Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Functiebeschrijving en -waardering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Functiebeschrijving en -waardering
CiteertitelProcedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering ambtelijke fusie gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-2020nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-103978

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Functiebeschrijving en -waardering

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering

 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

 • Artikel 3 Vaststelling waarderingen

 • Artikel 4 Vaststelling conversietabel

 • Artikel 5 Voorbereiding indelingsadvies, indelingsbesluit, bezwaar en beroep

 • Artikel 6 Bezwarencommissie

 • Artikel 7 Nieuwe en gewijzigde taken

 • Artikel 8 Wijziging functiebeschrijvingen

 • Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 1 Definities

 • a.

  Functie:

  Het samenstel van taken en/of werkzaamheden dat, afgeleid uit de taakstelling van de organisatie, is opgedragen een aan functiehouder.

 • b.

  Functiebeschrijving:

  De normbeschrijving dan wel de lokale functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

 • c.

  Normbeschrijving:

  De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

 • d.

  Lokale functiebeschrijving:

  De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 • e.

  Functiehouder:

 • De ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en/of Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 • De werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, is aangegaan.

 • f.

  Functiewaardering:

  Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 • g.

  Bevoegd gezag:

  Het bestuur van de BVO als bedoeld in artikel 14a Wet gemeenschappelijke regelingen (en artikel 6 Gemeenschappelijke regeling BVO).

 • h.

  De colleges:

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

 • i.

  Bestuurder:

  De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de algemeen directeur/beoogd gemeentesecretaris.

 • j.

  Directie:

  De algemeen directeur/beoogd gemeentesecretaris en de directeuren.

 • k.

  Externe deskundige:

  Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

 • l.

  Indelingscommissie:

  De commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling.

 • m.

  Gecertificeerde gebruiker:

  De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

 • n.

  Bezwarencommissie:

  De adviescommissie zoals bedoeld in artikel 6 van deze regeling.

 

Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

Lid 1

De bestuurder, of in opdracht de directeuren of netwerkmanagers selecteren (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) per functie een normbeschrijving uit HR21. Indien de normbeschrijving voor de functie onvolledig is, dan wel een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld.

Lid 2

De geselecteerde normbeschrijving(en) en/of lokale functiebeschrijving(en) wordt/worden besproken binnen de directie en door of namens de bestuurder voorlopig vastgesteld. De voorlopig vastgestelde functiebeschrijving(en) wordt/worden door de bestuurder ter informatie aangeboden aan de bijzondere ondernemingsraad (BOR).

Lid 3

Indien sprake is van een organisatiebrede functiebeschrijvingsronde, of indien sprake is van een organisatorische verandering zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de WOR, dan stelt de bestuurder de BOR in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen vaststelling van de functiebeschrijvingen. Artikel 25, tweede tot en met zesde lid, WOR zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Lid 4

Met inachtneming van het bepaalde in het tweede of derde lid, legt de bestuurder de functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan de colleges. De colleges stellen de aldus voor de gemeentelijke functies tot stand gekomen (normfuncties en lokale functies) bij algemeen verbindend voorschrift vast.

Artikel 3 Vaststelling waarderingen

Lid 1

In opdracht van het bevoegd gezag worden door de externe deskundige, aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode, alle lokale functiebeschrijvingen gewaardeerd.

Lid 2

De waarderingsresultaten van de lokale functiebeschrijvingen worden ter toetsing aangeboden aan de directie.

Lid 3

De waarderingsresultaten worden opgenomen in een eindadvies functiewaardering aan het bevoegd gezag. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

 • a.

  Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de subscores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

 • b.

  Een overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle lokale functiebeschrijvingen;

 • c.

  Een gecombineerd overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale beschrijvingen;

 • d.

  Een verslag van de toetsing als bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

 

Lid 4

De colleges stellen de waarderingen vast met inachtneming van het eindadvies functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. De colleges stellen de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen en normbeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

Artikel 4 Vaststelling conversietabel

Lid 1

De colleges stellen op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de commissie voor bijzonder georganiseerd overleg (BGO), een conversietabel vast. Wijziging van de gemeentelijke salarisstructuur vindt niet plaats zonder overeenstemming binnen het BGO.

Lid 2

Door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functionele schalen.

Artikel 5 Voorbereiding indelingsadvies, indelingsbesluit, bezwaar en beroep

Lid 1

De directie adviseert (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) het bevoegd gezag over de indeling van de functies in norm- en/of lokale functiebeschrijvingen.

Lid 2

In geval van een organisatiebrede functiebeschrijvingsronde, of indien sprake is van een ingrijpende organisatorische verandering, wordt het indelingsadvies ter toetsing voorgelegd aan een indelingscommissie. De gecertificeerde gebruiker en/of extern deskundige zijn als adviseur(s) aanwezig bij de vergaderingen van de indelingscommissie. De indelingscommissie bestaat uit:

 • a.

  Een lid aan te wijzen door het bevoegd gezag, niet zijnde een bestuurder van de gemeenten of anderszins werkzaam voor of bij de gemeenten;

 • b.

  Een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie vanuit het BGO, niet werkzaam bij of voor de gemeenten of vaste adviseur van de werknemersdelegatie in het BGO;

 • c.

  Een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

 

Lid 3

Het bevoegd gezag maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke (norm- of lokale) functiebeschrijving hij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling en het salaris.

Lid 4

De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over de indeling in de norm- of lokale functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt vier weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de zienswijze ter advisering voor aan de directie.

Lid 5

Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het vierde lid, maakt het bevoegd gezag, indien van toepassing, na kennisneming van de ingediende zienswijze(n) van de functiehouder(s) en het advies van de directie, schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder bekend in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling en het salaris. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

Artikel 6 Bezwarencommissie

Lid 1

Er is een onafhankelijke commissie van bezwaar inpassing ingesteld ingevolge artikel 7:13 Awb.

Lid 2

De bezwarencommissie bestaat uit:

 • a.

  Een lid aan te wijzen door de colleges, niet zijnde een bestuurder van de gemeenten of anderszins werkzaam voor of bij de gemeenten;

 • b.

  Een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie vanuit het BGO, niet werkzaam bij of voor de gemeenten of als vaste adviseur van de werknemersdelegatie in het BGO;

 • c.

  Een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

 

Lid 3

Aan de bezwarencommissie wordt een door de colleges aan te wijzen functionaris als secretaris toegevoegd. De secretaris heeft geen stemrecht.

Lid 4

De bezwarencommissie adviseert het bevoegd gezag over de ontvankelijkheid en inhoud van bezwaren voortvloeiende uit de besluitvorming ex artikel 6 van deze regeling.

Lid 5

De bezwarencommissie hoort de bezwaarde in tegenwoordigheid van de werkgever. De bezwaarde kan zich laten bijstaan door een adviseur.

Lid 6

Het staat de bezwarencommissie vrij bij de behandeling van het bezwaarschrift informanten te raadplegen. De commissie krijgt alle informatie die zij nodig acht om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

Lid 7

De bezwarencommissie dient bij elke vergadering voltallig tot besluitvorming te komen. Minderheidsstandpunten kunnen worden ingenomen. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en bevat tenminste een verslag van het horen.

Artikel 7 Nieuwe en gewijzigde taken

Lid 1

Indien aan een functiehouder, door of namens de directie, nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het bevoegd gezag, na en met inachtneming van het advies van de directie, de indeling in de functiebeschrijving.

Lid 2

Indien de heroverweging leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 5 (met uitzondering van het tweede lid) van overeenkomstige toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan onverwijld in kennis gesteld.

Artikel 8 Wijziging functiebeschrijvingen

Lid 1

Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, door of namens de bestuurder bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel 2.

Lid 2

Een verzoek tot heroverweging van de bestaande functiebeschrijvingen kan ook worden ingediend door de BOR.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

Lid 1

De colleges kunnen nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zover de aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzetten. Indien en voor zover bij nadere regels van deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand instemming te worden gevraagd van de BOR. Het bepaalde in artikel 27, tweede tot en met zevende lid, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

Lid 2

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Lid 3

Deze regeling, die kan worden aangehaald als “Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering ambtelijke fusie gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik” treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van de regeling en vervangt alle voorgaande regelingen van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik op het gebied van functiebeschrijving en functiewaardering.