Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011
CiteertitelKwijtscheldingsverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt “Kwijtscheldingsverordening 2010” van 16 december 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990
 2. Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

22-12-2010

Weekblad Parkstad, 29-12-2010

2010 / 13 / 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

De raad van de gemeente Voerendaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2010;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

“VERORDENING OP DE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2011”

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  hondenbelasting;

 • c.

  toeristenbelasting;

 • d.

  leges;

 • e.

  marktgelden;

 • f.

  staangeld;

 • g.

  lijkbezorgingsrechten;

 • h.

  de afvalstoffenheffing zoals bedoeld in hoofdstuk 1, lid 5 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011” .

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

1. de afvalstoffenheffing

a. bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor:

100 procent van het belastingbedrag als bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid van de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011” (belasting per perceel);

 

b. van de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in hoofdstuk 1, leden 2 t/m 4 (belasting per lediging) van de tarieventabel

behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afval-

stoffenheffing 2011”, wordt per half belastingjaar kwijtschelding verleend tot een bedrag van maximaal:

1. bij het aanbieden van containers zoals bedoeld in hoofdstuk 1 lid 2 onder a. t/m d. van de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011” € 61,35

2. bij het aanbieden via een verzamelcontainer of gekenmerkte vuilniszak

zoals bedoeld in hoofdstuk 1 leden 3 en 4 van de tarieventabel behorende

bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing

2011” € 45,00.

 

Indien belastingplichtige meerdere inzamelmiddelen in gebruik heeft, geldt bij de bepaling van het maximale bedrag voor kwijtschelding het tarief van het inzamelmiddel met het grootste volume.

2. de rioolheffing

Artikel 3 Inwerkingtreding / citeertitel

 • 1.

  De “Kwijtscheldingsverordening 2010” van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening 2011”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 22 december 2010.

De griffier, De voorzitter,