Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Inspraakverordening Vlagtwedde 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening Vlagtwedde 2004
CiteertitelInspraakverordening Vlagtwedde 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtredening is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2004nieuwe regeling

12-10-2004

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening Vlagtwedde 2004

De raad der gemeente Vlagtwedde;

Gelezen het voostel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2004, no. , sector MO;

Gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit: Vast te stellen de navolgende verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. Inspraakverordening Vlagtwedde 2004

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid;

 • d.

  bestuursorgaan: het bestuur- de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester- dat bevoegd is te beslissen over een beleidsvoornemen;

 • e.

  belanghebbenden: alle natuurlijke en rechtspersonen die een belang hebben bij een beleidsvoornemen.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving;

  • g.

   over zaken ten aanzien waarvan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur het verstrekken van informatie achterwege blijft.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens één andere inspraakprocedure vaststellen.

 • 3.

  Een inspraakprocedure geeft in ieder geval aan:

 • het

  beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend;

  • *

   de fase in de beleidsontwikkeling waarop de inspraak betrekking heeft;

  • *

   samenhang met andere onderwerpen;

  • *

   de randvoorwaarden en bespreekpunten voor de inspraak;

  • *

   de wijze waarop inspraak wordt verleend;

  • *

   de faseringen en de termijnstelling.

Artikel 5 Eindverslag vervangen door eindrapportage.

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindrapport op.

 • 2.

  Deze rapportage bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde procedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindrapport op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de insprekers over het verschijnen van de eindrapportage en het definitieve voorstel en legt deze stukken zo spoedig mogelijk voor hen ter inzage tot de datum na die waarop het besluit genomen is.

Artikel 6 Beklagrecht

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op klachten over de wijze van uitvoering van deze verordening.

Artikel 7 Citeertitel; in werking treden; overgangsrecht.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Inspraakverordening Vlagtwedde 2004”

Bij de inwerkingtreding vervalt “Inspraakverordening Vlagtwedde 1994”,vastgesteld in de openbare vergadering van 11 oktober 1994.

Onder toepassing van artikel 22 van de Tijdelijke referendumwet [ Regeling is vervallen per 01-01-2005 ] treedt deze verordening in werking 6 weken na haar bekendmaking.

De op de datum van inwerkintreding lopende inspraakprocedures worden voortgezet in overeenstemming met de eerdere besluiten die over die procedure zijn genomen. Op die procedures is deze verordening niet van toepassing

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 oktober 2004.

De raad voornoemd,

Voorzitter, Griffier

J. Broertjes J. Kalk