Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

gedragscode integriteit bestuurders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelinggedragscode integriteit bestuurders
Citeertitelgedragscode integriteit bestuurders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 15, lid 3, art. 41c, lid 2 en art. 69, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2004nieuwe regeling

26-04-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

gedragscode integriteit bestuurders

 

 

algemene bepalingen
  • 1.1

   Deze gedragscode heeft tot doel de bestuurders een handvat te bieden bij de beoordeling van de vraag welk gedrag, welke houding en/of welke uitlating wel of niet kan.

  • 1.2

   Deze gedragscode geldt als aanvulling en/of uitwerking op bestaande wet- en regelgeving, zoals

   * Wetboek van Strafrecht en

   * Gemeentewet.

  • 1.3

   Deze gedragscode geldt voor de raadsleden, de leden van het college en de burgemeester, gezamenlijk de bestuurders. De bestuurders ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van deze code.

  • 1.4

   De raad bespreekt de gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing tot discussie kan leiden.

  • 1.5

   De raad bespreekt plenair ten minste eens per twee jaar deze code en de naleving daarvan door de bestuurders. Daarbij stelt hij zonodig gewijzigde en/of nieuwe bepalingen vast.

  • 1.6

   De code is openbaar en derden kunnen die raadplegen.

Belangenverstrengeling en aanbesteding
  • 2.1

   Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en derden kunnen die raadplegen.

  • 2.2

   Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomt een bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

  • 2.3

   Een lid van het college is de eerste twee jaren na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Voorst, tenzij betrokkene aangesteld wordt bij de gemeente.

  • 2.4

   Een bestuurder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

  • 2.5

   Een raadslid, respectievelijk collegelid meldt de situatie waarbij mogelijkerwijs tegengestelde belangen zijn functioneren in het gedrang brengen bij de voorzitter van de raad, respectievelijk het college. De burgemeester meldt die bij de loco-burgemeester.

  • 2.6

   Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteit of dienst aan die zijn onafhankelijke positie naar die aanbieder kan beïnvloeden.

3. Informatie
  • 3.1

   De bestuurder geeft de burger altijd de formeel juiste en volledige informatie voor zover openbaar.

  • 3.2

   De bestuurder profiteert op geen enkele wijze van een strijdig doen en/of laten van een burger en/of bedrijf.

  • 3.3

   Het collegelid meldt met wet- en/of regelgeving strijdige feiten, handelingen of omstandigheden bij de voorzitter van het college die te maken hebben met zijn eigen portefeuille. De burgemeester meldt dit bij de loco-burgemeester.

  • 3.4

   Een bestuurder maakt voor zijn familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen geen gebruik van informatie die hij uit hoofde van zijn functie verkreeg.

Aannemen van geschenken
  • 4.1

   Een bestuurder neemt uit hoofde van zijn functie geen geschenken of giften aan, behoudens het bepaalde in de artikelen 4.2 tot en met 4.4.

  • 4.2

   Een bestuurder die uit hoofde van zijn functie geschenken of giften aanneemt met een waarde van maximaal € 50,00, mag die behouden zonder registratie.

  • 4.3

   Een bestuurder die geschenken of giften ontvangt waarvan hij verwacht dat de gever daarvoor een tegenprestatie verwacht, meldt die verwachting.

  • 4.4

   Een bestuurder die uit hoofde van zijn functie geschenken of giften met een hogere waarde dan € 50,00 aanneemt, meldt dat bij het college of de raad. De gemeentesecretaris of de griffier laten deze geschenken of giften registreren als eigendom van de gemeente. Het college of de raad zoekt een bestemming voor bedoelde geschenken of giften.

Bestuurlijke uitgaven
  • 5.1

   Uitgaven van bestuurders worden alleen vergoed als degene die de uitgave heeft gedaan de hoogte en de functionaliteit kan aantonen.

  • 5.2

   Voorzieningen van bestuurders worden alleen vergoed op basis van de Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden.

  • 5.3

   Uitgaven van bestuurders zijn functioneel voor zover met deze uitgaven het gemeentelijk belang wordt gediend en de uitgaven voortvloeien uit de functie.

Gebruik gemeentelijke voorzieningen
  • 6.1

   Een bestuurder maakt voor privé-doeleinden geen gebruik van gemeentelijke eigendommen en/of facilitaire voorzieningen, tenzij het gaat om

   a. in beperkte mate voor privé-gebruik kopiëren;

   b. een enkel telefoongesprek in de privé-sfeer;

   c. inzet van klein materieel waarvoor geen specifieke opleiding en/of vaardigheid nodig is en dat niet herkenbaar is als gemeentelijk eigendom.

  • 6.2

   Een bestuurder bestelt via de gemeente geen materialen voor privé-gebruik van hemzelf, zijn familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen.

Twello, 26 april 2004

De raad van Voorst

w.g. drs. S.J. Peet, griffier

w.g. mr J.H.J. van Blommestein, voorzitter