Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Reglement voor de automatische incasso gemeentelijke bealstingen gemeente Vlagtwedde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de automatische incasso gemeentelijke bealstingen gemeente Vlagtwedde
CiteertitelReglement automatische incasso gemeente Vlagtwedde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet , art. 250 
 2. Invorderingswet 1990, art. 9 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2006nieuwe regeling

25-07-2006

-

BW25072006, nr 26

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de automatische incasso gemeentelijke bealstingen gemeente Vlagtwedde

Reglement voor de automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Vlagtwedde.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • a.

  Belastingschuld:

 • Het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald;

 • b.

  Belastingjaar:

 • Periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen geheven worden;

 • c.

  De incassant:

 • De gemeente Vlagtwedde;

 • d.

  Belastingplichtige:

 • Natuurlijk persoon.

Artikel 2 – Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel om belastingplichtigen, die hierom verzoeken, een gespreide betaling mogelijk te maken.

Artikel 3 – Termijnen

De automatische incasso biedt de mogelijkheid de belastingschuld van de belastingplichtige te spreiden over zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste zeven en ten hoogste tien bedraagt.

Artikel 4 – Gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de volgende belastingen opgenomen:

 • a.

  onroerende-zaakbelasting;

 • b.

  afvalstoffenheffing;

 • c.

  rioolrecht;

Artikel 5 – Deelname aan de automatische incasso

 • a.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingplichtigen indien het totaalbedrag van een aanslagbiljet niet meer is dan € 1.400,-- of niet minder dan € 100,--.

 • b.

  De incassant kan de deelname weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de betalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 6 – Aanmelding

 • a.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door voor 1 februari van het belastingjaar de groene machtigingskaart in te leveren bij de afdeling financiën.

 • b.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 7 – Berekening termijnbedrag

Na ontvangst van de machtiging wordt het termijnbedrag vastgesteld over zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste zeven en ten hoogste tien bedraagt.

Artikel 8 – Tijdstip van afschrijving.

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand.

Artikel 9 – Mededeling belastingplichtige.

De belastingplichtige wordt bij de oplegging van het aanslagbiljet mededeling gedaan dat het totaalbedrag in termijnen automatisch van de rekening wordt afgeschreven.

Artikel 10 – Ontbindende voorwaarden.

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • a.

  Indien de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende maanden niet slaagt;

 • b.

  Indien de belastingplichtige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren;

 • c.

  In de gevallen a. en b. dient het totaal nog verschuldigd bedrag binnen vier maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet te worden voldaan, danwel onmiddellijk, indien deze datum is verstreken.

Artikel 11 – Overlijden.

Bij overlijden van de belastingplichtige wordt de automatische incasso zo spoedig mogelijk beëindigd.

Artikel 12 – Echtscheiding.

 • a.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet;

 • b.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer door te geven waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 13 – Verhuizing.

 • a.

  Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet;

 • b.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingplichtige aan het einde van het belastingjaar de incasso voor het nieuwe belastingjaar zelf te beëindigen.

Artikel 14 – Wijziging bankgiro-incasso.

Wijziging betreffende het bank- of gironummer dienen met gebruikmaking van de wijzigingskaart terstond te worden gemeld aan de afdeling financiën.

Artikel 15 – Terugstorting.

Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijn, kan opdracht tot terugstorting worden gegeven door het gele terugboekingsformulier binnen een maand na verzending van de afrekening aan de giro- of bankinstelling te zenden.

Artikel 16 – Beëindiging van de incasso-overeenkomst.

Automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de rode kaart.

Artikel 17 – Citeertitel.

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement automatische incasso gemeente Vlagtwedde” en treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid vermelde datim vervalt het 'Reglement automatische incasso gemeente Vlagtwedde', vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 18 december 2001, no 7.

Vastgesteld in de vergadering van het college

van Burgemeester en Wethouders van Vlagtwedde,

J.Broertjes M.A.R. Teijken

Burgemeester loco-secretaris