Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de archiefbescheiden (Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Waadhoeke 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de archiefbescheiden (Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Waadhoeke 2019)
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden gemeente Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek Vervanging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het het Besluit tot Vervanging van de gemeenten Franeker, het Bildt en Menameradiel 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2020nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2020-23303

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de archiefbescheiden (Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Waadhoeke 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke

Gelet op:

 

  • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

  • artikel 7 van de Archiefwet

besluit:

Artikel 1  

  • 1.

    over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de geldende selectielijst 2017 (vastgesteld Staatscourant 06 juli 2017 nr. 38013),  voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2.

    Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervanging Archiefbescheiden gemeente Waadhoeke (Corsa kenmerk 19.202854).

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

Artikel 3  

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit tot Vervanging van de gemeenten Franeker, het Bildt en Menameradiel 2016.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Waadhoeke 2019.

 

Franeker, 29-10-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke,

De secretaris,

De burgemeester