Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015
CiteertitelHandhavingverordening participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201501-01-2018Nieuwe regeling

22-09-2015

gmb-2015-91814

ZA.15-34338/DV.15-512

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 augustus 2015, no. ZA.15-34338/DV.15-512, afdeling Samenleving;

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35, lid 1, sub c van de Wet inkomensvoorziening voor oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

besluit:

vast te stellen de volgende ‘Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015’.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Artikel 2 – Controle

 • 1.

  Het college voert onderzoeken uit om de rechtmatigheid van de uitkering te controleren en het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van uitkering zowel bij de aanvraag, gedurende de uitkering en bij beëindiging.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot de onderzoeken genoemd in lid 1.

Artikel 3 – Terugvordering

 • 1.

  Het college geeft uitvoering aan haar bevoegdheid ingevolge artikel 58 tot en met artikel 60c van de participatiewet om de kosten van bijstand terug te vorderen.

 • 2.

  Het college vordert de kosten van bijstand terug met inachtneming van paragraaf 6.4 van de Participatiewet;

 • 3.

  Het college geeft uitvoering aan haar bevoegdheid ingevolge paragraaf 5 van de Ioaw/Ioaz om de uitkering terug te vorderen.

 • 4.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot de terugvordering.

Artikel 4 – Verhaal

 • 1.

  Het college geeft uitvoering aan haar bevoegdheid ingevolge paragraaf 6.5 van de Participatiewet om de kosten van bijstand te verhalen;

 • 2.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot verhaal.

Artikel 5 – Invordering en kwijtschelding

Het college stelt nadere regels op het punt van invordering en kwijtschelding.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7. Afstemming, bestuurlijke boete

Als de belanghebbende zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt dan wel anderszins blijk geeft van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, verlaagt het college de uitkering of de inkomensvoorziening conform de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, onverminderd de plicht van het college om een boete op te leggen bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht en onverminderd de terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand of ten onrechte verstrekte inkomensvoorziening.

Artikel 8. Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Indien een gedraging van de belanghebbende leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de verplichting de ten onrechte verstrekte bijstand of inkomensvoorziening terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door de wetgever en het Openbaar Ministerie hiervoor gehanteerde uitgangspunten.

Artikel 9. Intrekken oude verordening

De Handhavingsverordening Wwb, Ioaw/Ioaz wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Handhavingverordening participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

22 september 2015.

De raad voornoemd,

L.A.M. Kompier,

voorzitter

H.R. Kastermans

griffier