Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent reclamebelasting Verordening Reclamebelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent reclamebelasting Verordening Reclamebelasting
CiteertitelVerordening Reclamebelasting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Reclamebelasting 2011.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201801-01-2019nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3290

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent reclamebelasting Verordening Reclamebelasting

DE RAAD VAN DE GEMEENTE Waadhoeke

 

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van -;

 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING RECLAMEBELASTING

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  openbare aankondiging: alle tot het publiek gerichte mededelingen die erop gericht zijn de belangstelling van het publiek te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd.

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout steen metaal of ander materiaal welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond.

 • c.

  vestiging: een gebouw, of deel daarvan dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt

 • d.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van hetverlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat.

 • e.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam reclamebelasting wordt, een directe belasting geheven ter zake van een aan of op een bouwwerk aangebrachte openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

 • 2.

  De belasting vindt toepassing binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze verordening behorende bijlage 1.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van die exploitant.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt geheven per vestiging naar de maatstaf die is opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt eveneens als één vestiging aangemerkt meerdere bouwwerken of delen daarvan, die direct naast elkaar gelegen zijn en tezamen worden gebruikt door één belastingplichtige.

Artikel 5 Vrijstellingen

De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven ter zake van:

 • 1.

  Openbare aankondigingen door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak.

 • 2.

  Openbare aankondigingen die uitsluitend het openbaar belang dienen;

 • 3.

  Openbare aankondigingen die uitsluitend dienen ten behoeve van de regulering van het verkeer en openbare land- en waterwegen;

 • 4.

  Openbare aankondigingen van kerkgenootschappen, scholen en politieke partijen

 • 5.

  Openbare aankondigingen die zonder commercieel oogmerk aanwezig zijn in het kader van en voor de duur van activiteiten van culturele, sociale kerkelijke of soortgelijke aard of voor braderieën

 • 6.

  Openbare aankondigingen die zijn gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van bedrijfs- of woonruimten indien deze aanwezig zijn aan of op de te verkopen of te verhuren ruimte of zaak.

 • 7.

  Natuurlijke personen die geen ondernemer zijn en geen commercieel belang hebben bij een aankondiging

Artikel 6 Belastingtijdvak en ontheffing naar tijd gelang

 • 1.

  Het belastingtijdvak is de in het belastingjaar aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt of eindigt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang of beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen en wijze van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk 4 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet, waarvan de eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening en elke volgende termijn telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zeven gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 10 Overgangsrecht

De 'Verordening Reclamebelasting 2011 van 9 juni 2011, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de Bekendmaking .

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Reclamebelasting

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 2 januari 2018.

, burgemeester

, griffier

Bijlage 1: TARIEVENTABEL RECLAMEBELASTING GEMEENTE Waadhoeke 2018

behorende bij de Verordening reclamebelasting vastgesteld in de raadsvergadering van 2 januari 2018.

,griffier

 

Artikel 1

Het tarief bedraagt voor het hebben van één of meerdere openbare aankondiging per vestiging:

In tariefgebied A van het centrum van Franeker € 750,00 per jaar

In tariefgebied B van het centrum van Franeker € 600,00 per jaar

In tariefgebied C van het centrum van Franeker € 400,00 per jaar

 

Artikel 2

De tariefgebieden zijn aangegeven op de bijgevoegde en bij deze tarieventabel behorende tekening.