Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent incidentele subsidie Subsidieregeling Incidentele subsidie Waadhoeke 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent incidentele subsidie Subsidieregeling Incidentele subsidie Waadhoeke 2019
CiteertitelRegeling Incidentele subsidie Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2019nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-35624

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent incidentele subsidie Subsidieregeling Incidentele subsidie Waadhoeke 2019

De Regeling Incidentele subsidie Waadhoeke 2019 biedt de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor nieuwe (eenmalige) sport, culturele of taalactiviteiten, welke een maatschappelijke waarde dan wel duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de gemeente Waadhoeke.

 

Voor de beoordeling of een incidentele subsidie verkregen kan worden gelden de in deze regeling opgenomen criteria. Daarnaast geldt de Algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Verordening

  De algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018.

 • b.

  Activiteit

  Nieuwe, in beginsel eenmalige activiteiten op het gebied van sport, cultuur en/of taal. Hieronder verstaan we tevens het uitbrengen van een boek, geluidsdrager of vertaling van een toneelstuk.

 • c.

  Het college

  Het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke.

 • d.

  De gemeente

  De gemeente Waadhoeke.

Artikel 2 Criteria

 • a.

  Het gaat om een activiteit op het gebied van sport, cultuur en/of taal.

 • b.

  De activiteit is openbaar toegankelijk, laagdrempelig en publiekelijk kenbaar gemaakt, tenzij de aard van de activiteit zich daar tegen verzet.

 • c.

  De activiteit vindt plaats in de gemeente Waadhoeke of komt in ieder geval aantoonbaar de gemeente ten goede.

 • d.

  Voor het vertalen van een bestaand toneelstuk in het Fries, Bildts of Franekers is een vast bedrag van € 250 beschikbaar. Voorwaarde is dat de ‘openbare’ uitvoering van het stuk binnen één jaar na de aanvraag voor de vertaling plaatsvindt.

Artikel 2.1 Afwijzingsgronden

 • a.

  Activiteiten die binnen het reguliere takenpakket van een instelling vallen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • b.

  Activiteiten die bedoeld zijn voor stadspromotie dan wel activiteiten die een dorpsgebonden karakter hebben komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 3 De aanvraag en aanvrager

 • a.

  De aanvraag wordt ingediend door het bestuur van rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties en instellingen of door een natuurlijke persoon die via hen in de gemeente Waadhoeke de subsidie aanvraagt.

 • b.

  Een aanvrager die al een structurele subsidie ontvangt kan voor een incidentele subsidie in aanmerking komen, mits de activiteit aantoonbaar buiten het normale activiteitenpatroon van de instelling valt.

 • c.

  Voor de aanvraag van een incidentele subsidie maakt de instelling gebruik van het aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

 • d.

  Een aanvraag kan ingediend worden tot 8 weken voordat de betreffende activiteit plaatsvindt.

 • e.

  De aanvraag moet in ieder geval vergezeld zijn van: - de beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, - een financieringsoverzicht of begroting met betrekking tot de activiteit, - vermelding van het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 De beoordeling

 • a.

  De activiteiten dienen zorgvuldig voorbereid te zijn, tot uiting komend in een duidelijke omschrijving en een inzichtelijke begroting.

 • b.

  De subsidie is met name bedoeld om nieuwe activiteiten te ondersteunen. Daarom wordt een specifieke activiteit maximaal tweemaal met deze subsidie ondersteund, dit in afzonderlijke subsidiejaren. Het vertrekpunt voor deze telling is het subsidiejaar 2018.

 • c.

  De subsidie is altijd een bijdrage aan de kosten van de activiteit. De hoogte van de subsidie wordt naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld en bedraagt ten hoogste € 1.000.

 • d.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief benodigde bijlagen).

 • e.

  Indien een aanvraag er toe zou leiden dat het beschikbare jaarbudget van € 29.000 wordt overschreden, dan wordt de aanvraag voor subsidie afgewezen. Nadere motivering is dan niet noodzakelijk.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in kennelijk onbillijke gevallen, ten gunste van aanvrager afwijken van de geldende regels.

Artikel 6 Citeerartikel; inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Incidentele subsidie Waadhoeke 2019. Deze regeling treedt in werking één dag na publicatie.