Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent behandeling bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Waadhoeke

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent behandeling bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Waadhoeke
CiteertitelVerordening behandeling bezwaarschriften gemeente Waadhoeke
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening commissie bezwaarschriften van Menameradiel, de Verordening behandeling bezwaarschriften van de gemeente Franekeradeel, de Verordening commissie bezwaarschriften 2010 van het Bildt en de Verordening bezwarencommissie gemeente Littenseradiel.

De regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerktreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Algemene bestuursrecht
 2. wet Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2018nieuwe regeling

18-01-2018

gmb-2018-18312

W.17.2660

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent behandeling bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Waadhoeke

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Waadhoeke;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

 

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de:

 

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Waadhoeke

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: adviescommissie bezwaarschriften gemeente Waadhoeke;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften ingediend tegen besluiten:

  • a.

   op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   over functiewaardering.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en uit ten minste twee leden waaronder een plaatsvervanger van de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter en de leden, waaronder ook begrepen de plaatsvervanger van de voorzitter, worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  Het college benoemt meerdere leden die volgens een door de secretaris, in samenspraak met de voorzitter en de leden, vastgesteld roulatierooster worden ingezet.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een van de verwerende bestuursorganen.

Artikel 4. Instellen van kamers

 • 1.

  De commissie kan kamers instellen die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2.

  De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3.

  Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden:

  • a.

   een voorzitter overeenkomstig artikel 7:13 Awb, zijnde de voorzitter of een van de leden van de commissie, uit haar midden aangewezen;

  • b.

   ten minste twee andere leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4.

  De commissie wijst uit haar midden voor elk lid een eerste en een tweede plaatsvervanger aan.

 • 5.

  De kamer kan beslissen dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden.

 • 6.

  Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Secretaris

De secretarissen van de commissie en haar kamer(s) zijn door het college aangewezen ambtenaren. Zij kunnen elkaar horizontaal vervangen.

Artikel 6. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen twee weken in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bij de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 6:14 van de Awb wordt vermeld dat de commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de volgende artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid,

Artikel 9. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden en deze hoger zijn dan € 3000,--, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb .

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11. Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen vijf werkdagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken om het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12. Quorum

 • 1.

  Het quorum voor het houden van een zitting bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 2.

  Indien niet aan het eerste lid kan worden voldaan, geldt dat voor het houden van een zitting is vereist dat in elk geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger en één lid aanwezig is. Een tweede lid wordt aangezocht om als meelezend lid mede te adviseren over het bezwaar.

Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 15. Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden. Indien daaraan kosten zijn verbonden en deze hoger zijn dan € 3000,--, is vooraf machtiging van het college vereist.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt uitgebracht door de commissiesamenstelling die de hoorzitting over het bezwaar heeft gehouden. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, tweede lid.

 • 2.

  In het geval geen hoorzitting heeft plaatsgevonden, wordt het advies uitgebracht door de commissiesamenstelling die daartoe door de secretaris is aangezocht.

 • 3.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 5.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20. Intrekking oude regeling

Op de dag van inwerkingtreding van deze verordening vervallen de ‘Verordening commissie bezwaarschriften’ van Menameradiel, de ‘Verordening behandeling bezwaarschriften van de gemeente Franekeradeel’, de ‘Verordening commissie bezwaarschriften 2010’ van het Bildt, en de ‘Verordening bezwarencommissie gemeente Littenseradiel’ voor zover het gebied van de gemeente Littenseradiel overgaat naar de gemeente Waadhoeke.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Waadhoeke.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 januari 2018,

,voorzitter, griffier

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 9 januari 2018,

, burgemeester, secretaris

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 9 januari 2018,

, burgemeester