Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Ondermandaatbesluit Directeur gemeente Voerendaal januari 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Directeur gemeente Voerendaal januari 2020
CiteertitelOndermandaatbesluit Directeur gemeente Voerendaal januari 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur
Externe bijlageBevoegdhedenlijst ondermandaat januari 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Bedrijfsvoering Voerendaal januari 2020

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Maatschappelijke ontwikkeling Voerendaal januari 2020

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Openbare Ruimte Voerendaal januari 2020

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Ruimte en Omgeving Voerendaal januari 2020

Onder-ondermandaatbesluit VTH-taken afdeling Ruimte en Omgeving Voerendaal januari 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2020nieuwe regeling

08-01-2020

gmb-2020-8245

Zaaknr. 63198

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Directeur gemeente Voerendaal januari 2020

De Directeur van de gemeente Voerendaal;

 

overwegende dat aan hem op 15 oktober 2019 door burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voerendaal mandaat is verleend;

 

overwegende dat bovengenoemd mandaatbesluit de mogelijkheid biedt ondermandaat te verlenen;

 

overwegende dat bovengenoemd mandaatbesluit en de daarbij behorende bevoegdhedenlijst vanwege de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg bij besluit van 7 januari 2020 is gewijzigd;

 

overwegende dat in het kader van de functionele integratie tussen de gemeenten Voerendaal en Simpelveld inmiddels de geïntegreerde afdeling Bedrijfsvoering en de geïntegreerde afdeling Openbare Ruimte operationeel zijn;

 

overwegende dat de afdeling Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door een functionaris, die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college / de burgemeester van Voerendaal, maar onder verantwoordelijkheid van het college van de gemeente Simpelveld;

 

overwegende dat burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld hebben ingestemd met de mandaatverlening door de gemeente Voerendaal aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college van de gemeente Simpelveld;

 

overwegende dat de afdeling Ruimte en Omgeving van de gemeente Voerendaal, vanwege vertrek van het afdelingshoofd, vanaf 1 januari 2020 operationeel wordt aangestuurd door mevrouw M.C. van Rossenberg (beleidsmatige werkzaamheden) en de heer F.J.M. Arets (vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht);

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

1. ondermandaat te verlenen aan de functionarissen, zoals vermeld in de kolom “Ondermandaat” in de bij dit besluit behorende “BEVOEGDHEDENLIJST ONDERMANDAAT GEMEENTE VOERENDAAL JANUARI 2020” tot het nemen van de besluiten of het verrichten van de handelingen, zoals vermeld in genoemde bevoegdhedenlijst;

 

2. te bepalen dat:

 

a. de aan het afdelingshoofd Ruimte en Omgeving ondergemandateerde bevoegdheden vanaf 1 januari 2020 worden uitgeoefend door mevrouw M.C. van Rossenberg exclusief de taken/bevoegdheden in personele aangelegenheden, zoals vermeld in bovenvermelde bevoegdhedenlijst;

 

b. de aan het afdelingshoofd Ruimte en Omgeving ondergemandateerde bevoegdheden, voor zover het de specifieke bevoegdheden/taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht binnen het taakveld van het afdelingshoofd Ruimte en Omgeving betreft, i.c. de bevoegdheden/taken zoals opgenomen in de volgende hoofdstukken/paragrafen van bovenvermelde bevoegdhedenlijst:

 

- Mandaat concernbreed:

• Bestuurlijke geldschulden

• Toezicht en handhaving

• Algemeen

- Mandaat afdeling Ruimte en Omgeving:

• Planschade

• Volkshuisvesting

• Vergunningverlening (regelgeving fysieke leefomgeving),

 

vanaf 1 januari 2020 worden uitgeoefend door de heer F.J.M. Arets;

 

c. de in lid 2 onder a genoemde functionaris, mits en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de krachtens het betreffend ondermandaat genomen besluiten:

 

- gevolmachtigd is privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (vgl 3:60 BW, 160 sub e Gemeentewet); indien deze handelingen tevens betrekking hebben op de budgetbevoegdheid (zie punt 0.0.1. van de bevoegdhedenlijst) dan dient daarbij tevens het bepaalde in de budgethoudersregeling in acht te worden genomen;

- gemachtigd is tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en de gemeente daarbij buiten rechte te vertegenwoordigen;

 

d. de in lid 2 onder b genoemde functionaris, mits en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de krachtens het betreffend ondermandaat genomen besluiten gemachtigd is tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en de gemeente daarbij buiten rechte te vertegenwoordigen;

 

e. bij de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid alle ter zake door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde nadere regels en beleidsregels in acht dienen te worden genomen;

 

f. bij twijfel of het mandaatbesluit van toepassing is, overleg wordt gepleegd met de leidinggevende en/of de verantwoordelijke portefeuillehouder;

 

g. de mandaatverlening niet geldt indien:

 

- de besluitvorming een aangelegenheid betreft die de gemandateerde functionaris rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat,

- afgeweken wordt van een advies waarvan de inwinning is voorgeschreven, in welke gevallen het voorstel wordt voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan;

 

h. de ondertekening van een krachtens ondermandaat genomen besluit als volgt geschiedt:

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

 

(Naam gemandateerde)

 

 

OF

 

 

DE BURGEMEESTER VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

(Naam gemandateerde)

 

i. bij afwezigheid van een gemandateerde functionaris, de functionaris die het onder(-onder)mandaat heeft verleend in zijn/haar plaats treedt;

 

j. bij afwezigheid van de Directeur diens plaatsvervanger in zijn/haar plaats treedt;

 

k. de Directeur in alle gevallen als plaatsvervanger van de gemandateerde functionaris kan optreden;

 

3. het ondermandaatbesluit van 21 oktober 2019 en de daarbij behorende bevoegdhedenlijst in te trekken.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 

Aldus besloten op 8 januari 2020.

Aldus besloten op 8 januari 2020.

De Directeur,

H.H.M. Timmermans

Het besluit ligt vanaf 16 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken bij de Directeur van de gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.