Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Waadhoeke
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de thans geldende aanwijzingsbesluiten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
 3. artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2019nieuwe regeling

10-09-2019

gmb-2019-234551

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Waadhoeke

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke,

 

Gelet op:

 • het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.1 en 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 41 eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet;

 • en gemeentelijke verordeningen.

 

Overwegende:

 • dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van de overheid om te voorzien in de aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende taken, welke in de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere wetgeving zijn opgenomen;

 

 • Besluiten:

 

 • 1.

  alle huidige en toekomstige medewerkers van de afdeling Veiligheid &VTH belast met integraal toezicht, aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet basisregistratie personen en gemeentelijke verordeningen;

 • 2.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren van de afdeling Veiligheid &VTH belast met integraal toezicht, aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet basisregistratie personen en gemeentelijke verordeningen;

 • 3.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Leeuwarden belast met integraal toezicht, aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke verordeningen;

 • 4.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Leeuwarden belast met het toezicht op de Drank- en Horecawet, aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Drank- en Horecawet en gemeentelijke verordeningen;

 • 5.

  alle huidige en toekomstige ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren, werkzaam bij de Veiligheidsregio Fryslân in de functie van Hoofd afdeling/gebied A, Clusterhoofd B, Medewerker Risicobeheersing A, B, D, E en de externe medewerker (projectbasis) aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet Veiligheidsrisico's, het Bouwbesluit, de Bouwverordening, en de Brandbeveiligingsverordening voor zover deze regeling betrekking heeft op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • 6.

  alle huidige en toekomstige toezichthouders van de FUMO aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en het bij of krachtens deze wetten bepaalde;

 • 7.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren/toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en het bij of krachtens deze wetten bepaalde;

 • 8.

  dat thans geldende aanwijzingsbesluiten komen te vervallen na de inwerkingtreding van dit besluit;

 • 9.

  dat dit besluit één dag na publicatie in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 10 september 2019,

M. Waanders, burgemeester

A. Doesburg, secretaris