Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening speelautomatenhallen Vlagtwedde 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomatenhallen Vlagtwedde 1995
CiteertitelVerordening speelautomatenhallen Vlagtwedde 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, art. 30c 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2007art. 2

11-09-2007

Ter Apeler Courant, 26-09-2007

950200230
14-03-199504-10-2007nieuwe regeling

14-03-1995

-

950200230

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomatenhallen Vlagtwedde 1995

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 1995, no. 950200230, sector MO;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, titel Va van de Wet op kansspelen, het Speelautomatenbesluit en de Gemeentewet;

besluit :

vast te stellen de volgende

"Verordening speelautomatenhallen Vlagtwedde 1995"

Artikel 1 begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet:

 • b.

  Speelautomatenbesluit:

 • c.

  speelautomaat:

 • een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middelijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  behendigheidsautomaat:

 • een speelautomaat waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt;

 • e.

  kansspelautomaat:

 • een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  speelautomatenhal:

 • een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de wet;

 • g.

  ondernemer:

 • de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • h.

  beheerder:

 • degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 • i.

  openbare weg:

 • alle voor het openbare rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

Artikel 2 verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan voor maximaal 1 speelautomatenhal een vergunning verlenen.

 • 3.

  Het toegestane aantal speelautomaten in deze speelautomatenhal bedraagt maximaal 80.

Artikel 3 vereisten vergunning aanvraag

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarbij is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

 • b.

  een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • c.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • d.

  een verklaring omtrent het gedrag:

  • -

   van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt(en) en

  • -

   van de beheerder.

Artikel 4 beslistermijn

De burgemeester beslist binnen 13 weken. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 13 weken worden verdaagd.

Artikel 5 vergunning voorschriften

 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In deze vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  • d.

   de exploitatie van de hal.

Artikel 6 weigering vergunning

 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • d.

   de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over één of meer aan hen toebehorende goederen als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan c.q. leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid, onder c.

Artikel 7 wijziging beheerder

 • 1.

  Indien een overeenkomstig artikel 5, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3, onder d, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen 2 weken nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

 • 2.

  De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvrage voor een nieuwe vergunning voor het vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden, dan wel indien geen aanvrage is ingediend binnen 26 weken na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8 intrekking vergunning

 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken:

  • a.

   indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, onder e;

  • c.

   indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • d.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode langer dan 26 weken wordt onderbroken.

Artikel 9 overlijden/wisseling ondernemer

 • 1.

  Indien een ondernemer komt te overlijden, dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen 13 weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2.

  In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen 4 weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3.

  Zolang op een tijdig ingediende aanvrage niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 10 strafbepaling

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dit artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 11 opsporingsambtenaar

De opsporing van de in artikel 10 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 12 binnentreding

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal desnoods tegen de wil van de rechthebbende of gebruiker, te betreden, verleend aan de ambtenaren:

 • a.

  die - en voor zover zij - door de burgemeester belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • b.

  die - en voor zover zij - door de burgemeester belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • c.

  die - en voor zover zij - belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 13 overgangsbepalingen

 • 1.

  Vergunningen die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend voor het exploiteren van een speelautomatenhal blijven van kracht totdat op een aanvrage, ingevolge artikel 2 van deze verordening, is beslist.

 • 2.

  De bestaande vergunning vervalt, indien geen aanvraag is ingediend binnen 26 weken na de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  De burgemeester kan bij de verlening van de vergunning als in artikel 2 van deze verordening bedoeld, voor een periode van maximaal 26 weken ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder b, van deze verordening.

Artikel 14 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening speelautomatenhallen Vlagtwedde 1995".

 • 2.

  Zij treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening, vervalt de voorgaande verordening, vastgesteld door de raad op 11 april 1994, no. 3F2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 maart 1995.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.