Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Vlagtwedde.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Vlagtwedde.
CiteertitelVerordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Vlagtwedde.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2018nieuwe regeling

25-11-2014

Ter Apeler Courant 10-12-2014

ZA. 14-30185/DV.14-415

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Vlagtwedde.

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no. ZA. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gezien het advies van de Participatieraad;

overwegende dat door het verrichten van een tegenprestatie eenieder die een beroep doet op de bijstandsvoorziening en daarmee op de solidariteit binnen de samenleving, iets terug kan doen voor deze samenleving en tevens kan leiden tot langdurige maatschappelijke activering en stijging op grond van de participatieladder;

besluit :

vast te stellen de

“Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Vlagtwedde  

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen een jaar;

 • -

  korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen een jaar;

 • -

  mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.   

Hoofdstuk 2 Beleid

Artikel 2. Nadere beleidsregels

Het college kan nadere beleidsregels stellen ten aanzien van de tegenprestatie.

Artikel 3. Inhoud van een tegenprestatie

 • 1.

  Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:

  • a)

   naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;

  • b)

   niet zijn bedoeld als re-integratieinstrument;

  • c)

   worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden verricht; en

  • d)

   niet leiden tot verdringing.

Artikel 4. Het opdragen van een tegenprestatie

 • 1.

  Het college kan een belanghebbende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een tegenprestatie opdragen.

 • 2.

  Het college kan een belanghebbende met een korte afstand tot de arbeidsmarkt uitsluitend een tegenprestatie opdragen indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.

 • 3.

  Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:

  • a.

   de tegenprestatie kan naar vermogen worden verricht door een belanghebbende;

  • b.

   de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende;

  • c.

   de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende;

  • d.

   of de belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht.

Artikel 5. Duur en omvang van een tegenprestatie

 • 1.

  De tegenprestatie wordt opgedragen voor de maximale duur van twee maanden.

 • 2.

  De tegenprestatie wordt opgedragen voor maximaal zestien uren per week.

 • 3.

  De tegenprestatie kan binnen een periode van twaalf maanden slechts vier maal worden opgedragen.

 • 4.

  Op verzoek van de belanghebbende kan worden afgeweken van hetgeen in lid 1, 2 en 3 is gesteld.

Artikel 6. Mantelzorg

Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende mantelzorg verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is.

Artikel 7. Geen werkzaamheden voorhanden

Het college draagt geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie. Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Vlagtwedde.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 november 2014.

De raad voornoemd,

mevrouw L.A.M. Kompier, de heer H.R. Kastermans,

voorzitter griffier