Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening Wet investeren in jongeren
CiteertitelToeslagenverordening WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12 
 3. Wet investeren in jongeren, art. 41 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Wegens intrekking van de wet Investeren in Jongeren per 1-1-2012 is deze verordening van rechtswege per dezelfde datum vervallen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-200901-10-201001-01-2012nieuwe regeling

22-09-2010

Ter Apeler Courant, 01-10-2010

ZA.10-8255

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 september 2009, no. 15, afdeling Samenleving; ZA. 10-8255/D.09-29

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde,

gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet, en de artikelen 12, eerste lid, onderdeel e, en 35, eerste lid, van de Wet investeren in jongeren; overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van jongeren van 18 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar bij verordening te regelen;

BESLUIT

vast te stellen de volgende Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren (WIJ)

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor jongeren van 21 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien de gehuwden beiden 21 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn.

HOOFDSTUK 2. CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE NORM

Artikel 3. Toeslagen

HOOFDSTUK 3. CRITERIA VOOR HET VERLAGEN VAN DE NORM OF TOESLAG

Artikel 4. Verlaging gehuwden

 • 1.

  De verlaging bedoeld in artikel 31 van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden die met één of meer anderen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben;

 • 2.

  De verlaging bedoeld in artikel 31 van de wet bedraagt 15 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden die met één of beide ouders in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben.

Artikel 5. Verlaging woonsituatie

De verlaging bedoeld in artikel 32 van de wet bedraagt:

 • a.

  20 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor de jongere geen woonkosten verbonden zijn;

 • b.

  10% van de gehuwdennorm indien geen woning wordt bewoond (maar bijvoorbeeld een caravan).

Artikel 6. Verlaging Schoolverlaters

De verlaging bedoeld in artikel 33 van de wet bedraagt 25 procent van de gehuwdennorm.

Artikel 7. Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

 • 1.

  De verlaging bedoeld in artikel 34 van de wet bedraagt:

  • a.

   20 procent van de gehuwdennorm indien het een jongere van 21 jaar betreft;

  • b.

   10 procent van de gehuwdennorm indien het een jongere van 22 jaar betreft.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt de verlaging vastgesteld op de hoogte van de op grond van artikel 3 toegekende toeslag, indien deze toeslag minder bedraagt dan de verlaging waartoe toepassing van lid 1 zou leiden.

 • 3.

  De vorige leden zijn niet van toepassing ten aanzien van een jongere op wie artikel 6 van toepassing is.

Artikel 8. Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 geschiedt zodanig, dat de toepasselijke norm voor de jongere tenminste bedraagt:

 • a.

  35 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande,

 • b.

  55 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder,

 • c.

  65 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening WIJ

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 september 2009.

mevr. L.A.M. Kompier, mevr. F. Wilts

voorzitter, griffier