Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Eerste wijziging van de Tarieventabel 2015 behorende bij de Legesverordening 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de Tarieventabel 2015 behorende bij de Legesverordening 2015
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201501-01-2016tarieven met 3 cijfers (ipv 1) achter de komma

14-09-2015

Gemeenteblad 556

Z-15-02285_2015-29972

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de Tarieventabel 2015 behorende bij de Legesverordening 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015, nummer 2015-30019;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de eerste wijziging van de Tarieventabel 2015 behorende bij de Legesverordening 2015.

Artikel I

Titel II, Hoofdstuk III, Artikel 2.3.1.2.1 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, wegens het beoordelen van een bouwplan uit een oogpunt van welstand:

2,3 0/00 met een minimum van € 47,-- in geval van geraamde bouwkosten, exclusief BTW, van € 1,-- tot en met € 500.000,--

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000,-- met 1,5 0/00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000,-- met 0,8 0/00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- met 0,6 0/00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001,-- en meer met 0,25 0/00

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, wegens het beoordelen van een bouwplan uit een oogpunt van welstand:

2,299 0/00 met een minimum van € 47,-- in geval van geraamde bouwkosten, exclusief BTW, van € 1,-- tot en met € 500.000,--

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000,-- met 1,452 0/00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000,-- met 0,968 0/00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- met 0,605 0/00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001,-- en meer met 0,30250/00

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van

14 september 2015

 

griffier

,

drs. B.J.M.Jansen

voorzitter,

drs. J.T.H.M.Penninx