Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre houdende Informatieprotocol

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre houdende Informatieprotocol
CiteertitelInformatieprotocol
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 160 lid 1 Gemw
  2. art. 169 lid 2 Gemw
  3. art. 169 lid 4 Gemw
  4. art. 169 lid 5 Gemw
  5. art. 180 lid 2 Gemw
  6. art. 180 lid 3 Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2004nieuwe regeling

27-07-2004

Onbekend.

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre houdende Informatieprotocol

INFORMATIEPROTOCOL

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2004, nr. 52;

Gelet op artikel 160 eerste lid onder e,f,g, en h, artikel 169 tweede, vierde lid en vijfde lid en artikel 180, tweede en derde lid van de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Waalre, ieder voorzover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

BESLUITEN:

De volgende uitgangspunten voor de uitoefening van de plicht van het college en de burgemeester tot voorafgaande informatie aan de raad vast te stellen:

1 Het college en de burgemeester voorzien de raad van alle informatie die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft.

2 Het college en de burgemeester informeren de raad tijdig en in ieder geval niet later dan een week nadat het college een beslissing heeft genomen dan wel kennis heeft genomen van de informatie.

3 Het college verstrekt de raad de besluitenlijsten van de vergaderingen van het college maximaal een week na de vergadering.

4 Het college informeert de raad volledig waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid informatie.

5 Het college informeert de raad op korte, bondige wijze en op hoofdlijnen en geeft daarbij aan welke achterliggende stukken bestaan en waar deze ter inzage liggen.

6 De raad wordt gedurende een geheel beleidsproces geïnformeerd.

7 De raad wordt in ieder geval vooraf actief geïnformeerd: a. over de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 160, eerste lid onder e,f,g en h Gemeentewet indien de uitoefening ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben. Kan de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel leiden, dan informeert het college de raad zo spoedig mogelijk na het genomen besluit;

b. daarnaast wordt de raad vooraf actief geïnformeerd wanneer een van de hierna genoemde punten van toepassing is op een van de onder a genoemde bevoegdheden:

1. Omvangrijk;2. Complex;3. Consequenties: Maatschappelijke aandacht of Media aandacht (publiciteitsgevoelig);4. Voor de gemeente relevante veranderingen: Bestuurlijk, Financieel of Juridisch;5. Risico’s: Politiek gevoelig of Integriteit.

c. daarnaast wordt de raad in ieder geval vooraf actief geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

1. het aangaan en beëindigen van alle publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden waartoe het college respectievelijk de burgemeester bevoegd zijn te besluiten indien deze samenwerkingsverbanden worden aangegaan voor de periode van één jaar of langer en/of meerjarige verplichtingen groter dan  10.000 impliceren, tenzij de aangelegenheid past binnen een door de raad voor dat doel vastgesteld financieel kader;2. arbeidsrechtelijke geschillen met de gemeentesecretaris en leden van het managementteam terzake van hun functioneren onder oplegging van geheimhouding.

8 Overige besluiten met ingrijpende gevolgen voor de gemeente.

Alle door het college te nemen besluiten die –de (actuele) bestuurlijke en politieke verhoudingen mede in aanmerking genomen- redelijkerwijs ingrijpende (financiële) gevolgen voor de gemeente kunnen hebben, maar waarvoor onder punt 7 van dit protocol geen regeling is getroffen, zullen evenzeer aan de raad worden voorgelegd om zijn eventuele wensen en bedenkingen vooraf te horen.

Over de bovenstaande aangelegenheden wordt de raad als regel op hoofdlijnen geïnformeerd. Op verzoek van de raad verstrekt het college meer gedetailleerde informatie.

9 Wanneer informatie niet verstrekt kan worden aan de raad op grond van strijd met het openbaar belang, zal het college de raad zo ver mogelijk op hoofdlijnen informeren.

10 Indien een voorgenomen besluit van het college conform dit protocol aan de raad wordt voorgelegd om het gevoelen te peilen en tijdens de behandeling in de desbetreffende raadscommissie blijkt dat de commissie unaniem met het voorstel kan instemmen, kan afzonderlijke agendering voor de raad achterwege blijven en wordt de raad geacht geen bezwaar te hebben tegen het voorstel.

11 Bij schriftelijk verstrekte inlichtingen van enige omvang wordt een oplegnotitie gevoegd met daarin:

-de vermelding of de informatie openbaar is of niet;-de reden van verzending;-een samenvatting.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 27 juli 2004.de griffier,                             de voorzitter,

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 mei 2004.de secretaris, de burgemeester,

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester d.d. 18 mei 2004. de burgemeester,  

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk