Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019)
CiteertitelSubsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling amateuristische kunstbeoefening gemeente Het Bildt, de Uitvoeringsprogramma 2013 – 2017 Franekeradeel, de Beleidsregels Algemene Subsidieverordening gemeente Littenseradiel, de Beleidsregels Subsidie ter uitvoering van de Subsidieverordening gemeente Menameradiel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waadhoeke/CVDR607085/CVDR607085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-183969

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke:

 • Overwegende dat cultuur een duidelijk toegevoegde waarde kan hebben voor de leefbaarheid, identiteit en sociale cohesie in de gemeente

 • Overwegende dat het gewenst is organisaties te steunen die inwoners stimuleren tot het actief beoefenen en uitdragen van cultuur

Besluiten vast te stellen de Subsidieregeling amateurkunst Waadhoeke 2019.

 

Voor de beoordeling of een subsidie verkregen kan worden gelden de in deze regeling opgenomen criteria. Daarnaast geldt de Algemene Subsidieverordening Waadhoeke 2018.

Artikel 1. Begrippen

 • a)

  Verordening

  De algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018

 • b)

  Subsidie

  Een financiële bijdrage om organisaties op het gebied van zang, toneel en muziek te ondersteunen bij het mogelijk maken van hun optredens

 • c)

  Amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, d.w.z. niet beroepsmatig, wordt bedreven

Artikel 2. Aanvrager en aanvraag

 • a)

  Aanvrager is een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente Waadhoeke

 • b)

  Voor de aanvraag maakt aanvrager gebruik van het formulier op de gemeentelijke website

 • c)

  Aanvragen op het gebied van toneel en muziek kunnen worden ingediend tot 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar

 • d)

  Verzoeken om een bijdrage in het tekort van een publiek optreden van een zangvereniging kunnen worden ingediend binnen 4 weken na de uitvoering

Artikel 3. Criteria

 • a)

  De vereniging of stichting is toegankelijk voor alle burgers, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of anderszins

 • b)

  De activiteit staat open voor alle inwoners van de gemeente Waadhoeke

 • c)

  De activiteiten van de vereniging zijn niet in strijd met de wet, het algemeen belang of de openbare orde

 • d)

  Aan de optredens wordt bekendheid gegeven

Artikel 4. Subsidie

 • 4.1.

  Het subsidie voor muziekverenigingen bestaat uit:

  • -

   een basisbedrag van € 1.000 per vereniging per jaar en 30% van de kosten van de dirigent / instructie per jaar

   Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de muziekvereniging naast de algemene, tevens voldoen aan de volgende voorwaarden:

   • a)

    jaarlijks dienen er minimaal twee openbare presentaties binnen de gemeente Waadhoeke uitgevoerd te worden; de deelneming aan een plaatselijk evenement wordt als een openbare presentatie aangemerkt

   • b)

    het aantal leden van de muziekvereniging bedraagt minimaal 15

   • c)

    Het subsidie dient te worden aangevraagd voor 1 september van het daaropvolgende jaar

     

 • 4.2.

  Het subsidie voor zangverenigingen (niet zijnde kerkkoren) bestaat uit:

  • -

   een basisbedrag van € 125 per uitvoering

  • -

   50 % van de kosten van de dirigent bij de uitvoering2.

   Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de zangvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

   • a)

    De openbare uitvoering vond plaats in de gemeente Waadhoeke

   • b)

    Het subsidieverzoek wordt ingediend binnen 4 weken na afloop van de uitvoering

   • c)

    Het verzoek om subsidie gaat vergezeld van een overzicht van inkomsten en uitgaven alsmede een overzicht van het aantal bezoekers

   • d)

    De zangvereniging bestaat uit tenminste 15 leden

   • e)

    Een vereniging kan maximaal 3 x per jaar een beroep doen op deze regeling

     

 • 4.3.

  Het subsidie voor toneelproducties bestaat uit:

  • -

   een bedrag van maximaal € 350 per productie

   Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de toneelproductie voldoen aan de volgende voorwaarden:

   • a)

    Aanvragen worden ingediend voor 1 september van het jaar voorafgaand aan de productie

   • b)

    Toneelproducties komen in aanmerking voor een subsidie wanneer het gaat om bijzondere voorstellingen in de gemeente Waadhoeke.

    • *

     een onderwerp dat raakt aan actuele maatschappelijke thema’s

    • *

     de locatie van de uitvoering die afwijkt van de reguliere locaties

    • *

     een samenwerking met andere disciplines en/of personen

    • *

     het richten op een ander publiek

   • c)

    Bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor toneelproducties kan het college zich laten adviseren door onafhankelijke deskundigen

Artikel 5. Budget

 • a.

  Voor alle regelingen is jaarlijks een bepaald budget beschikbaar

 • b.

  Indien het subsidieplafond voor muziek en/of toneel wordt bereikt kunnen de bedragen naar rato worden aangepast totdat het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  Indien het subsidieplafond voor zang wordt bereikt worden de daarna te beoordelen niet in behandeling genomen

Artikel 6. Beslistermijn

 • a)

  Het college van B&W beslist binnen 3 maanden nadat de aanvraag is ingediend

Artikel 7. Eindverantwoording

 • a)

  Subsidies worden door het college van B&W verleend en direct vastgesteld

Artikel 8. Overgangsregeling

 • a)

  Gesubsidieerde muziekverenigingen die door de effecten van de invoering van deze regeling er per 1 januari 2020 meer dan € 500 op achteruitgaan t.o.v. de toegekende bijdrage in 2019, komen in aanmerking voor een overgangsregeling en ontvangen:

  • -

   in 2020 als aanvullende bijdrage het verschil tussen de subsidie 2019 en de subsidie 2020

  • -

   in 2021 als aanvullende bijdrage 50% van het verschil tussen de subsidie 2019 en de subsidie 2020

 • b)

  De volksdansverenigingen Dosido te Deinum en Volksdansvereniging Deinum ontvangen in 2020 ieder voor de laatste maal € 352

Artikel 9. Citeerartikel; inwerkingtreding

 • a)

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019”

 • b)

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020

 • c)

  Op de datum van ingang van deze regeling worden de volgende regelingen vervallen verklaard:

  • Uitvoeringsregeling amateuristische kunstbeoefening (Het Bildt)

  • Uitvoeringsprogramma 2013 – 2017 (Franekeradeel)

  • Beleidsregels Algemene Subsidieverordening gemeente Littenseradiel

  • Beleidsregels Subsidie ter uitvoering van de Subsidieverordening gemeente Menameradiel