Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Maximumspeelautomatenverordening 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMaximumspeelautomatenverordening 2000
CiteertitelMaximumspeelautomatenverordening Vlagtwedde 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, art. 30c 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2000nieuwe regeling

10-10-2000

-

2000002182

Tekst van de regeling

Intitulé

Maximumspeelautomatenverordening 2000

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2000, no. 200002182, sector MO;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, titel Va van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

"Maximumspeelautomatenverordening 2000"

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  speelautomaat:

 • een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • b.

  behendigheidsautomaat:

 • een speelautomaat waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spelen, en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed of het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt;

 • c.

  kansspelautomaat:

 • een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

 • d.

  aanwezigheidsvergunning:

 • de in artikel 30b eerste lid van de wet bedoelde vergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten;

 • e.

  inrichting:

 • inrichtingen als bedoeld in artikel 30c eerste lid van de wet;

 • f.

  hoogdrempelige inrichting:

 • een inrichting, waar een bedrijf of werkzaamheid wordt uitgeoefend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a of c, van de Drank- en Horecawet;

  • 1.

   waarvoor ingevolge die wet vergunning is verleend en deze nog van kracht is, en;

  • 2.

   waar het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend, en;

  • 3.

   waarvan de activiteiten in belangrijke mate zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder;

 • g.

  laagdrempelige inrichting:

 • een inrichting, die geen hoogdrempelige inrichting is, en waarvoor ingevolge artikel 3, eerste lid, onder a of c, van de Drank- en Horecawet vergunning is verleend en deze nog van kracht is of waarvan de ondernemer inschrijfplichtig en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca;

 • h.

  samengestelde inrichting:

 • een inrichting bestaande uit meerdere lokaliteiten, waar in de ene lokaliteit laagdrempelige activiteiten en in de andere lokaliteit hoogdrempelige activiteiten plaatsvinden;

Artikel 2

Voor een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid onder a van de Wet op de kansspelen kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30c, leden 2 t/m 4, een aanwezigheidsvergunning worden verleend voor maximaal twee behendigheidsautomaten;

Voor een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid onder b van de Wet op de kansspelen kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30c, leden 2 t/m 4, het aantal speelautomaten waarvoor een aanwezigheidsvergunning kan worden verleend, op twee wordt bepaald.

Artikel 3

 • 1.

  de aanwezigheidsvergunning kan worden verleend voor de periode van maximaal 1 jaar, welke samenvalt met het kalenderjaar;

 • 2.

  indien een aanwezigheidsvergunning in de loop van een kalenderjaar wordt aangevraagd en verleend, geldt deze voor de resterende maanden van dat jaar.

Artikel 4

Een aanwezigheidsvergunning die van kracht is op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de dag waarop deze wet in werking treedt, blijft geldig tot het verstrijken van de geldigheidsduur of eerdere intrekking van deze vergunning.

Artikel 5

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Maximumspeelautomatenverordening Vlagtwedde 2000".

 • 2.

  Zij treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening, vervalt de verordening, “Maximumspeelautomatenverordening Vlagtwedde 1994”, vastgesteld door de raad op 11 april 1994, sedertdien gewijzigd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 oktober 2000

De raad voornoemd,

voorzitter

secretaris