Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Reglement burgerlijke stand Waadhoeke

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand Waadhoeke
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

boek 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2019Reglement burgerlijke stand Waadhoeke

24-09-2019

gmb-2019-279360

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Waadhoeke

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten vast te stellen:

het navolgende reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1 Begripsbepaling  

 

Het reglement verstaat onder:

a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

e. gemeentehuis: alle locaties welke bij besluit van het bevoegd orgaan als zodanig zijn aangewezen;

f. het paar: het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners binnen de partnerschapsregistratie.

 

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

 • a.

  ambtenaren in dienst van de gemeente.

 • b.

  ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • c.

  de burgemeester van de gemeente Waadhoeke (tijdens zijn ambtsperiode bij de gemeente Waadhoeke).

Medewerkers die niet in dienst zijn van de gemeente kunnen als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 

Artikel 3 Benoeming

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

3. Voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op schriftelijk verzoek van het paar gelden de volgende voorwaarden:

a. de persoon is al benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente. De benoeming en beëdiging zijn niet verlopen;

b. de persoon voert nog actief de taken van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit;

c. de benoeming geldt voor één dag;

d. de benoeming is onbezoldigd;

e. het schriftelijk verzoek vermeldt de namen en het adres van het paar, de dag, het tijdstip en de locatie en dient uiterlijk zes weken voor de totstandkoming van het huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Waadhoeke te worden ingediend.

 

Artikel 4 Leiding van de dienst

De manager publiekscentrum is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

 

 

Artikel 5 Openstelling

 

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand, met uitzondering van de openingstijden voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties, is geopend op maandag tot en met vrijdag tijdens de uren waarin de dienst voor het publiek is geopend. Dit geldt voor zover deze dagen geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen zijn in de zin van artikel 3, eerste lid van de Algemene termijnenwet of overige, door het college aan te wijzen dagen en uren. In bijzondere gevallen kan het college besluiten om van de openingstijden af te wijken.

 • 2.

  Op tijdig verzoek van een belanghebbende, zal het bureau waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende genoegzaam aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 3.

  Reguliere huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistraties geschieden op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur. In principe vinden de voltrekkingen plaats op het hele uur.

 • 4.

  In afwijking van lid 3 kan een huwelijk/geregistreerd partnerschap op een ander tijdstip van de week plaatsvinden. Het schriftelijk verzoek daartoe moet door het paar uiterlijk zes weken voor de datum van de huwelijksvoltrekking bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn ingediend. Het college kan een verzoek om vastlegging van een tijdstip afwijzen:

 • a.

  indien het tijdstip reeds door een andere belanghebbende is gereserveerd;

 • b.

  indien de uitvoering van de vastlegging leidt tot een onredelijke verstoring van belangen waaronder begrepen het belang van de gemeentelijke organisatie;

 • c.

  indien de noodzakelijke ondersteuning, zoals bode, gastvrouw en beveiliging niet kan worden geboden;

 • d.

  indien een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet beschikbaar is op dat tijdstip.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste en derde lid aangegeven uren.

 

Artikel 6 Locatie

 • 1.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn/haar wettelijke taken in het gemeentehuis. Als gemeentehuis waar huwelijken worden voltrokken en partnerschappen worden geregistreerd geldt:

 • a.

  het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker;

 • b.

  het oude stadhuis aan het Raadhuisplein 1 in Franeker;

 • c.

  locaties, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis worden aangewezen.

 • 2.

  Kosteloze huwelijken/partnerschapsregistraties en budgethuwelijken of –partnerschapsregistraties worden alleen voltrokken in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker.

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente zijn/haar wettelijke taken verrichten.

 • 4.

  Voor locaties, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis worden aangewezen, als bedoeld onder artikel 1, sub. e, gelden de regels zoals vermeld in artikel 7 van dit reglement.

 • 5.

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik, vindt plaats ten behoeve van de plechtigheid die betrekking heeft op de sluiting van één enkel vooraf bepaald huwelijk of één enkele vooraf bepaalde partnerschapsregistratie of één enkele vooraf bepaalde omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

 • 6.

  Na beëindiging van de plechtigheid of ingeval de plechtigheid op de afgesproken dag geen doorgang vindt, verliest de locatie van rechtswege de status van gemeentehuis. In geval de plechtigheid niet heeft plaatsgevonden op de vastgelegde datum en betrokkenen willen een plechtigheid alsnog in een andere locatie laten plaatsvinden dan eerder is afgesproken, dient ten aanzien van die andere locatie een hernieuwde aanwijzing plaats te vinden.

 • 7.

  Een locatie die binnen een kalenderjaar ten minste vijf maal als gemeentehuis is aangewezen voor het voltrekken van één enkel rechtsfeit, kan worden aangewezen als permanente locatie.

 • 8.

  Het op grond van dit artikel aanwijzen van incidentele of permanente locaties geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 7 Criteria voor locaties, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis worden aangewezen

1. Voor het gebruik van locaties, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis worden aangewezen, gelden de volgende criteria:

 • a.

  de veiligheid en de uitvoering van de taken van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moeten voldoende gewaarborgd zijn;

 • b.

  de aanwijzing als trouwlocatie mag niet leiden tot strijd met de openbare orde of de goede zeden, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

 • c.

  voor de duur van het gebruik als trouwlocatie moet de openbaarheid van de locatie gegarandeerd worden, hetgeen betekent dat de toegang tot de locatie en de eigenlijke voltrekking voor een ieder vrij en op eenvoudige wijze mogelijk is.

2. Wanneer de locatie een schip betreft, gelden naast het bepaalde in het eerste lid de volgende criteria:

 • a.

  de naam van het schip en de gegevens van de eigenaar moeten aan burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt;

 • b.

  de locatie, waar het schip ten behoeve van de huwelijksvoltrekking zal worden afgemeerd, moet openbaar toegankelijk zijn en voor een ieder, met inbegrip van hulpdiensten, in voldoende mate bereikbaar zijn;

 • c.

  het schip moet gedurende een periode, te rekenen vanaf een half uur voor, tijdens en tot een half uur na de huwelijksvoltrekking, met uitgeschakelde motor/schroef, stabiel met de vaste wal zijn verbonden door middel van passende trossen of hydraulische steekpalen en via een voor ieder bereikbare en veilige loopplank toegankelijk zijn;

 • d.

  het schip moet zijn ingericht voor groepsvervoer van 12 of meer personen, blijkende uit een geldig "certificaat van onderzoek" volgens de Binnenvaartwet.

3. Aanwijzing van de locatie vindt plaats op schriftelijk verzoek van het paar.

4. Het verzoek tot aanwijzing als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 6 weken vóór de gewenste datum waarop de voltrekking zal plaatsvinden worden ingediend. Het verzoek vermeldt tenminste de namen van het paar, de dag, het tijdstip, de locatie en de naam van de eigenaar/beheerder van de locatie. Het verzoek moet door tenminste één van de direct betrokkenen zijn gedagtekend en ondertekend.

5. Het paar is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van de locatie en een eventuele ontheffing geluidsvoorschriften.

6. De gemeente stelt ten behoeve van de plechtigheid in de locatie voor de duur van de plechtigheid uitsluitend een ambtenaar of bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar. Een gemeentelijke bode is niet aanwezig.

7. De gemeente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis is aangewezen.

 

Artikel 8 Budgethuwelijk/-partnerschapsregistratie

Het paar kan kiezen voor een verkorte voltrekking, het budgethuwelijk/partnerschapsregistratie.

 • 1.

  Het budgethuwelijk of budgetpartnerschapsregistratie wordt volgens een door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld schema voltrokken, te weten op de dinsdagmorgen en woensdagmorgen om 9.30 uur.

 • 2.

  De voltrekking wordt verricht door een ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 3, lid 1).

 • 3.

  Het paar kan geen voorkeursambtenaar aangeven.

 • 4.

  Deze plechtigheid biedt naast het wettelijk noodzakelijke, een persoonlijk gedeelte zoals een korte speech of gedicht, op verzoek van het bruidspaar.

 • 5.

  Van het paar dient tenminste één persoon ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Waadhoeke.

 

Artikel 9 Kosteloze huwelijken/partnerschapsregistratie

 

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, wordt gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap.

 • 2.

  De kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap worden volgens een door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld schema voltrokken, te weten op maandagochtend om 09.00 en 09.30 uur.

 • 3.

  De kosteloze voltrekking beperkt zich tot het wettelijk noodzakelijke gedeelte.

 • 4.

  Van het paar dient tenminste één persoon ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Waadhoeke.

 • 5.

  Het paar kan geen voorkeursambtenaar aangeven.

 

Artikel 10 Vastleggen datum huwelijk/partnerschapsregistratie

 

 • 1.

  Een huwelijksdatum / datum partnerschapsregistratie kan maximaal 1 jaar voor de huwelijksdatum/ registratie partnerschap worden gereserveerd met als aanvullende voorwaarde dat bij reservering ook een afspraak voor de melding wordt/is gepland.

 • 2.

  Er kunnen kosten worden berekend als de vastgelegde datum van een voorgenomen huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt gewijzigd of geannuleerd. Eén en ander overeenkomstig het bepaalde in de legesverordening van de gemeente Waadhoeke.

 

 

 

 

Artikel 11 Niet voorziene situaties

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Waadhoeke.

 • 2.

  Het treedt in werking op 24 september 2019.

 • 3.

  Met de vaststelling van dit Reglement wordt het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Waadhoeke (W.17.2426)) ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 24 september 2019.

De burgemeester,

De secretaris,

 

 

 

 

Toelichting op het Reglement burgerlijke stand Waadhoeke

Algemeen:

De wet draagt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een aantal taken op. De ambtenaar van de burgerlijke stand is in de uitvoering van zijn taken zelfstandig en staat als zodanig niet in een hiërarchische verhouding, noch tot collega’s, noch tot het gemeentebestuur. Door het afleggen van zijn ambtseed heeft hij zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem door de wet opgedragen verplichtingen. Het aan de ambtenaar van de burgerlijke stand opleggen van bepalingen of van verplichtingen niet overeenkomstig wettelijke bepalingen, kan worden bestraft met een maximum gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van de vierde categorie (365 Sr). Via een werkverdeling en de aanwijzing van de leiding van de dienst wordt voorkomen dat de ene ambtenaar van de burgerlijke stand tot een andere beslissing komt dan een andere ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt de uniformiteit bewaakt. De manager publiekscentrum wordt belast met de leiding van de dienst en draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid. Hij bewaakt voorts een goede dienstverlening aan klanten van de dienst.

Benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is ingevolge de Wet van 14 oktober 1993 (Stb. 1993, 555) met ingang van 1 januari 1995 in handen gelegd van Burgemeester en Wethouders. Tevens is het college van burgemeester en wethouders het aangewezen orgaan dat regelend optreedt ten aanzien van het bureau en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De Wet bepaalt verder dat door gemeenten een reglement burgerlijke stand dient te worden vastgesteld

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2 (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 

 • 1.

  a. de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • 2.

  b. de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  a. de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • 2.

  b. de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 •  

   

   

Artikel 3 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

 

Artikel 4 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

 

Artikel 5 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Daarbij kan er voor worden gekozen om het bureau op vaste dagdelen open te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het bureau van de burgerlijke stand op afspraak te laten bezoeken. Deze optie is als bepaling aan de verordening toegevoegd. In de praktijk werken veel gemeenten al (dagdelen) op afspraak, onder meer om lange wachttijden aan het loket te voorkomen en zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de burger.

Indien burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het bepalen van de openstelling willen overdragen aan een ambtenaar (bijvoorbeeld de manager publiekscentrum), dan dienen zij hiertoe een apart mandaatsbesluit te nemen.

 

Artikel 6 Locatie

De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door de raad aangewezen andere locatie) worden verricht. Indien daartoe gewichtige redenen bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

 

Artikel 7 Criteria voor locaties, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis worden aangewezen

Aanwijzing van een locatie als gemeentehuis ten behoeve van de huwelijksvoltrekking/partner-schapsregistratie is slechts mogelijk indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet tijdig duidelijk zijn wanneer het huwelijk wordt voltrokken zodat administratieve voorbereidingen kunnen worden getroffen. Voorts dient de eigenaar van de trouwlocatie zijn medewerking te verlenen zodat de ambtenaar zijn werkzaamheden naar behoren en in zelfstandigheid kan uitvoeren.

Ook moet de openbaarheid zijn gegarandeerd en mag er geen gevaar bestaan voor de openbare orde. In verband met het vereiste van openbaarheid dient de locatie ook vrij en niet al te moeilijk toegankelijk te zijn. Algemeen gesproken mag niet het risico worden genomen dat de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in strijd met de wettelijke bepaling plaatsvindt.

 

Artikel 8 Budgethuwelijk/-partnerschapsregistratie

Naast het kosteloze huwelijk/partnerschapsregistratie is het ook mogelijk om voor een eenvoudige ceremonie tegen een relatief geringe vergoeding te kiezen op dinsdag- en woensdagmorgen om 09.30 uur. Deze voltrekkingen staan voor paren, waarvan minimaal één van de aanstaande echtgenoten of partners in de gemeente Waadhoeke staat ingeschreven. De plechtigheid vindt plaats in de het gemeentehuis en wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De voltrekking behelst naast de wettelijke vereisten van de sluiting of registratie, een persoonlijk gedeelte zoals een korte speech of gedicht, op verzoek van het bruidspaar.

 

 

Artikel 9 Kosteloze huwelijken/partnerschapsregistratie

Op grond van artikel 4, Wet rechten burgerlijke stand moet de gemeente met meer dan

10.000 inwoners minimaal twee keer per week de gelegenheid bieden om kosteloos te

trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Om veel kosteloze huwelijken/partnerschapsregistraties vanuit regiogemeenten tegen te gaan is bepaald dat kosteloze voltrekkingen in Waadhoeke alleen mogelijk zijn voor paren, waarvan minimaal één van de aanstaande echtgenoten of partners in de gemeente Waadhoeke staat ingeschreven.

Kosteloze voltrekkingen vinden plaats in een vergaderruimte door een ambtenaar van de

burgerlijke stand. De plechtigheid behelst alleen de wettelijke voltrekking.

 

 

Artikel 10 Vastleggen datum huwelijk/partnerschapsregistratie

In dit artikel wordt geregeld dat een huwelijksdatum of datum partnerschapsregistratie maximaal 1 jaar van tevoren kan worden vastgelegd. Als een voorgenomen datum korter dan 14 dagen voor de voltrekking wordt geannuleerd of gewijzigd, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11 Niet voorziene situaties

In dit artikel wordt geregeld dat het college van burgemeester en wethouders beslist in situaties waarin dit reglement niet voorziet.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.