Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de wijze waarop inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening Waadhoeke)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de wijze waarop inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening Waadhoeke)
CiteertitelInspraakverordening Waadhoeke
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inspraakverordening Gemeente het Bildt 2005, de Inspraakverordening gemeente Menaldumadeel, de Inspraakverordening (gemeente Franekeradeel) en de Inspraakverordening gemeente Littenseradiel voor het gebied dat is overgegaan in de gemeente Waadhoeke.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019nieuwe regeling

28-11-2019

gmb-2019-313748

19.204203

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de wijze waarop inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening Waadhoeke)

De raad van de gemeente Waadhoeke;

gelezen het voorstel van het college van 12 november 2019;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening inzake de wijze waarop inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2. Onderwerp van inspraak/inbreng

 • 1.

  Bij de voorbereiding van beleid maakt het bevoegde bestuursorgaan telkens een keuze of inbreng van inwoners en belanghebbenden plaatsvindt en via welke weg..

 • 2.

  De inbreng kan plaatsvinden via de weg van interactieve beleidsvorming als bedoeld met “nabij besturen” of via de weg van inspraak als bedoeld in de wet en deze verordening.

 • 3.

  Per geval besluit het bestuursorgaan welke weg wordt gevolgd.

 • 4.

  Inspraak wordt altijd verleend als een wettelijk voorschrift daartoe verplicht.

 • 5.

  Geen inspraak of inbreng wordt in elk geval verleend

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • c.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak of inbreng niet kan worden afgewacht;

 • 6.

  Het betreffende bestuursorgaan waarborgt dat van de inbreng via “nabij besturen” een verslag wordt gemaakt.

Artikel 3. Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan inwoners en belanghebbenden.

Artikel 4. Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5. Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 6. Intrekking oude verordening

De Inspraakverordening Gemeente het Bildt 2005, de Inspraakverordening gemeente Menaldumadeel, de Inspraakverordening (gemeente Franekeradeel) en de Inspraakverordening gemeente Littenseradiel voor het gebied dat is overgegaan in de gemeente Waadhoeke, worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening Waadhoeke.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waadhoeke op 28 november 2019.

De voorzitter,

De griffier,