Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Voorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Voorst
CiteertitelVerordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Voorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

19-12-2016

Gemeenteblad 585

2016-59174

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Voorst

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer 2015-59174;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende: Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Voorst.

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon die een aanvraag doet in de zin van deze verordening;

 • 2.

  eigenaar: rechthebbende op een eigendom;

 • 3.

  eigendom: het recht van een rechtspersoon om over een zaak (stuk grond, voorwerp, woning enzovoort) naar eigen goeddunken te beschikken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen;

 • 4.

  beschikking: een besluit gericht aan een aanvrager naar aanleiding van een aanvraag.

 • 5.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

 • 6.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • 7.

  bijbehorend bouwwerk: op de grond staand bouwwerk met een dak, zich op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw bevindend en tevens uitbreiding van een hoofdgebouw, al dan niet er tegenaan gebouwd en dan wel functioneel met hoofdgebouw verbonden;

 • 8.

  bestaande woning of woongebouw: een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt. De woning of woongebouw moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Voorst;

 • 9.

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de bestaande woningen, bestaande woongebouwen, nieuwbouw en bestaande gebouwen;

 • 10.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en energieopwekkende maatregelen, als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • 11.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, eventueel vermeerderd met btw en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • 12.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd in Hoevelaken.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Voorst gelegen:

  • a.

   bestaande woningen, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;

  • b.

   bestaande woongebouwen, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;

  • c.

   nieuwbouw, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;

  • d.

   bestaande gebouwen, in gebruik voor maatschappelijk doeleinden, zoals onderwijs, (sport)vereniging, non-profitorganisaties en corporaties.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor:

  • a.

   een vereniging van eigenaren (vve) van een appartementengebouw: een vve in de zin van titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek waarvan de meerderheid van de woningen door eigenaar-bewoners wordt bewoond, met minimaal tien leden. vve's met minder dan tien leden dienen een aanvraag in te dienen als particulier op basis van de regeling voor particuliere woningeigenaren;

  • b.

   verenigingen die een gebouw beheren;

  • c.

   energiecoöperaties: coöperaties zoals bedoeld in artikel 52 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, die werkzaam is op het gebied van energiebesparing ten behoeve van inwoners van de gemeente Voorst;

  • d.

   schoolbesturen die schoolgebouwen beheren en onderhouden;

  • e.

   non-profitorganisaties die een gebouw beheren.

 • 3.

  Onder woning wordt in deze verordening tevens verstaan panden met gecombineerde woon- en werkfunctie.

Artikel 3. Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Voorst het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4. Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Voorst en SVn.

Artikel 5. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6. Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden in elk geval gerekend voor de doelgroepen a en b (bestaande bouw):

  • a.

   dakisolatie;

  • b.

   gevelisolatie;

  • c.

   groene daken;

  • d.

   HR++-glas;

  • e.

   HR-107 ketel of beter of vergelijkbaar;

  • f.

   pelletkachel;

  • g.

   micro windturbines met een rotordiameter < 2 m;

  • h.

   vloerisolatie;

  • i.

   warmtepomp;

  • j.

   zonnepanelen;

  • k.

   zonneboiler;

  • l.

   maatregel met aantoonbare vergelijkbaar energiebesparingseffect als bovenstaande maatregelen.

 • 2.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend voor de doelgroep c (nieuwbouw):

  • a.

   groene daken;

  • b.

   pelletkachel;

  • c.

   micro windturbines met een rotordiameter < 2 m;

  • d.

   warmtepomp;

  • e.

   zonnepanelen;

  • f.

   zonneboiler;

  • g.

   maatregel met aantoonbare vergelijkbaar energieopwekkingseffect als bovenstaande maatregelen.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • b.

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur.

 • 2.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a en b dient tevens vergezeld te zijn van:

  • a.

   een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen met betrekking tot de duurzaamheidsmaatregelen, niet ouder dan zes maanden op het moment van indienen van de aanvraag bij SVn;

  • b.

   een lijst met leden van de vve (in het bijzonder daarop aangemerkt de eigenaar/bewoners) van het betrokken appartementengebouw, of een ledenlijst van de vereniging;

  • c.

   voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder of een akkoordverklaring van de eigenaar.

 • 3.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening eigenaren en beheerders als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder c, d en e dient tevens vergezeld te zijn van:

  • a.

   voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder of een akkoordverklaring van de eigenaar.

Artikel 8. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Na toekenning van de gemeente moet er binnen zes maanden een complete aanvraag bij SVn ingediend worden, anders vervalt de aanvraag.

Artikel 9. Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;

 • d.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10. Beleidsdoelen

Het college besluit de aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen.

Artikel 11. Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1.

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen (SVn)-aanvraagformulier.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 12. Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing:

 • a.

  'Algemene bepalingen voor geldleningen';

 • b.

  'Productspecificaties(Gemeentelijke) Stimuleringslening';

 • c.

  'Procedures Stimuleringslening';

 • d.

  'Uitvoeringsregels (Gemeentelijke)Stimuleringslening';

 • e.

  'Productspecificaties Bouwkrediet;

 • f.

  'Toelichting op een Stimuleringslening'

zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Voorst en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13. Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom voor de categorieën onder artikel 2, lid 2, a, niet minder dan € 10.000 en niet meer dan € 150.000 en voor de categorieën onder artikel 2, lid 2, b, c, d en e bedraagt de hoofdsom niet minder bedraagt dan € 2.500 en niet meer dan € 30.000. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening. Voor alle categorieën onder artikel 2, lid 2, gelden de maximale bedragen per aanvrager welke in meerdere keren aangevraagd mag worden.

 • 3.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal tien jaar. Indien de lening hoger is dan € 30.000 bedraagt de looptijd vijftien jaar. Indien de lening lager is dan € 30.000 bedraagt de looptijd tien jaar.

 • 4.

  De Stimuleringslening is een annuïteitenlening en dient te worden terugbetaald in overeenstemming met de hierboven in artikel 6 genoemde Productspecificaties.

 • 5.

  Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment dat de aanvraag wordt toegewezen. De rente is 3% lager dan het op moment van toewijzen van de Stimuleringslening gepubliceerde 10- of 15-jaarstarief van SVn voor de Stimuleringslening, afhankelijk van de vastgestelde looptijd met een minimum van het percentage aan beheerkosten, plus het rentetarief van de gemeentelijke lening.

 • 6.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 7.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 8.

  Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250.

 • 9.

  Tot zekerheid voor de Stimuleringslening dient een hypotheek te worden gevestigd indien er sprake is van eigen vastgoed bij bedragen van € 30.000 of hoger, waarbij zo nodig genoegen wordt genomen met een recht van tweede hypotheek of lagere rangorde. Tot zekerheid voor de Stimuleringslening dient een notariële akte te worden opgesteld indien er geen sprake is van eigen vastgoed bij bedragen van € 30.000 of hoger.

Artikel 14. Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met de toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop de verordening is bekendgemaakt.

Artikel 18. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Voorst.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2016.

de raad

griffier

drs. B.J.M.Jansen

burgemeester

drs. J.T.H.M.Penninx