Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit invorderingsambtenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit invorderingsambtenaar 2018
CiteertitelMandaatbesluit invorderingsambtenaar 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2018nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-222745

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit invorderingsambtenaar 2018

De invorderingsambtenaar;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018 heeft besloten om de medewerker verzekeringen & belastingen A aan te wijzen als invorderingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel c, van de Gemeentewet.

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

De uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij dit besluit behorend overzicht, op te dragen aan de daarbij aangegeven functionarissen;

 

De volgende algemene bepalingen vast te stellen en van toepassing te verklaren op de bevoegdheden, zoals bedoeld onder I. van dit besluit:

Artikel 1. Definities

Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan de machtiging tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van de invorderingsambtenaar uitoefenen van een besluitbevoegdheid, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid.

Artikel 2. Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in het onder I. bedoelde overzicht.

   

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de terzake geldende uitvoeringsregels.

   

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de terzake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3. Terugkoppeling

 • 1.

  Indien in enig geval wordt getwijfeld of de voorgenomen uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 2, oefent de gemandateerde zijn bevoegdheid niet uit dan nadat hij daarover overleg heeft gepleegd met de invorderingsambtenaar.

   

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid vindt in elk geval plaats indien:

   

  • a.

   de invorderingsambtenaar de wens daartoe heeft kenbaar gemaakt;

    

  • b.

   de uitoefening van de bevoegdheid (vermoedelijk) bestuurlijke/politieke consequenties zal hebben;

    

  • c.

   precedentwerking is te verwachten.

Artikel 4. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

 

“De invorderingsambtenaar,

 

namens hem,”

 

gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam.

Artikel 5. Ondermandaat

Buiten de in bijbehorend overzicht aangegeven gevallen is de gemandateerde niet bevoegd om ondermandaat te verstrekken ten aanzien van enige bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid, tenzij en voor zover de invorderingsambtenaar daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 6. Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

   

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 7. Register/bekendmaking

 • 1.

  De bij dit besluit verleende mandaten en de eventuele toekomstige wijziging of intrekking ervan, worden geregistreerd in een openbaar register.

   

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt op de wijze, zoals voorgeschreven in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

   

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar 2018”.

Aldus vastgesteld bij besluit van XXXX

De invorderingsambtenaar,

Bijlage 1  

 

Intern/

extern

Bevoegdheid

Grondslag

Bevoegde

Gemandateerde

1. Extern

Het beslissen op verzoeken tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding ex art. 26 Invorderingswet 1990 van aanslagen in gemeentelijke belastingen en heffingen

Art. 255

Gemeentewet

Invorderingsambt. Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

Noordelijk belastingkantoor

2. Extern

Het invorderen van aanslagen m.b.t. de heffing van havengelden

Art. 222 en 224 Gemeentewet

 

Verordening inzake marktgelden

Invorderingsambt. Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

Havenmeester en vervangende havenmeester

3. Intern

Het invorderen van aanslagen m.b.t. de heffing van:

 • -

  lijkbezorgingsrechten

 • -

  reclamebelasting

Art. 222 en 224

Gemeentewet

 

Verordeningen inzake  lijkbezorgingsrechten, reclamebelastingverordening

Invorderingsambt. Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

 

4. Intern

Het invorderen van aanslagen m.b.t. de heffing van leges ingevolge de hoofdstukken 1 en 10 van Titel Algemene dienstverlening van de legesverordening

Legesverordening

Invorderingsambt.  Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

Specialist burgerzaken

Medewerker burgerzaken

5. Intern

Het invorderen van aanslagen m.b.t. de heffing van leges ingevolge de hoofdstukken 2,3,4 en 9 van Titel Algemene dienstverlening van de legesverordening

Legesverordening

Invorderingsambt.Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

Specialist burgerzaken

Medewerker burgerzaken

Medewerker servicebalie en burgerzaken

6. Intern

Het invorderen van aanslagen m.b.t. de heffing van leges ingevolge hoofdstuk 18 nr. 1.18.3 van Titel Algemene dienstverlening van de legesverordening

Legesverordening

Invorderingsambt.  Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

Specialist burgerzaken

Medewerker burgerzaken

Medewerker servicebalie en burgerzaken

7. Intern

Het invorderen van aanslagen m.b.t. de heffing van leges ingevolge hoofdstuk 18 nr. 1.18.6 van Titel Algemene dienstverlening van de legesverordening

Legesverordening

Invorderingsambt.  Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

Medewerker servicebalie en burgerzaken

8. Intern

Het invorderen van leges die op grond van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2018 worden geheven.

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2018

Invorderingsambt.  Art. 231, lid 2, onderdeel c, Gemeentewet

Medewerker servicebalie en burgerzaken