Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent voorlopige aanslagen (Uitvoeringsregeling voorlopige aanslagen Vijfheerenlanden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent voorlopige aanslagen (Uitvoeringsregeling voorlopige aanslagen Vijfheerenlanden)
CiteertitelUitvoeringsregeling voorlopige aanslagen Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zederik/CVDR604305/CVDR604305_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2019nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-110792

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent voorlopige aanslagen (Uitvoeringsregeling voorlopige aanslagen Vijfheerenlanden)

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

 

gelet op:

 

• artikel 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

• de Verordening rioolheffing Zederik 2018;

 

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

 

UITVOERINGSREGELING VOORLOPIGE AANSLAGEN

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze regeling geeft uitvoering aan de in de aanhef genoemde artikelen.

 • 2.

  Deze regeling is mede van toepassing ter zake van de voorlopige aanslagen rioolheffing gebruik 2019 voor de voormalige gemeente Zederik.

Artikel 2 Voorlopige aanslag

 • 1.

  De heffingsambtenaar kan een voorlopige aanslag opleggen, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag rioolheffing die wordt vastgesteld in of na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, geschiedt op grond van het laatste waterverbruik zoals dat bij Drinkwaterbedrijf Oasen bekend is.

 • 3.

  Indien vooraf geen gegevens bekend zijn, stelt de heffingsambtenaar de voorlopige aanslag vast op basis van een schatting.

 • 4.

  Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige leden berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Uitvoeringsregeling voorlopige aanslagen Vijfheerenlanden".

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden

30 april 2019

de burgemeester,

J.P.J. (Jan Pieter) Lokker

de secretaris,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman