Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het Inrichtingsplan woensdag- en zaterdagmarkt Franeker 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het Inrichtingsplan woensdag- en zaterdagmarkt Franeker 2019
CiteertitelInrichtingsplan woensdag- en zaterdagmarkt Franeker 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-174820

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het Inrichtingsplan woensdag- en zaterdagmarkt Franeker 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet, het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Waadhoeke 2019 en het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen het Inrichtingsplan woensdag- en zaterdagmarkt Franeker 2019.

Dit inrichtingsplan bevat de volgende onderwerpen:

 • I.

  Locatie, markttijden en kaarten

 • II.

  Mededeling stelsel

 • III.

  Wijze van aanvraag, verstrekking standplaatsen en inhoud vergunning

 • IV.

  Branchering

 • V.

  Nadere regels

Toepassing

 • 1.

  De Marktverordening gemeente Waadhoeke 2019 (“de Marktverordening”) is van overeenkomstige toepassing op dit inrichtingsplan.

 • 2.

  Paragraaf 4.1 (maatregelen van ondernemers) van de handreiking ‘Veiligheid op de markt’, versie van april 2012 van CVAH, NVBR, NVgM, VNG, SGBO/BMC en HBD, of enige geactualiseerde versie, is van overeenkomstige toepassing op dit inrichtingsplan. De handreiking is te vinden via www.cvah.nl en is kort samengevat in de nadere regels in hoofdstuk V van dit inrichtingsplan.

 • 3.

  Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Besluit bgbop), of enige geactualiseerde versie, is van overeenkomstige toepassing op dit inrichtingsplan. Ook het Besluit bgbop is kort samengevat in de nadere regels in hoofdstuk V.

 • 4.

  In de Marktverordening en dit inrichtingsplan worden de criteria gevolgd uit de Europese Dienstenrichtlijn, welke in Nederland omgezet is in de Dienstenwet.

Begripsbepalingen

Voor de betekenis van de in dit inrichtingsplan gehanteerde begrippen wordt verwezen naar de Marktverordening.

 

I. Locatie, markttijden en kaarten

 • 1.

  Er zijn twee weekmarkten in Franeker, welke plaatsvinden op de volgende dagen, tijdstippen en plaatsen:

  • a.

   op woensdag van 12:00 uur tot 18:00 uur op de Voorstraat te Franeker;

  • b.

   op zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur op de Voorstraat te Franeker, zoals nader aangegeven op de als bijlage bijgevoegde inrichtingskaarten.

 • Op de inrichtingskaarten is het gebied dat bedoeld is voor de vaste standplaatsen ingetekend op het marktterrein, enkel met de bedoeling om aan te duiden in welk gebied de vaste standplaatsen gelegen zijn. Van de inrichtingskaarten kunnen om die reden geen verdere rechten ontleend worden.

 • 2.

  Het college kan op grond van onvoorziene of bijzondere omstandigheden in afwijking van lid 1 bepalen dat de onder a en b bedoelde markten niet zullen plaatsvinden of tijdelijk zullen plaatsvinden op een andere dag, tijdstip of plaats.

 • 3.

  Het college kan op grond van onvoorziene of bijzondere omstandigheden, of indien nodig voor een beter verloop van de markt, vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij een vergunning hebben. Dit gebeurt in overleg met de vergunninghouders en kan leiden tot een gewijzigde omschrijving van de toegewezen standplaats in de verleende vergunning.

II. Mededeling stelsel

In artikel 6 van de Marktverordening is bepaald dat ten aanzien van de toekenning van vrijgekomen vaste standplaatsen op de markt achtereenvolgens gelden:

 • 1.

  het anciënniteitsstelsel;

 • 2.

  de (uitstervende) wachtlijst; en

 • 3.

  het lotingstelsel.

Vanwege de overstap van een wachtlijststelsel voor de markt naar een lotingstelsel is er in artikel 19 lid 2 van de Marktverordening een overgangsperiode bepaald tot 1 januari 2021. Na afloop van deze overgangsperiode geldt het lotingstelsel direct na het anciënniteitsstelsel.

 

1. Anciënniteitsstelsel

Wanneer er een vaste standplaats vrijkomt op de markt, maakt de marktmeester dit bekend bij de huidige marktondernemers. Bij de toekenning van de vrijgekomen vaste standplaats wordt ten eerste rekening gehouden met de vergunninghouders die bij de marktmeester aangeven van standplaats te willen veranderen. Het is ter beoordeling van het college of een wisseling van standplaats mogelijk is. De toekenning vindt plaats in volgorde van inschrijving op de anciënniteitslijst. Op deze lijst worden ingeschreven de vergunninghouders van een vaste standplaats, met vermelding van de datum waarop zij voor het eerst een vergunning toegewezen hebben gekregen, de branche waartoe zij behoren en de locatie van de vaste standplaats op het marktterrein. Wanneer vergunninghouders gebruik hebben gemaakt van anciënniteit sluiten zij weer onderaan de anciënniteitslijst aan, met vermelding van de wijzigingsdatum van de vergunning als nieuwe datum.

 

2. (Uitstervende) wachtlijst

Indien er geen vergunninghouder is die van standplaats wenst te veranderen, zal de vrijgekomen vaste standplaats aan een nieuwe marktondernemer worden toegewezen. Gedurende de overgangsperiode tot 1 januari 2021 zal dit allereerst gebeuren aan de hand van de (uitstervende) wachtlijst, in volgorde van inschrijving op deze (uitstervende) wachtlijst. Met ingang van de inwerkingtreding van de Marktverordening wordt de (uitstervende) wachtlijst alvast bevroren, zodat nieuwe gegadigden zich hierop gedurende de overgangsperiode niet langer kunnen laten inschrijven.

 

3. Lotingstelsel

Wanneer er ook van de (uitstervende) wachtlijst geen gegadigde is aan wie de vaste standplaats toegewezen kan worden, wordt er een loting georganiseerd. De procedure voor de loting is hieronder in hoofdstuk III beschreven.

 

III. Wijze van aanvraag, verstrekking standplaatsen en inhoud vergunning

Wanneer een vaste standplaats niet ingevuld kan worden door middel van het anciënniteitsstelsel en de (uitstervende) wachtlijst, zal deze ingevuld worden door middel van loting. De procedure voor de loting is beschreven in artikel 5 van de Marktverordening en houdt concreet het volgende in:

 

Het college zal bekendmaken:

 • a.

  dat voor de markt één of meer vaste standplaatsvergunningen verleend kunnen worden;

 • b.

  voor welke branche(s) of artikelgroep(en) dit geldt en welke afmetingen de standplaats(en) heeft/hebben; en

 • c.

  voor welke datum de gegadigden een vergunningaanvraag kunnen indienen.

Deze bekendmakingen geschieden door openbare kennisgeving in het Gemeenteblad, het vakblad De Koopman dan wel op andere geschikte wijze waarvan iedereen redelijkerwijs kennis kan nemen. De gegadigden kunnen, vooraf aan de datum die bij de bekendmakingen wordt aangegeven, door middel van een aanvraagformulier reageren. Het aanvraagformulier moet voor iedereen makkelijk te vinden zijn. Bekendmakingen zullen in één publicatie worden geplaatst. Zoals sub b hierboven aangeeft, gebeurt dit voor (een) bepaalde branche(s) of artikelgroep(en).

 

Het bepalen van die branches verloopt als volgt: Allereerst wordt door het college een voorzet gedaan voor het bepalen van de branche(s) die opengesteld worden. Deze branche(s) word(t)(en) vervolgens opgenomen in de publicatie. Uitgangspunt is dat de branche waarin zojuist een plaats is vrijgekomen in ieder geval weer opengesteld wordt. Naast deze branche kan het college bepalen om nog een aantal branches open te stellen. Dit zal worden bepaald in overleg met de marktondernemers en de niet-ambulante handel in de directe omgeving van het marktterrein. Wel worden altijd de branchelijsten in dit inrichtingsplan in acht genomen (de branchering wordt in hoofdstuk IV verder toegelicht). Het maximaal aantal marktondernemers dat in de branchelijsten is bepaald, mag bijvoorbeeld niet worden overschreden. Tussen de gegadigden die reageren, wordt vervolgens geloot.

 

Zowel het overleg met de marktondernemers als het overleg met de niet-ambulante handel wordt onder regie van de gemeente gevoerd door medewerkers van de daarvoor verantwoordelijke afdelingen. Het overleg met de niet-ambulante handel wordt gevoerd met het Binnenstadsmanagement, als vertegenwoordigende partij.

 

De reden voor het altijd openstellen van de branche waarin zojuist een plaats is vrijgekomen, is het waarborgen van de continuïteit van de markt. De reden dat er, in overleg, ook andere branches opengesteld kunnen worden is dat dit de kwaliteit van de markt ten goede kan komen. Bovendien krijgen op deze manier zoveel mogelijk gegadigden een kans een standplaats in te nemen op de markt.

 

De loting vindt plaats in het openbaar door de Manager afdeling Veiligheid & VTH, of in geval van afwezigheid door een vervangend afdelingshoofd. De in aanmerking komende gegadigden worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn. De procedure is daarmee openbaar en transparant.

 

Vereisten

Een vergunning kan alleen worden verleend wanneer wordt voldaan aan de vereisten die zijn bepaald in artikel 4 lid 5 van de Marktverordening en die inhouden dat een gegadigde:

 • a.

  een handelingsbekwame natuurlijke persoon moet zijn;

 • b.

  gerechtigd moet zijn om in Nederland arbeid te verrichten;

 • c.

  ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel; en

 • d.

  minimaal WA verzekerd moet zijn.

De vergunning

De vaste standplaatsvergunning wordt voor de eerste maal voor één jaar verleend. Wanneer de bepalingen uit de Marktverordening, dit inrichtingsplan en de vergunning zijn nageleefd kan de vergunning vervolgens worden verlengd. Dit kan met een termijn van maximaal tien jaar. De vergunning vermeldt in elk geval de volgende informatie:

 • a.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats, met vermelding van het nummer en de afmetingen van de standplaats;

 • c.

  de termijn waarvoor de vergunning verleend is;

 • d.

  de verkoopvoorziening die bij het innemen van de standplaats gebruikt mag worden;

 • e.

  de branche waartoe de vergunninghouder behoort en/of het soort artikelen die de vergunninghouder mag verkopen;

 • f.

  de wijze waarop de vergunninghouder gebruikmaakt van elektriciteit;

 • g.

  welke apparatuur is toegestaan op de standplaats;

 • h.

  dat de vergunninghouder zelf zorgdraagt voor de afvoering van zijn of haar afval of dat hij of zij dat moet laten doen, en dat de standplaats veegschoon achtergelaten moet worden.

De Marktverordening is gepubliceerd op www.overheid.nl en via de bekendmakingstekst in het Gemeenteblad. Meer informatie omtrent het aanvragen en verlenen van vergunningen kan aangevraagd worden bij de marktmeester.

 

IV. Branchering

Voor de weekmarkten in Franeker zijn branchelijsten vastgesteld. De reden voor branchering is dat het college de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de weekmarkten wil waarborgen. De bescherming en de continuïteit van een goedlopende markt is hierbij van belang. Dat betekent concreet dat er per branche een maximum aantal marktondernemers worden toegelaten en vanwege bovenstaande redenen zijn dat er niet meer dan noodzakelijk.

 

In de branchelijsten is per branche het maximaal toegestaan aantal marktondernemers aangegeven. Wanneer er een maximum van bijvoorbeeld 2 voor een bepaalde branche is bepaald, mogen er in die branche niet meer dan 2 vergunninghouders op de markt staan. Minder mag uiteraard wel. Het maximum van alle branches kan in aantal groter zijn dan het totaal aantal beschikbare plaatsen op de markt.

 

Daarnaast mag de vergunninghouder slechts in één branche actief zijn. Deze wordt vermeld op de vergunning. Het is een vergunninghouder wel toegestaan om in ondergeschikte vorm artikelen op het kernassortiment te verkopen die ook bij een andere branche ondergebracht zouden kunnen worden. Indien een product of artikel bij meer dan één branche kan worden ondergebracht is de meest specifieke branche van toepassing.

 

Branchelijst woensdagmarkt:

Branche

Maximaal aantal marktondernemers

Kleding

1

Schoeisel

1

Lederwaren en reisartikelen

1

Sieraden, horloges en overige accessoires

1

Drogisterijartikelen en cosmetica

1

Woonaccessoires en interieur

1

Hobbyartikelen

1

Fournituren

1

Boeken en wenskaarten

1

Bloemen en planten

1

Brood, koek en banket

1

Zoetwaren en snoepgoed

1

Vis en visproducten

1

Vlees en aanverwante producten

1

Zuivelproducten en aanverwante producten

1

Knolgewassen, groente en fruit

1

Noten, zuidvruchten en aanverwante producten

1

Overig

1

 

Toelichting: De woensdagmarkt biedt maximaal 8 standplaatsen op de markt. Het gebied dat bestemd is voor de houders van de vaste standplaatsvergunningen is zichtbaar op de bijgevoegde inrichtingskaart. De woensdagmarkt richt zich op een verscheidenheid aan branches op de markt, waarvoor bovenstaande branchelijst geldt.

 

Branchelijst zaterdagmarkt:

Branche

Maximaal aantal marktondernemers

Bloemen en planten

2

Brood, koek en banket

2

Zoetwaren en snoepgoed

2

Vis en visproducten

1

Vlees, vleeswaren en worst

1

Poelierswaren

1

Zuivelproducten en aanverwante producten

2

Knolgewassen, groente en fruit

2

Noten, zuidvruchten en aanverwante producten

1

(buitenlandse) Snacks

1

Overig

1

Toelichting: De zaterdagmarkt biedt maximaal 8 standplaatsen op de markt. Het gebied dat bestemd is voor de houders van de vaste standplaatsvergunningen is zichtbaar op de bijgevoegde inrichtingskaart. De zaterdagmarkt is, in afwijking van de woensdagmarkt, benoemd als food- en bloemenmarkt en richt zich daarmee op diverse etenswaren en bloemen en planten.

 

V. Nadere regels

 

Aanvullend op bestaande of nieuw te verlenen vergunningen gelden in ieder geval de volgende nadere regels:

 

Handreiking en Besluit bgbop

Zoals eerder aangegeven zijn deze nadere regels samengevat vanuit het Besluit bgbop en paragraaf 4.1 van de handreiking ‘Veiligheid op de markt’. Beide zijn van overeenkomstige toepassing op dit inrichtingsplan. In de handreiking zijn de wettelijke vereisten vanuit onder andere het Bouwbesluit 2012 uitgewerkt. De volledige handreiking is te vinden via www.cvah.nl.

 

Gebruik standplaats

 • 1.

  Het is degene die standplaats inneemt op de markt verboden:

  • a.

   meer ruimte in te nemen dan hem is toegewezen;

  • b.

   om luifels, uitstallingen en reclameborden te plaatsen buiten de maximale afmeting van de standplaats;

  • c.

   de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op welke manier dan ook te hinderen of te belemmeren;

  • d.

   tijdens de markt andere artikelen uit te stallen en te verkopen dan wat hem is toegestaan;

  • e.

   op een andere tijd dan de markttijd artikelen te koop aan te bieden;

  • f.

   eerder dan twee uur voor aanvang van de markt of later dan twee uur na afloop van de markt ruimte in te nemen op de markt met uitstallingen, voertuigen of goederen.

 • 2.

  Degene die standplaats inneemt op de markt is verplicht:

  • a.

   ervoor te zorgen dat zijn of haar standplaats veilig en goed onderhouden is en dat het gebruikte materiaal geen gebreken heeft (zoals afgebroken onderdelen of scheuren in een tentdoek of parasol);

  • b.

   zijn of haar kraam aan de achterzijde deugdelijk af te schermen;

  • c.

   gedurende de markt te zorgen voor een deugdelijke verankering en bevestiging van zijn of haar kraam;

  • d.

   de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein en de doorgang van de weg ten behoeve van hulpverleningsdiensten te allen tijde vrij te houden;

  • e.

   de standplaats tot sluitingstijd van de markt te blijven innemen.

Afval

Degene die standplaats inneemt op de markt is verplicht het afval dat tijdens de verkoop van de artikelen vrijkomt ordelijk te bewaren en direct na afloop van de markt zelf af te voeren of te laten afvoeren en de standplaats veegschoon achter te laten.

 

Voertuigen op het marktterrein

Het is de standplaatshouder tijdens de markt verboden om voertuigen aanwezig te hebben op het marktterrein. Alleen voertuigen die dienen als verkoopwagen, onderdeel uitmaken van of functioneel zijn voor de verkoopkraam, zijn wel toegestaan op het marktterrein. Deze voertuigen maken deel uit van de afmetingen van de standplaats. Overige voertuigen dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

 

Elektriciteit

Het is degene die standplaats inneemt op de markt verboden elektriciteit te betrekken anders dan de door de gemeente aangewezen elektriciteitsvoorzieningen en anders dan is vermeld in de vergunning. De standplaatshouder dient gebruik te maken van deugdelijke snoeren en stekkers en een deugdelijke elektrische installatie in zijn kraam, die aan de daarvoor gestelde eisen voldoen.

 

Geluidsapparatuur

Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers of andere geluidversterkende apparatuur.

 

Koken, bakken, braden, frituren en verwarmen

De opstelling op het marktterrein van de verkoopkramen met toestellen en installaties voor koken, bakken, braden, frituren en verwarmen vindt plaats conform de brandveiligheidseisen. Daarnaast dienen deze toestellen en installaties zodanige eigenschappen te hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. De toestellen en installaties dienen schoon en vetvrij gehouden te worden. De installaties dienen jaarlijks aan onderhoud te worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd te worden door een erkende installateur. Van de keuring dient een rapport aanwezig te zijn in de verkoopinrichting. Daarnaast dient in de verkoopinrichting een blusapparaat met geschikt blusmiddel aanwezig te zijn. Het blusapparaat dient jaarlijks onderhouden en goedgekeurd te worden door een erkend keuringsbedrijf en moet voorzien zijn van een geldige keuringssticker.

 

Geur

Bij het koken, bakken, braden, frituren of verwarmen dienen de bij de bereiding van voedingsmiddelen vrijkomende rook, bakdampen en wasem te worden weggeleid door een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht afvoerkanaal. Hierin dient een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter te zijn geplaatst.

 

Aanwijzingen toezichthouders

Degene die standplaats inneemt op de markt is verplicht instructies van de marktmeester of de overige toezichthouders onmiddellijk op te volgen.

 

Inwerkingtreding

Dit inrichtingsplan treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 9 juli 2019,

 

De secretaris,

A. Doesburg

de burgemeester,

M. Waanders

Bijlage 1 Kaart woensdagmarkt Franeker

Bijlage 2 Kaart zaterdagmarkt Franeker