Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst 2015
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en
 2. artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2019Onbekend

16-12-2014

Gemeenteblad 547

2014-xxxxx

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst 2015

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • b.

  peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • c.

  referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4 Hoogte inidividuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   € 380,- voor een alleenstaande;

  • b.

   € 490,- voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 550,- voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5 Intrekken oude verordening

De Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Voorst 2015.

Twello, 16 december 2014

De raad,

drs. B.J.M. Jansen

griffier

drs. J.T.H.M. Penninx

burgemeester