Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Vijfheerenlanden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Vijfheerenlanden)
CiteertitelReglement burgerlijke stand Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 BABS-en competenties en evaluatie Bijlage 2 eenmalige huwelijkslocaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2019nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-206603

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Vijfheerenlanden)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994;

 

besluiten vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openingstijden van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a)

  de Wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b)

  het Besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c)

  ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS): een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d)

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS): een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, maar als zodanig wordt benoemd door burgemeester en wethouders. De competenties die aan de BABS gesteld worden zijn opgenomen in bijlage 1.

 • e)

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één rechtsfeit: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, maar als zodanig wordt benoemd door burgemeester en wethouders voor dit rechtsfeit. De BABS dient reeds beëdigd te zijn als ambtenaar van de burgerlijke stand door de rechtbank.

 • f)

  gemeentehuis: alle huizen die bij besluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit conform de in de rechtspositieregeling te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie in de gemeente Vijfheerenlanden vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 4.

  Raadsleden kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie als raadslid van de gemeente Vijfheerenlanden vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 5.

  Er zijn minimaal twee ambtenaren van de burgerlijke stand en minimaal twee bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd.

 • 6.

  In bijlage 1 behorende bij dit Reglement worden de competenties genoemd die van toepassing zijn voor de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 3 Vergoeding voor de werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt een vergoeding conform de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 2.

  Burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Raadsleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die benoemd wordt voor één rechtsfeit ontvangt geen vergoeding van de gemeente Vijfheerenlanden en kan hier geen aanspraak op maken.

Artikel 4 Locaties

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis of elders binnen de gemeente.

Artikel 5 Facilitering van de burgerlijke stand

De directie is belast met de facilitering van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is geopend:

  • a)

   Aangewezen locaties voor onbepaalde tijd: voor huwelijksvoltrekkingen of het sluiten van geregistreerde partnerschappen op maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De laatste huwelijks-voltrekking of partnerschapsregistratie vindt plaats om 16.00 uur. Kosteloze huwelijksvoltrekkingen of het kosteloos sluiten van geregistreerde partnerschappen zijn mogelijk op maandag om 09.00 uur en om 09.30 uur uitsluitend op de locatie Leerdam, onder de voorwaarde dat van het bruidspaar of de partners minimaal één persoon staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vijfheerenlanden.

  • b)

   Locaties op individueel verzoek aangewezen voor één dag: voor huwelijksvoltrekkingen of het sluiten van geregistreerde partnerschappen op maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 23.00 uur. De laatste huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie vindt plaats om 22.00 uur. De voorwaarden waaraan een locatie voor één dag moet voldoen, zijn opgenomen in bijlage 2.

  • c)

   Voor de overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag op afspraak gedurende de reguliere openingstijden van burgerzaken.

 • 2.

  De burgerlijke stand is gesloten:

  • a)

   Voor huwelijksvoltrekkingen en het sluiten van geregistreerde partnerschappen indien de in artikel 6, lid 1.a) vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen.

  • b)

   Voor huwelijksvoltrekkingen en het sluiten van geregistreerde partnerschappen indien de in artikel 6, lid 1.b) vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

 • 3.

  De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen van sluiting, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand Vijfheerenlanden”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

 • 3.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement worden de volgende reglementen ingetrokken: Reglement burgerlijke stand gemeente Leerdam, vastgesteld op 9 januari 2018, Reglement burgerlijke stand gemeente Vianen, vastgesteld op 9 januari 2018 en het Reglement burgerlijke stand gemeente Zederik, vastgesteld op 9 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Gemeentesecretaris

J.P.J. (Jan Pieter) Lokker

Burgemeester