Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke)
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waadhoeke/CVDR607086/CVDR607086_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019nieuwe regeling

22-10-2019

gmb-2019-264601

19.201733

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke

 

overwegende;

 

dat de Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke 2018 de aanwijzing van de inzameldienst en andere inzamelaars, het gebruik van inzamelmiddelen en –voorzieningen en plaats en wijze van inzameling overlaat aan een regeling bij uitvoeringsbesluit;

 

dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent plaats en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 1a, artikel 5, artikel 7, lid 1, artikel 9 en artikel 10, lid 1 van de Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke 2018, vastgesteld door de gemeenteraad op 2 januari 2018;

 

Besluiten:

 

vast te stellen de navolgende aanwijzingsregeling van de inzameldienst, inzamelplaats en andere inzamelaars voor de inzameling van bepaalde categorieën afvalstoffen en hieraan regels voor het gebruik te verbinden:

Artikel 1 Aanwijzing inzameldienst

Als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen wordt aangewezen: B.V. Fryslân Miljeu Noordwest onderdeel van N.V. Fryslân Miljeu (opererend onder handelsnaam Omrin) statutair gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 2 Aanwijzing andere inzamelaars

Als inzamelaars belast met de inzameling van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden aangewezen:

 • a.

  Gemeentelijke buitendienst van de gemeente Waadhoeke voor het op afroep separaat inzamelen van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval;

 • b.

  Stichting Omrin Estafette statutair gevestigd te Leeuwarden, met winkelvestigingen in St.-Annaparochie en Franeker voor de inzameling van herbruikbare fractie, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA of WEEE), textiel en kringloopgoederen uit het grof huishoudelijk afval;

 • c.

  Samenwerkingsverband van Omrin statutair gevestigd te Leeuwarden en Leger des Heils Reshare statutair gevestigd te Utrecht voor de container- en de huis-aan-huis inzameling van textiel;

 • d.

  Scholen, kerken, verenigingen en commissies voor (of ondersteuning verlenen bij) de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton, te weten:

  • -

   Buurtvereniging Arkens te Franeker;

  • -

   Buurtvereniging Het Oosten te Franeker;

  • -

   Buurtvereniging It Stiselplak te Franeker;

  • -

   Buurtvereniging It War te Franeker;

  • -

   Brede Wijk Vertegenwoordiging Alvestedewyk te Franeker;

  • -

   Buurtvereniging Het Westen te Franeker;

  • -

   Buurtvereniging Alles Achter de Brug te Franeker;

  • -

   Activiteiten Commissie PKN te Franeker;

  • -

   Orgelfonds Vrijgem. Geref. Kerk Weduwe Ypma te Franeker;

  • -

   Vrije Baptistengemeente Philadelphia te Franeker;

  • -

   Chr. Gereformeerde Kerk te Franeker;

  • -

   O.B.S. De Opslach te Franeker;

  • -

   Vereniging dorpsbelang Dongjum en Boer te Dongjum/Boer;

  • -

   C.B.S. De Flambou te Oosterbierum;

  • -

   C.M.V. De Bazuin te Tzummarum;

  • -

   Jeugdclubs Sexbierum te Sexbierum;

  • -

   C.B.S. De Skeakel te Sexbierum;

  • -

   Dorpsbelang Herbaijum, Kie, Kiesterzijl te Herbaijum;

  • -

   Feriening Doarpsbelang Peins te Peins;

  • -

   Vereniging van dorpsbelang Tzum te Tzum;

  • -

   Kaatsvereniging Klaas Boorsma te Zweins;

  • -

   Kaatsvereniging Ons Genoegen te Schalsum;

  • -

   OBS De Oanset te Ried;

  • -

   Sportvereniging Achlum te Achlum;

  • -

   Oud papierfonds Hitzum te Hitzum;

  • -

   Basisscholen Dronryp te Dronryp;

  • -

   Dorpsbelang De Doarpsrounte te Wier;

  • -

   Dorpsbelang De Eendracht te Deinum;

  • -

   Vereniging Fanfare Constantia te Menaam;

  • -

   Kaatsvereniging Ontspanning te Slappeterp;

  • -

   Muziekvereniging Advendo te Boksum;

  • -

   Muzykferiening Op Maat te Berltsum;

  • -

   Muziekvereniging Ons Genoegen te Marsum;

  • -

   Muziekvereniging Klimop te Berltsum;

  • -

   VV Beetgum te Bitgum;

  • -

   Muziekvereniging De Harmonie te Bitgum;

  • -

   Muziekvereniging Concordia te Wjelsryp;

  • -

   Chr. Muziekvereniging Oranje te Spannum;

  • -

   O.B.S. Mied Skoalle te Winsum;

  • -

   Vereniging van dorpsbelangen te Baaium;

  • -

   Chr. Muziekvereniging Oranje Minnertsga te Minnertsga;

  • -

   Bildtse Tennis Club te St.-Annaparochie;

  • -

   Waadhoekekoor De Bútsoekers te St.-Annaparochie;

  • -

   Voetbalvereniging St. –Anna te St.-Annaparochie;

  • -

   Gymnastiekvereniging SSS te St.-Annaparochie;

  • -

   Bildtse Badmintonclub te St.-Annaparochie;

  • -

   Gezamenlijke verenigingen St. Jacobiparochie te St.-Jacobiparochie;

  • -

   Voetbalvereniging St. Jacob te St.-Jacobiparochie;

  • -

   Kaatsvereniging het Noorden te St.-Jacobiparochie;

  • -

   Tennisvereniging St.-Jabik te St.-Jacobiparochie;

  • -

   Gymvereniging St.Jacob te St.-Jacobiparochie;

  • -

   Protestantse Gemeente St.-Jacobiparochie te St.-Jacobiparochie;

  • -

   Friese Handbal Combinatie te St.-Annaparochie;

  • -

   OMNI vereniging Oudebildtzijl te Oudebildtzijl;

  • -

   Voetbalvereniging CVO te Vrouwenparochie;

  • -

   Chr. Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk te Nij Altoenae;

  • -

   C.M.V. Burdine te St.-Annaparochie;

  • -

   C.M.V. Excelsior Oudebildtzijl e.o. te Oudebildtzijl;

  • -

   Elan Onderwijsgroep/O.B.S. De Lytse Terp te Minnertsga;

  • -

   Kaats- en Tipelvereniging Oosthoek te Westhoek;

 • e.

  Verenigingen en commissies voor de huis-aan-huis inzameling van verpakkingsglas, te weten:

  • -

   Kaatsvereniging KF St.-Anne/Drie Spul is út te St.-Annaparochie;

  • -

   Zwemclub De Skelp te St.-Annaparochie;

  • -

   Wonen Noordwest Friesland bewonerscommissie Nije Fenne te St.-Annaparochie;

  • -

   Kaatsvereniging Klaine Izak te Vrouwenparochie;

  • -

   Chr. Muziekvereniging Oranje Minnertsga te Minnertsga.

Artikel 3 Aanwijzing inzamelplaats

Als inzamelplaats voor het achterlaten van bestanddelen van grove huishoudelijke afvalstoffen wordt aangewezen:

 • a.

  De intergemeentelijke regionale inzamelvoorziening (inclusief kca-depot), genaamd (Omrin) milieustraat, gevestigd aan:

  • -

   Morsestraat 4 te Franeker;

  • -

   Seerob 23 te Stiens;

 • b.

  Het beheer en dagelijks toezicht van de regionale inzamelvoorziening wordt verzorgd door Omrin statutair gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en voorzieningen van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen

Als de van of namens gemeentewege verstrekte en beschikbaar gestelde inzamelmiddelen en –voorzieningen belast met de inzameling van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden aangewezen:

 • a.

  Minicontainer met inhoud van 240 liter voor huishoudelijk restafval;

 • b.

  Minicontainer met inhoud van 240 liter voor groente-, fruit- en tuinafval;

 • c.

  Minicontainer met inhoud van 180 liter voor groente-, fruit- en tuinafval in de binnenstad/centrum van Franeker;

 • d.

  Minicontainer met inhoud van 140 of 180 liter voor oud papier en karton ingeval

  containerinzameling aanwezig;

 • e.

  Milieubox voor klein chemisch afval;

 • f.

  Bovengrondse of ondergrondse glascontainers met een inhoud van 3-5 m3 voor verpakkingsglas, voorzien van kleurscheiding: bruin, groen en wit;

 • g.

  Bovengrondse of ondergrondse textielcontainers met een inhoud van 3-5 m3 voor

  kleding en textiel;

 • h.

  Bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers met een inhoud van 1-5 m3 voor huishoudelijk restafval bij hoogbouw en appartementencomplexen;

 • i.

  Kledingzakken voorzien van de aanduiding voor de inzameling van textiel en kleding.

Artikel 5 Regeling frequentie van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen

Voor de afzonderlijke inzameling van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt de volgende frequentie:

 • a.

  Eenmaal per twee week voor de inzameling van groente-, fruit-, en tuinafval;

 • b.

  Eenmaal per twee week voor de inzameling van huishoudelijk restafval;

 • c.

  Een maal per twee maanden (zes maal per jaar) voor de inzameling van grof huishoudelijk afval (op afroep);

 • d.

  Een maal per twee maanden (zes maal per jaar) voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA of WEEE);

 • e.

  Een maal per twee maanden (zes maal per jaar) voor de inzameling van grof tuinafval (op afroep);

 • f.

  Een maal per vier week voor de inzameling van oud papier en karton;

 • g.

  Ten minste 2 maal per jaar (een maal per half jaar) en ten hoogste vier maal per jaar (een maal per kwartaal) voor de huis-aan-huis inzameling van textiel.

Artikel 6 Regels over het gebruik van inzamelmiddelen en voorzieningen

 • 1.

  Voor het gebruik van de van of namens gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen gelden de volgende regels:

  • a.

   Het beheer van de inzamelmiddelen berust bij de krachtens artikel 1 aangewezen inzameldienst die deze aan de gebruikers van percelen in bruikleen geeft;

  • b.

   De aangewezen inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een chip, sticker of een andere informatiedrager waarop staat vermeld: een code, de afvalstroom waarvoor de minicontainer is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

  • c.

   De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   De gebruiker van een perceel dient zich tot het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin te wenden, indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot, door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen alsmede bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   De inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en groente-, fruit- en tuinafval mogen alleen worden gereinigd met water of met milieuvriendelijke reinigingsproducten.

  • i.

   Verpakkingsglas en textiel kunnen worden achtergelaten in de voor deze bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen bestemde inzamelvoorzieningen die van gemeentewege zijn geplaatst. Hierbij moet de overdracht op een dusdanige wijze geschieden dat geen afvalstoffen buiten de inzamelvoorziening achterblijven.

 • 2.

  Voor de plaats en wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de van of namens gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen of waarop bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden gelden de volgende regels:

  • a.

   Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de minicontainer langs of zo dicht mogelijk bij de rijweg te zijn geplaatst, dan wel op een daartoe aangewezen inzamel- of clusterplaats, zodanig dat voetgangers en overige verkeer niet worden gehinderd of in doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

  • b.

   De gebruiker van de inzamelmiddelen dienen nadere aanwijzingen omtrent plaats en wijze van aanbieden door de aangewezen inzameldienst op te volgen;

  • c.

   Inzamelmiddelen dienen gedurende inzameling en na gebruik goed gesloten te zijn;

  • d.

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   Het beschikbaar gestelde inzamelmiddel voor de inzameling van klein chemisch afval moet persoonlijk door de gebruiker aan de toezichthouder van de aangewezen inzamelplaats worden aangeboden en om veiligheidsredenen op geen enkel moment aan de openbare weg worden aangeboden;

 • 3.

  Voor de plaats en wijze waarop gebruik wordt gemaakt voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de krachtens artikel 3 aangewezen inzamelplaats gelden de volgende regels:

  • a.

   Op de afgifte van afvalstoffen zijn van toepassing de acceptatievoorwaarden van de krachtens artikel 3 lid b aangewezen beheerder en toezichthouder;

  • b.

   De volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden aangeboden:

   • -

    grof huishoudelijk restafval;

   • -

    grof snoeiafval/takken;

   • -

    metalen;

   • -

    vlakglas;

   • -

    verpakkingsglas (wit, groen en bruin);

   • -

    textiel;

   • -

    oud papier en karton;

   • -

    afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA of WEEE);

   • -

    particulier bouw- en sloopafval (residu);

   • -

    B- en C-hout;

   • -

    puin;

   • -

    matrassen;

   • -

    grof kunststof/ harde plastics;

   • -

    gipsplaten;

   • -

    dakleer;

   • -

    autobanden (personenvoertuigen);

   • -

    piepschuim verpakkingsmaterialen;

   • -

    klein chemisch afval;

   • -

    asbesthoudende materialen;

   • -

    grond;

   • -

    gasflessen;

   • -

    herbruikbare (kringloop) goederen

  • c.

   De onder a genoemde bestanddelen van afvalstoffen moeten zo optimaal mogelijk gescheiden worden aangeboden voor ieder bestanddeel in de daarvoor bestemde voorziening;

  • d.

   Asbest, asbesthoudende en asbestgelijkende stoffen moeten uitsluitend in deugdelijke afgesloten niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt worden aangeboden en op duidelijke wijze voorzien van een etiket of label voorzien met de aanduiding “voorzichtig bevat asbest”, overeenkomstig het Asbestproductenbesluit;

  • e.

   Het is verboden de volgende (afval)stoffen aan te bieden:

   • -

    ontplofbare stoffen;

   • -

    drukhouders, met uitzondering van spuitbussen en gasflessen;

   • -

    zeer licht ontvlambare stoffen in hoeveelheden groter dan 50 liter en/of kg;

   • -

    stoffen die bij normale temperatuur zonder toevoer van energie in temperatuur kunnen stijgen en ten slotte kunnen ontbranden;

   • -

    stoffen die in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;

   • -

    stoffen die bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen;

   • -

    radioactief afval;

   • -

    bacterieel besmet afval, met uitzondering van injectienaalden uitsluitend aan te bieden middels de daarvoor bedoelde naaldencontainer;

   • -

    blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen en oplossingen met waterstoffluoride van > 85%;

   • -

    oplossingen in water van waterstofperoxide > 35%;

   • -

    kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regels van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vallende stoffen, met uitzondering van dode gezelschapsdieren (zoals knaagdieren, kippen, vogels, katten);

   • -

    dierlijke mest en overig organisch afval (zoals oogst-/loofresten);

   • -

    autowrakken;

   • -

    gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers (of ander verpakkingsmateriaal), voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is.

  • f.

   Tijdens het aanbieden van afvalstoffen moet de ontdoener/aanbieder aanwijzingen van de dienstdoende toezichthouders opvolgen.

 • 4.

  Voor de plaats en wijze van het aanbieden van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen zonder een inzamelmiddel gelden de volgende regels:

  • a.

   Aanbieder mag op de daarvoor vastgestelde dag van de inzameling de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel aanbieden:

   • -

    grof huishoudelijke restafval;

   • -

    afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA of WEEE);

   • -

    grof snoeiafval/takken;

   • -

    papier en karton (uitsluitend ingeval geen inzamelvoorziening beschikbaar is gesteld);

  • b.

   Het is verboden andere bestanddelen dan de onder a. genoemde bestanddelen afvalstoffen aan te bieden, zonder inzamelmiddel;

  • c.

   De inzameling van grof huishoudelijke afvalstoffen, grof snoeiafval/takken en elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met Omrin;

  • d.

   De onder a. genoemde bestanddelen afvalstoffen dienen op de dag van de inzameling langs de rijweg te zijn geplaatst, zodanig dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

  • e.

   De onder a. genoemde bestanddelen dienen op de dag van de inzameling langs de rijweg zoveel mogelijk gebundeld te zijn geplaatst, op een voor een voertuig bereikbare en toegankelijke plek op maximaal 3 meter afstand van de openbare weg, vrij van objecten, zoals heggen, lichtmasten, straatmeubilair e.d. en voor zover mogelijk op een verharde ondergrond (niet zijnde rijweg) en niet in groenstroken;

  • f.

   De onder a. genoemde bestanddelen moeten afzonderlijk zo optimaal mogelijk gescheiden en voor zover mogelijk afzonderlijk gebundeld worden aangeboden voor ieder afzonderlijk bestanddeel;

  • g.

   Grote bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, die niet gebundeld kunnen worden mogen los (dat wil zeggen niet gebundeld) worden aangeboden;

  • h.

   De onder a. genoemde bestanddelen of bundels zijn in omvang beperkt tot totaal maximaal 3 m3 en voor grof snoeiafval totaal maximaal 4 m3.

  • i.

   De onder a. genoemde bestanddelen mogen niet worden aangeboden in gesloten verpakkingsmiddelen, geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten, containers of andere verpakkingsmaterialen;

  • j.

   De aanbieder van de onder a. genoemde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen moet nadere aanwijzingen omtrent plaats en wijze van aanbieden van de daartoe aangewezen inzameldienst opvolgen.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Voor het aanbieden van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen gelden de volgende dagen en tijden:

 • 1.

  Inzamelmiddelen moeten door de gebruiker van het perceel worden aangeboden op de voor dat perceel vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven op de afvalkalender en in de afvalapp;

 • 2.

  Het aanbieden van inzamelmiddelen voor de bestanddelen huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval is toegestaan gedurende de dag periode vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur op de dag van de inzameling;

 • 3.

  Het aanbieden van inzamelmiddel voor de inzameling van oud papier en karton is toegestaan vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur op de dag van de inzameling;

 • 4.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzamel dag, van de openbare weg zijn verwijderd.

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval, grof snoeiafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze bestanddelen mogen alleen worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • 6.

  De krachtens artikel 4, lid e aangewezen inzamelvoorzieningen voor verpakkingsglas mogen alleen gedurende de dag- en avondperiode tussen 7.00 uur en 23.00 uur worden gebruikt.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 november 2019.

Artikel 9 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke.

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

M.C.M. Waanders, burgemeester

A. Doesburg, secretaris