Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vught

Regeling stimuleringssubsidies sportactiviteiten gemeente Vught 2012-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVught
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling stimuleringssubsidies sportactiviteiten gemeente Vught 2012-2016
CiteertitelRegeling stimuleringssubsidies sportactiviteiten gemeente Vught 2012-2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpbeleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201601-01-201601-01-2017Art.8, lid 2 en lid 3 en art. 17

01-09-2015

GVOP, gemeenteblad

Nieuwe versie
19-04-201201-01-201218-01-2016Art. 3, lid 2. De datum voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2012 is verlengd tot en met 12 maart 2012.

13-03-2012

Het Klaverblad, 18-04-2012

Onbekend
19-01-201201-01-2012Nieuwe regeling

20-12-2011

Het Klaverblad, 18-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling stimuleringssubsidies sportactiviteiten gemeente Vught 2012-2016

Het college;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

"Regeling stimuleringssubsidies sportactiviteiten gemeente Vught 2012-2016"

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Werkplan: een overzicht dat de activiteiten weergeeft waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  Jaarverslag: het verslag bevat een overzicht van de gerealiseerde activiteiten in een subsidiejaar, in relatie tot de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

 • c.

  Meerjarige subsidie: een subsidie die wordt verstrekt voor meer dan één boekjaar.

 • d.

  Organisatie: een niet commerciële stichting of vereniging die met haar activiteiten tenminste een bereik heeft van 25 personen dan wel 25 leden telt. Voor specifieke organisaties voor mensen met een beperking geldt een aantal van 15. Voor organisaties die activiteiten in Cromvoirt organiseren geldt een minimum aantal deelnemers/leden van 15.

 • e.

  Jeugdlid: een jongere die jonger is dan 18 jaar.

 • f.

  Leden: personen die als lid bij een Vughtse organisatie zijn ingeschreven en daarvoor contributie betalen.

 • g.

  Mensen met een beperking: inwoners van Vught met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking.

 • h.

  Sportvereniging: een vereniging aangesloten bij een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF en/of NebasNsg.

 • i.

  Vrijwilliger: een persoon die de organisatie ondersteunt.

Artikel 2. Reikwijdte

Voor subsidiëring op grond van deze Regeling komen uitsluitend organisaties in aanmerking, die sportactiviteiten verrichten, zoals genoemd in deze Regeling.

Artikel 3. Indienen aanvraag

 • 1.

  Nieuwe aanvragen om subsidie op grond van deze Regeling kunnen ieder jaar worden ingediend vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 2.

  Voor het subsidiejaar 2012 kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 12 maart 2012.

 • 3.

  Indien een aanvraag niet tijdig is ingediend, wordt de subsidie geweigerd.

 • 4.

  Bij de indiening dient de aanvrager gebruik te maken van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de volgende gegevens zijn verstrekt:

  • -

   een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  • -

   een beschrijving van de activiteiten voor het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • -

   een begroting voor het eerste jaar waarvoor subsidie word aangevraagd; en

  • -

   een jaarverslag, balans en overzicht van de baten en lasten van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

 • 2.

  Indien de aanvrager voor de eerste maal een jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt hij bij het aanvraagformulier tevens toe:

  • -

   een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten;

  • -

   een opgave van de bestuurssamenstelling en bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 5. Vaststelling

 • 1.

  Het college stelt de subsidie zonder voorafgaande subsidieverlening voor een jaar vast.

 • 2.

  Vaststelling vindt niet plaats voordat de gemeenteraad de begroting voor het boekjaar waarop de aanvraag ziet heeft vastgesteld.

Artikel 6. Uitbetaling subsidie

De vastgestelde subsidie wordt – afhankelijk van de hoogte van het bedrag – al dan niet in termijnen uitbetaald, gedurende het boekjaar voor zover de subsidie betrekking heeft op dat boekjaar.

Artikel 7. Indexering

De vastgestelde subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met het in de gemeentebegroting vermelde indexeringspercentage voor dat boekjaar.

Artikel 8. Wijziging ledenaantal of deelnemers

 • 1.

  In de situatie dat de subsidie mede bestaat uit een bedrag per jeugdlid of lid met een beperking, stelt het college de subsidie voor de boekjaren 2012-2013 in beginsel vast op basis van het ledenaantal op 1 januari 2011 dan wel het aantal deelnemers in het seizoen 2011.

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid stelt het college de subsidie voor de boekjaren 2014 -2016 vast op basis van het ledenaantal op 1 januari 2013 (of het aantal deelnemers seizoen 2013), indien het ledenaantal/aantal deelnemers op die datum meer dan 10% is gestegen of gedaald ten opzichte van het ledenaantal/aantal deelnemers op 1 januari 2011 of het seizoen 2011.

 • 3.

  Indien door een dalend ledenaantal/aantal deelnemers op 1 januari 2013 of het seizoen 2013 niet meer wordt voldaan aan de in artikel 1 van deze Regeling opgenomen omschrijving van het begrip organisatie, wordt de subsidie voor de boekjaren 2014-2016 geweigerd.

Artikel 9. Verantwoording

 • 1.

  De aanvrager is verplicht jaarlijks vóór 1 mei een jaarverslag van het voorgaande jaar in te zenden.

 • 2.

  Het college kan uitstel verlenen van de in het eerste lid genoemde datum.

Artikel 10. Bijzondere voorwaarde

Het college kan als bijzondere voorwaarde aan een subsidie verbinden dat de organisatie waaraan de subsidie wordt verleend:

 • a.

  gaat samenwerken met een andere organisatie; en/of

 • b.

  dat vrijwilligers worden ingezet voor de uitvoering van activiteiten.

Hoofdstuk 2. Categorieën

Artikel 11. Sportactiviteiten

De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van sportactiviteiten met een recreatief karakter in verenigingsverband voor jeugd en mensen met een beperking. De kwaliteit van de prestaties/ het niveau van de deelnemers aan de activiteiten speelt geen rol bij de subsidiering.

Artikel 12. Subsidievoorwaarden

Voor subsidie komt de organisatie of sportvereniging in aanmerking:

 • a.

  die ten minste 25 jeugdleden en/of leden met een beperking heeft. Als het een specifieke vereniging voor mensen met een beperking betreft, is het minimum aantal leden met een beperking 15; en

 • b.

  die in Vught trainings- en competitieactiviteiten organiseert.

Artikel 13. Subsidiegrondslag

De subsidie voor de organisatie of sportvereniging is opgebouwd uit een vast bedrag per jeugdlid of lid met een beperking. Er worden twee categorieën onderscheiden: huur binnensport (incl. apart tarief voor zwemsport) en overige sporten. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld in het financieel besluit subsidies.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalingen uit deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op de belangen waarvoor deze regeling is vastgesteld, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Subsidieverordening gemeente Vught 2012 in werking treedt.

Artikel 16. Overgangsbepalingen

Deze Regeling is slechts van toepassing op vanaf het boekjaar 2012. Voor subsidies die voor het boekjaar 2011 zijn verstrekt, blijft de regeling stimuleringssubsidie sportactiviteiten gemeente Vught 2008, onverkort van toepassing.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling stimuleringssubsidies sportactiviteiten gemeente Vught 2012-2016'.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught in de vergadering van 20 december 2011,

de secretaris,

mr. R.P.B.M. Brekelmans

de burgemeester,

R.J. van de Mortel