Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij Verordening geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij Verordening geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2018nieuwe regeling

13-09-2018

gmb-2018-226482

18.204148

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij Verordening geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke

 

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

 • 2.

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

 • 3.

  Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 ‘Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie’. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidings-model – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet wordt aangewezen de gebieden, die op de bij deze verordening behorende gewaarmerkte ‘Gebiedenkaart geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke’ (bestaande uit 4 bladen, zijn aangegeven.

 • 2.

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in artikel 3 van deze verordening wordt verwezen naar de ‘Gebiedenkaart geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke’.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

 • Noordelijk deel woonkern Deinum: 3,1 odour units;

 • Woonuitbreiding woonkern Deinum: 4,0 odour units;

 • Bedrijventerrein Dronryp-West: 6,5 odour units;

 • Zuidelijk deel woonkern Bitgummole: 5,2 odour units.

Artikel 4: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke’.

Artikel 5: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 13 september 2018

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage: Gebiedenkaart geurhinder en veehouderij 2018 gemeente Waadhoeke