Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie Regeling subsidieverantwoording kleine instellingen Waadhoeke

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie Regeling subsidieverantwoording kleine instellingen Waadhoeke
CiteertitelRegeling subsidieverantwoording kleine instellingen Waadhoeke
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waadhoeke/CVDR607085.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-281927

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie Regeling subsidieverantwoording kleine instellingen Waadhoeke

Regeling verantwoording subsidie kleine instellingen Waadhoeke

(Als bedoeld in artikel 15, lid 3, algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Verordening

  De algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018.

 • b.

  Kleine instellingen

  Instellingen met een formatie van maximaal 4,5 fte.

 • c.

  Beperkt takenpakket

  Het gaat hier om de gesubsidieerde taken die de instelling uitvoert en die terug te vinden zijn in de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en instelling. Beperkt betekent één of enkele.

 • d.

  Hogere financiële risico’s

  Hieronder verstaan we:

  • o

   het hebben van liquiditeits- en of continuïteitsproblemen;

  • o

   de gemeente staat garant voor de instelling;

  • o

   er sprake is van een in geld hoog verstrekte subsidie in vergelijking met andere instellingen;

  • o

   er sprake is van belangrijke tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne beheersing van de instelling.

 • e.

  Het college

  Het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke.

 • f.

  De gemeente

  De gemeente Waadhoeke

Artikel 2 Voor wie geldt deze regeling

 • a.

  Het college kan toestaan dat kleine instellingen, welke van de gemeente een structurele subsidie van meer dan € 50.000 ontvangen, hun jaarlijkse verantwoording laten voorzien van een beoordelingsverklaring in plaats van een controleverklaring zoals gesteld in artikel 15, lid 2, van de subsidieverordening.

 • b.

  Het gestelde onder a, geldt voor instellingen die:

  • -

   een formatie hebben van maximaal 4,5 fte, en;

  • -

   een beperkt takenpakket hebben, en;

  • -

   niet vallen onder de categorie: hogere financiële risico’s.

Artikel 3 Voortgang

Gemeente en instelling verplichten zich tot tenminste 2 overlegmomenten per subsidiejaar waarin de prestatie- en begrotingsrealisatie wordt besproken.

Artikel 4 Voorwaarden aan de verslaglegging jaarstukken

Instellingen die op basis van artikel 2 een beoordelingsverklaring mogen overleggen dienen ervoor te zorgen dat de toegekende subsidiebedragen, de uitgaven en inkomsten van de subsidie en de stand van de egalisatiereserve adequaat zijn toegelicht in de jaarrekening.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van deze regeling indien toepassing van de regeling zou leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevallen.

Artikel 6 Citeerartikel; inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: regeling subsidieverantwoording kleine instellingen Waadhoeke.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat zij bekend is gemaakt

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

Van de gemeente Waadhoeke op ………… 2018

De burgemeester

de secretaris