Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 229, lid1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-01-2014Nieuwe Regeling

13-12-2012

Weekblad Parkstad, 19-12-2012

2012 / 9 / 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

De raad van de gemeente Voerendaal;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013”

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2013)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de gemeentelijke begraafplaats: de begraafplaats gelegen aan het Kerkplein te Voerendaal;

 • b.

  een eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  – het doen begraven en begraven houden van lijken;

  – het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  – het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde

  tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

  zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis in de urnenmuur op de begraafplaats Voerendaal, waarvoor voor bepaalde of

  onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of

  urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde

  eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De in deze verordening geregelde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De in deze verordening geregelde rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, nota of schriftuur.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 9 Kwijtschelding
 • Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten is geen kwijtschelding mogelijk.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

De 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Voerendaal 2012', van 15 december 2011 wordt

ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben

voorgedaan.

Artikel 12 inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 13 Citeertitel
 • Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2013”.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Voerendaal op 13 december 2012.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL VOORNOEMD.

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE “VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013”

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf, urnengraf of urnennis wordt geheven:

 

 

1.1.1

voor een periode van 10 jaar……………………………………………........

835,30

1.1.2

voor verlenging van het onder 1.1.1. genoemde recht voor een periode van 10 jaar……………………………………………………………………........................

371,90

1.1.3

voor het omzetten van een algemeen graf in een eigen graf voor een periode van 10 jaar, waarbij als begindatum van de omzetting geldt de datum van begraving….........................................................................................................

835,30

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven……………………………………………………………...........................

1.252,95

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven………………………………………………………………………………..

500,90

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven………………………………………………………………………………..

250,55

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 50%

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

 

3.1.1

voor de as van een persoon van 12 jaar of ouder…………………………………

250,55

3.1.2

voor de as van een kind van 1 tot 12 jaar…………………………………………..

100,15

3.1.3

voor de as van een kind beneden het jaar of een doodgeboren kind…………...

50,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Opgraven en herbegraven van lijken, roeren en bijzetten

4.1

Tenzij dit geschiedt op rechterlijk gezag, wordt voor het opgraven van een lijk geheven………………………………………………………………………………..

1.001,80

4.2

Tenzij dit geschiedt op rechterlijk gezag, bedraagt het recht voor het roeren van een asbus…………………………………………………………………………

200,40

4.3

In de rechten, bedoeld in 4.1 en 4.2, is het eventueel herbegraven of het

bijzetten in een andere grafruimte niet inbegrepen; voor herbegraving c.q.

bijzetting in dezelfde grafruimte wordt geen nieuw recht of bijbetaling

geheven.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Ruiming van een graf

5.1

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve van

crematie of herbegraving…………………………………………………………….

1.001,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 6Plaatsen van graf- en gedenktekenen

6.1

Het recht voor een vergunning tot het plaatsen van graf- of gedenktekenen voor op een graf:

 

 

6.1.1

van personen van 12 jaar en ouder…………………………………………………

83,45

6.1.2

van kinderen beneden de 12 jaar……………………………………………………

33,60

6.2

Het recht voor het uitsluitend door de gemeente te leveren en te plaatsen gedenkplaatje op de afdekplaat van een nis in de urnenmuur bedraagt……….

292,30

6.3

Het recht voor het aanleggen van een fundering ten behoeve van het plaatsen van een grafsteen, op het gedeelte waar de bedoelde grafsteen op de bijgevoegde gearceerde tekening is weergegeven………………………………..

278,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overboeken van eigen graven en urnennissen

7.1

Voor het overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven………………………………………………………………………………..

6,65

7.2

Voor het overboeken van urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven………………………………………………………………………………..

6,65

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2012

 

De griffier van de gemeente Voerendaal.