Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Beleidsregels Buurtpreventie gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Buurtpreventie gemeente Waalre
CiteertitelBeleidsregels Buurtpreventie gemeente Waalre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 Algemene ondersteunings- en subsidieverordening gemeente Waalre 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

06-12-2016

Digitaal gemeenteblad 16-12-2016, 177937

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Buurtpreventie gemeente Waalre

 

 

 

B ELEIDSREGELS BUURTPREVENTIE GEMEENTE WAALRE

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre:

 

Overwegende dat de procedurele regels rondom subsidieverlening zijn opgenomen in De algemene ondersteunings- en subsidieverordening gemeente Waalre 2017;

 

Overwegende dat het wenselijk is algemene regels te stellen ten aanzien van de beleidsinhoudelijke afwegingen rondom het ondersteunen van initiatieven op het gebied van buurtpreventie;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 derde lid van De algemene ondersteunings- en subsidieverordening gemeente Waalre 2017

 

Besluit

Vast te stellen de Beleidsregels buurtpreventie gemeente Waalre.

 

Vastgesteld in haar vergadering van 6 december 2016.

 

Inleiding

De gemeente Waalre hecht veel waarde aan burgerparticipatie op het gebied van het sociaal domein. Brans et al. (2008, p. 9) definiëren burgerparticipatie als “activiteiten die door de burger en/of overheid in samenwerking met de burger ondernomen worden om op gemeentelijk, buurt- of wijkgebonden niveau, ongeacht de fase in het besluitvormingsproces, onveiligheid of onveiligheidsgevoelens (al dan niet gerelateerd aan een gebrek aan leefbaarheid) te verminderen (1). Een vorm van burgerparticipatie op het sociaal domein is buurtpreventie. De buurtpreventie draagt bij aan het gevoel van veiligheid in de buurten.

 

Doel

Dit beleid is opgesteld om op een eenduidige wijze ondersteuning te bieden vanuit de gemeente aan de verschillende initiatieven op het gebied van buurtpreventie in Waalre. Het beleid sluit aan bij de prioriteit ‘Veilige woonomgeving – sociale kwaliteit’ uit het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 (IVP). In het IVP is opgenomen dat de gemeente veiligheidsnetwerken, waarin inwoners samenwerken om hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun omgeving te vergroten, versterkt en promoot.

 

Buurtpreventie in Waalre

Sinds begin jaren ’90 beschikt de gemeente Waalre over diverse initiatieven op het gebied van buurtpreventie. Buurtpreventie betreft een informeel toezicht door de inwoners van de gemeente Waalre. Dit burgertoezicht dient in veel gevallen een preventief doel, namelijk het voorkomen van onveiligheid op straat als gevolg van overlast of criminaliteit in de buurt (2). Buurtpreventie wordt op diverse manieren ondersteund door o.a. de politie en de gemeente. Er wordt bijvoorbeeld informatie uitgewisseld over het aantal inbraken in de wijk en gezamenlijk wordt er een wijkschouw uitgevoerd. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het opzetten van BuurtWhatsApp-groepen. Door middel van:

 • 1.

  ‘spelregels BuurtWhatsApp’ op de gemeentelijke website;

 • 2.

  een overzicht van alle BuurtWhatsApp-groepen en gratis raamstickers ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’ voor ieder adres in Waalre dat deelneemt aan een BuurtWhatsApp.

 

Met de borden “Attentie WhatsApp Buurtpreventie” maakt de gemeente zichtbaar dat inwoners, middels WhatsApp, samenwerken om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarnaast organiseert de gemeente Waalre samen met partners het Donkere Dagen Offensief (DDO). Het doel is om inwoners bewuster te maken van de risico’s en tegelijkertijd handelingsperspectieven te geven (3).

 

Mogelijke manieren van het ondersteunen van burgerparticipatie:

 • -

  Informatieavonden

 • -

  De BuurTent

 • -

  Besmettingsbrieven

 • -

  WAAKS (alertheid hondenbezitters)

 • -

  Wijkschouw

 • -

  Informeren in de Schakel

 • -

  Buurtwhatsapp-borden

 • -

  Raamstickers ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’

   

Ondersteunen BuurtWhatsApp

Technologie is voortdurend in ontwikkeling, ook op het gebied van communiceren en informatie-uitwisselingen. In de gemeente Waalre maken steeds meer inwoners en buurtpreventieteams gebruik van een BuurtWhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen via de BuurtWhatsApp samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties via de app melden bij de politie. Borden en raamstickers die aangeven dat er zo’n WhatsApp-groep in de straat actief is, schrikt mogelijke inbrekers af.

In dit beleid zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een buurt moet voldoen om aanspraak te maken op één of meerdere verkeersbord(en) ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’. Het verkeersbord wordt door de gemeente aangeboden als sluitstuk van één door de buurt zelf geïnitieerd traject waarin de alertheid en het bewustzijn in de buurt zijn vergroot en preventieve maatregelen tegen woninginbraken zijn ondernomen.

Onder een ‘buurt’ wordt verstaan een wijk met een minimale omvang van 250 woningen. Voor deze minimale omvang is gekozen om de beperkte inzet en capaciteit vanuit de gemeente en politie (bij bijvoorbeeld een wijkschouw) evenredig te verdelen.

 

De subsidievoorwaarden waar een buurt aan moet voldoen:

 • 1.

  De buurt komt zelf met een initiatief voor het opstarten van een BuurtWhatsApp.

 • 2.

  De gehele buurt moet afgedekt zijn met één of meerdere BuurtWhatsApp-groepen.

 • 3.

  De BuurtWhatsApp-groep(en) richt(en) zich enkel op veiligheidssituaties.

 • 4.

  De wijkagent moet aangesloten zijn bij de (overkoepelende) BuurtWhatsApp-groep.

 • 5.

  Naast BuurtWhatsApp dienen vanuit de buurt ook acties georganiseerd te worden zoals een wijk- of woningschouw (door gecertifieerd adviseur met het Politie Keurmerk Veilig Wonen), gevolgd door aantoonbare preventieve maatregelen.

   

Het aantal borden:

 • 6.

  Als sluitstuk van het buurtpreventie-initiatief financiert de gemeente verkeersborden om de BuurtWhatsApp zichtbaar te maken. Per 100 woningen (4) biedt de gemeente één gratis bord ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’ aan.

 • 7.

  Overige borden zijn voor rekening van de buurt zelf (kosten ad. € 75,- per bord, inclusief aanschaf-, plaatsings- en onderhoudskosten). De borden worden door de gemeente aangeschaft en op strategische plekken geplaatst. De borden komen in het onderhoud en eigendom van de gemeente.

   

Plaatsing:

 • 8.

  Lokale omstandigheden bepalen of en waar de verkeersborden geplaatst moeten worden. De gemeente bepaalt, in overleg met de buurt en politie, uiteindelijk op welke strategische plekken de borden geplaatst worden.

 

Afwijzingsgrond:

 • 9.

  Buurten die al zijn afgedekt met bestaande verkeersborden ‘Buurtpreventie’ komen niet in aanmerking voor een nieuw verkeersbord. Deze buurten hebben recht op een ‘Attentie BuurtWhatsApp’-verkeersbordsticker voor ieder Buurtpreventie-verkeersbord in de buurt.

 

Subsidieplafond:

 • 10.

  In 2017 en 2018 verstrekt de gemeente Waalre jaarlijks maximaal twintig gratis verkeersborden ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’. Wanneer dit aantal is bereikt in het betreffende jaar, komt de aanvraag automatisch bovenaan op de lijst voor het opvolgende jaar.

 

Aanvraag:

 • 11.

  De aanvraag geschiet middels het aanvraagformulier op de gemeentelijke website. Natuurlijke personen kunnen namens een buurt de aanvraag doen. Deze aanvraag wordt op basis van bovenstaande voorwaarden beoordeeld.

 

Inwerkingtreding:

 • 12.

  Deze beleidsregels treden per 1 januari 2017 in werking en lopen, in lijn met het beleid opgenomen in het IVP 2015-2018, tot en met 31 december 2018.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer

 

 

 

(1) M. van der Land, B. van Stokkom, H. Boutellier, Onderzoeksrapport "Burgers in Veiligheid" Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid. Vrije Universiteit, Uitgave 2014, p. 9

 

(2) M. van der Land, B. van Stokkom, H. Boutellier, Onderzoeksrapport "Burgers in Veiligheid" Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid. Vrije Universiteit, Uitgave 2014, p. 17

 

(3) Actieplan woninginbraken van de gemeente Waalre en Veldhoven met de diverse partners ondertekend op 6 oktober 2014

 

(4) Voorbeeld: wanneer een buurt 300 woningen groot is, maakt het aanspraak op 3 BuurWhatsApp-borden die door de gemeente worden bekostigd. De grens wordt getrokken door middel van afronden: bij bijvoorbeeld 249 woningen wordt afgerond naar beneden: 200 woningen en heeft een buurt recht op 2 gratis borden. Bij 250 of 251 woningen wordt afgerond naar boven: 300 woningen en heeft een buurt recht op 3 gratis borden.