Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Regeling outplacement gewezen wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling outplacement gewezen wethouders
CiteertitelRegeling outplacement gewezen wethouders Vlagtwedde 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-1995nieuwe regeling

08-06-1995

-

950300120

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling outplacement gewezen wethouders

De raad der gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 1995, no. 950300120, stafafdeling PO;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk wordt geacht, gewezen (werkloze) wethouders outplacementbegeleiding aan te bieden om hun reïntegratie in het arbeidsproces te bevorderen;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Regeling outplacement gewezen wethouders".

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende :

 • hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen van de "Uitkerings- en pensioenverordening wethouders Vlagtwedde 1994";

 • b.

  outplacementbureau :

 • bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning Outplacementfaciliteiten.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur.

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling.

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Slotbepalingen.

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling outplacement gewezen wethouders Vlagtwedde 1995".

 • 2.

  Zij treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 1995.

De raad voornoemd,

voorzitter.

secretaris.