiten de gemeente;

  • d.

   externe e-mail en fax met dergelijke formele berichten worden geweigerd en niet inhoudelijk in behandeling genomen;

  • e.

   tegen een weigering geen formeel bezwaar mogelijk te maken;

  • f.

   externe e-mail en fax alleen open stellen voor individuele gegevensuitwisseling over de betaling van aanslagen in het proces van de inning;

  • g.

   sociale media in geen enkel geval open te stellen voor individuele gegevensuitwisseling.

 • 2.

  Dit besluit op www.zoekofficielebekendmakingen.nl bekend te maken.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 30 april 2019.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling gebruik elektronische weg op het gebied van WOZ, belastingen, rechten en invordering.

   

Vastgesteld op 15 april 2019,

De heffingsambtenaar,

B.A.A. van Rozendaal

De invorderingsambtenaar,

K. van den Brom

Toelichting

 

Deze regeling stroomlijnt het berichtenverkeer tussen belastingplichtigen en de heffingsambtenaar. De regeling is kort en bondig. Externe e-mail, fax en social media worden afgesloten als communicatiemiddel voor formele procedures.

 

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen, aanslagen of tegen de kosten van de invordering kunnen via de website achter DigiD of E-herkenning worden ingediend, of per post.

 

Voor vragen over de betaling van aanslagen (het proces van de inning) staat de weg van de externe e-mail en fax wel open. Hierbij is namelijk regelmatig sprake van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij beslagleggingen. Opgemerkt wordt dat ook de landelijke Belastingdienst deze uitzondering maakt.