Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent elektronische bekendmaking en kennisgeving (Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Waadhoeke)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent elektronische bekendmaking en kennisgeving (Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Waadhoeke)
Citeertitel: Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Waadhoeke
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening elektronische bekendmaking het Bildt’, de ‘Verordening op de elektronische bekendmaking Menameradiel’ en de ‘Verordening elektronische publicatie’ (Franekeradeel).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 139 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
 4. artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 6. afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2019nieuwe regeling

28-11-2019

gmb-2019-293693

19.206360

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent elektronische bekendmaking en kennisgeving (Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Waadhoeke)

De raad van de gemeente Waadhoeke;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019

 

Gelet op de artikelen 139, 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 2:14, tweede lid, artikel 3:12, eerste lid en afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Waadhoeke

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  elektronische bekendmaking of kennisgeving: een elektronische wijze waarop de bekendmaking of de kennisgeving wordt gepubliceerd;

 • b.

  elektronisch gemeenteblad: gemeenteblad dat elektronisch wordt uitgegeven en dat voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Artikel 2 Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  De gemeente Waadhoeke geeft een gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven en is te vinden op www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daarvoor de aanleiding bestaat.

Artikel 3 Elektronische bekendmaking besluiten van algemene strekking

Algemeen verbindende voorschriften, nadere regels, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Artikel 4 Elektronische bekendmaking en kennisgeving andere besluiten en documenten

 • 1.

  Als voor een ander besluit dan bedoeld in artikel 3 uit het bij of krachtens de wet gestelde volgt dat de bekendmaking daarvan geschiedt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op een andere geschikte tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, dan geschiedt de bekendmaking ingevolge deze verordening uitsluitend in het elektronisch gemeente-blad. De bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad geldt als een bekendmaking op ‘een andere geschikte wijze’ als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht of een bijzondere wet.

 • 2.

  Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op de kennisgeving van (de ontvangst van) een melding of een aanvraag, een ontwerpbesluit, of enig ander document, en op de kennisgeving van de terinzagelegging daarvan, als de kennisgeving wettelijk is vereist. De kennisgeving als bedoeld in dit lid geschiedt ingevolge deze verordening uitsluitend in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing als bij of krachtens wettelijk voorschrift dwingend is voorzien in een wijze van bekendmaken of kennisgeven.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Het college of, als de bekendmaking of de kennisgeving door of vanwege de burgemeester plaatsvindt, de burgemeester, kan in bijzondere omstandigheden of in het geval van dringende spoed bepalen dat de bekendmaking of kennisgeving in afwijking van de artikelen 3 en 4 van deze verordening geschiedt. Dit met inachtneming van het bij of krachtens de wet bepaalde voor bekendmaking of kennisgeving.

Artikel 6 Aanvullende vermelding in huis-aan-huisblad

Door of namens het college of de burgemeester kan, uit oogpunt van een aanvullende service voor de burger, een in de artikelen 3 en 4 bedoeld besluit of document worden vermeld in een in de gemeente Waadhoeke uitgegeven huis-aan-huisblad als het besluit of document daarvoor aanleiding geeft. In de vermelding wordt verwezen naar het elektronisch gemeenteblad als officiële bron voor bekendmaking en kennisgeving van de gemeente Waadhoeke.

Artikel 7 Inwerkingtreding van deze verordening en vervallenverklaring oude verordeningen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op de dag van inwerkingtreding van deze verordening vervallen de ‘Verordening elektronische bekendmaking het Bildt’, de ‘Verordening op de elektronische bekendmaking Menameradiel’ en de ‘Verordening elektronische publicatie’ (Franekeradeel).

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Waadhoeke.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 november 2019,

, Voorzitter

, Griffier

Toelichting Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Waadhoeke.  

Algemeen

Gemeenten zijn per 1 januari 2014 wettelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften bekend te maken in het elektronisch uitgegeven gemeenteblad (artikel 139 van de Gemeentewet). Ook andere besluiten van algemene strekking mogen in het elektronisch gemeenteblad worden bekendgemaakt.

Het gemeenteblad van de gemeente Waadhoeke is te vinden op de officiële website ‘www.overheid.nl’.

Met gebruikmaking van het product ‘Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP)’ worden op deze overheidswebsite de bekendmakingen geplaatst (‘www.officielebekendmakingen.nl’) en algemeen verbindende voorschriften gepubliceerd (zie: ‘https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving’).

Het bekendmaken van een besluit is een vereiste voor de inwerkingtreding daarvan. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor bepaalde documenten, zoals een aanvraag of ontwerpbesluit, kan het wettelijk zijn voorgeschreven dat een kennisgeving dient plaats te vinden. Zo is in het kader van de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ in artikel 3:12 Awb voorgeschreven dat kennis wordt gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze. De kennisgeving is bedoeld om diegenen die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit op de hoogte te brengen en in de gelegenheid te stellen om op tijd een zienswijze naar voren te brengen omtrent het ontwerpbesluit (artikel 3:15 Awb).

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’)[1] heeft in augustus 2012 geoordeeld dat een kennisgeving via het internet een geschikte wijze van kennisgeving kan zijn als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, Awb. Echter, zo oordeelt de Afdeling, is daarop ook artikel 2:14 Awb van toepassing. Uit de samenhang van deze artikelen volgt dat van een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische geschikte manier kennis moet worden gegeven, tenzij dat bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Als de gemeente niet een dergelijk wettelijk voorschrift heeft, mag de kennisgeving van het ontwerpbesluit niet uitsluitend via het internet plaatsvinden. Een gemeentelijke verordening is een wettelijk voorschrift. Het oordeel van de Afdeling valt breder te trekken naar elke overeenkomstige bewoording in wetgeving.

Veel gemeenten en andere overheden, zoals de fusiegemeenten die de gemeente Waadhoeke hebben gevormd, hebben naar aanleiding van deze en soortgelijke uitspraken van de Afdeling een verordening vastgesteld om het uitsluitend elektronisch bekendmaken en kennisgeven rechtens mogelijk te maken. De voorliggende verordening betreft een noodzakelijke harmonisatie, waarbij de verordeningen van de fusiegemeenten van Waadhoeke voor het elektronisch bekendmaken en kennisgeven zijn omgezet naar één verordening voor de gemeente Waadhoeke voor het elektronisch bekendmaken en kennisgeven.

Het uitgangspunt in de verordening is dat algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten algemene strekking in het elektronisch gemeenteblad worden bekendgemaakt. Zoals hiervoor is aangegeven, is dat voor algemeen verbindende voorschriften in de Gemeentewet al verplicht gesteld. Voor andere besluiten geldt als uitgangspunt dat als de bekendmaking dient plaats te vinden in een ‘van overheidswege uitgegeven blad of dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op een andere geschikte wijze’, de bekendmaking plaatsvindt in het elektronisch gemeenteblad op ‘overheid.nl’. Hetzelfde geldt voor de kennisgeving van (de terinzagelegging van) ontwerpbesluiten, aanvragen, meldingen, etc. in het geval bij of krachtens een wettelijk voorschrift is geregeld dat daarvan kennis moet worden gegeven. Natuurlijk is de verordening niet van toepassing als wettelijk is voorzien in een wijze van bekendmaken/kennisgeven.

Het digitaal bekendmaken of kennisgeven in een officieel elektronisch gemeenteblad heeft als voordeel dat heel veel inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente te bereiken zijn. Veel, en steeds meer, mensen beschikken over internet thuis of op het werk. Internet is op veel plaatsen beschikbaar en is in het algemeen 24/7 te gebruiken. Bijkomend voor de overheid is, dat daarmee kan worden bespaard op kosten voor papieren publicaties, die overigens ook niet altijd goed worden gelezen. Niettemin blijft de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen (Franeker Courant en Bildtse Post) gewoon bestaan. Daarop staan berichten voor de inwoners van Waadhoeke en voor andere belangstellenden. Inwoners die geen computer cq. toegang tot internet hebben, kunnen bij de gemeentelijke servicebalie vragen de officiële berichten toegestuurd te krijgen. In de huis-aan-huisbladen is vermeld dat officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Waadhoeke zijn te vinden op ‘overheid.nl’. Verder kan men op de site ‘overuwbuurt.overheid.nl’ aangeven graag wekelijks officiële (gemeente)berichten te ontvangen over de eigen buurt. Tot slot communiceert de gemeente Waadhoeke op tal van manieren op maat bij projecten en ontwikkelingen (voorlichtings- en inloopavonden, gesprekken, mogelijkheden mee te denken over).

 

Artikelsgewijs

Artikel 1.

Geen toelichting.

 

Artikel 2.

In dit artikel staat dat de gemeente Waadhoeke een elektronisch gemeenteblad heeft en waar deze op het internet is te vinden.

 

Artikel 3.

In dit artikel is bepaald dat besluiten van algemene strekking worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad van Waadhoeke. Het gaat daarbij ten eerste om de algemeen verbindende voorschriften, in het algemeen aangeduid als ‘verordeningen’ of ‘nadere regels’. In de tweede plaats ziet het artikel op de bekendmaking van beleidsregels. Wat beleidsregels zijn, is gedefinieerd in artikel 1:3, vierde lid, Awb. Ten derde geldt het artikel ook voor ‘andere besluiten van algemene strekking’.

 

Artikel 4.

Lid 1: ziet op andere besluiten dan bedoeld in artikel 3.

Het eerste lid is een ‘als-dan-bepaling’: als uit wetbepalingen/jurisprudentie volgt dat de bekendmaking op ten minste één papieren manier heeft te gebeuren ‘tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald’, dan gebeurt de bekendmaking op grond van deze verordening in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Waadhoeke. Volledigheidshalve is aan het eerste lid toegevoegd dat de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad is bedoeld als bekendmaking op een andere geschikte wijze in de zin van de Awb of een bijzondere wet. Er is in dit lid bewust aangesloten bij de wetsterminologie en jurisprudentie.

Lid 2: ziet op documenten die niet besluiten zijn in de zin van de Awb.

Met dit lid is geregeld dat als wettelijk is vereist dat van (de ontvangst, of de terinzagelegging van) een document kennis moet worden gegeven op ten minste één niet-elektronische wijze, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, de kennisgeving gebeurt in het elektronisch gemeenteblad. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kennisgeving dat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd (ex artikel 3:12 Awb) enkel gebeurt in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Waadhoeke. Deze verordening biedt daarvoor de grondslag in de zin van artikel 2:14, tweede lid, Awb.

Lid 3.

Indien al bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorzien in een wijze van bekendmaken of kennisgeven – en de wetgever heeft die wijze dwingend voorgeschreven of bedoeld – wijkt deze verordening.

 

Artikel 5.

Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden of van een dusdanige dringende spoed dat de in de artikelen 3 en 4 van de verordening genoemde wijze van bekendmaking niet de meest geëigende is. In die gevallen is het mogelijk dat het college of in voorkomende gevallen de burgemeester kan besluiten tot een andere wijze van bekendmaking. Bijvoorbeeld: een uitgevaardigde noodverordening die wordt bekend gemaakt door de tekst daarvan aan te plakken op het gemeentekantoor. De toevoeging dat de wetsbepalingen over bekendmaking en kennisgeving in acht worden genomen, geeft aan dat deze niet zonder meer terzijde mogen worden gelegd door de toepassing van dit artikel. In het voorbeeld van de door de burgemeester uitgevaardigde noodverordening is in artikel 176, lid 1, Gemeentewet gesteld dat de burgemeester ‘de algemeen verbindende voorschriften die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn’ (noodverordening) bekendmaakt op een door hem te bepalen wijze.

 

Artikel 6.

Het vermelden in een huis-aan-huisblad van het besluit of ander document is, binnen deze verordening, bedoeld als service aan de inwoners van de gemeente Waadhoeke en belangstellenden. De vermelding kan worden gedaan als de aard van het besluit of het document daarvoor reden geeft. In de vermelding wordt aangegeven dat het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Waadhoeke de officiële bron is voor de bekendmaking of de kennisgeving.

 

Artikel 7.

Geen toelichting.

 

Artikel 8.

Geen toelichting.

[1] ABRvS 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4676