Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor persoonsgebonden budget begeleid werken Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor persoonsgebonden budget begeleid werken Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-200801-01-200801-01-2015nieuwe regeling

24-06-2008

Schakel 2008, 30

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor persoonsgebonden budget begeleid werken Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Sociale werkvoorziening

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   bestuur: het bestuur van het Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven;

  • b.

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • c.

   periodieke subsidie: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten

 • 2

  De begripsomschrijvingen in de wet zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

Het bestuur stelt elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten en de kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleidwerken plaats voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalenderjaar. 

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1

  Het bestuur verstrekt op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de Wsw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   zijn onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het geval de betreffende onderneming een inschrijvingsplicht heeft;

  • b.

   de aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • c.

   de duur van het dienstverband bedraagt tenminste twaalf maanden, met een mogelijkheid tot verlenging; de salariëring is gebaseerd op de onderneming of de voor betreffende branche geldende CAO of arbeidsvoorwaarden;

  • d.

   de werkplek en werkomstandigheden voldoen aan de arbonormen.

 • 3

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   de begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   de begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de Wsw-geïndiceerde voor wie het persoonsgebonden budget is bestemd;

  • c.

   de begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld.

 • 4

  In individuele gevallen behoeft niet voldaan te worden aan de vereisten zoals genoemd in lid 3, indien de begeleidingsorganisatie, naar het oordeel van het bestuur, in staat is om de Wsw-geïndiceerde adequaat te begeleiden.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1

  Het bestuur stelt op voorstel van de Wsw-geïndiceerde de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast op basis van een loonwaardeonderzoek, waarbij een externe deskundige ingezet kan worden.

 • 2

  De periodieke subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal de Rijksbijdrage Wsw minus de uitvoeringskosten als bedoeld in artikel 2 en de vergoeding van de begeleidingsorganisatie als bedoeld in artikel 6.

 • 3

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en 10 van deze verordening vindt periodiek een loonwaardeonderzoek plaats in geval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op basis van dit loonwaardeonderzoek vindt herbeoordeling van de hoogte van de subsidie plaats in relatie tot de actuele loonwaarde.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1

  Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is.

 • 2

  De loonkostensubsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier aanleiding toe is.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1

  Het aantal uren aan begeleiding dat door het bestuur wordt vergoed dient proportioneel te zijn en bedraagt maximaal 15% van het aantal uren dat door de Wsw-geïndiceerde bij de werkgever wordt gewerkt.

 • 2

  De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie bedraagt op jaarbasis maximaal de Rijksbijdrage Wsw minus de uitvoeringskosten als bedoeld in artikel 2 en de periodieke subsidie als bedoeld in artikel 4. Deze vergoeding dient proportioneel te zijn.

 • 3

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats (jobfinding) komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst van minimaal twaalf maanden.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1

  Het bestuur kan een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als uit een rapport van een deskundige blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2

  De vergoeding dient proportioneel te zijn.

 • 3

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor vergoeding.

 • 4

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal twaalf maanden.

 • 5

  Aan dit artikel kan ook toepassing worden gegeven door middel van het in bruikleen beschikbaar stellen van hulpmiddelen aan de werkgever.

 • 6

  Het bestuur regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt ondertekend door de Wsw-geïndiceerde, de werkgever en de begeleidingsorganisatie.

 • 2

  Het bestuur stelt ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vast.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1

  Het bestuur besluit over de aanvraag binnen vier weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  Het bestuur kan dit besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het bestuur stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

Het besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  de subsidieverleningperiode, de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  wijze van betaling van de subsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever.

Artikel 11 Tussentijdse verantwoording

 • 1

  De werkgever verstrekt binnen tien werkdagen na afloop van ieder kwartaal aan het bestuur een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande kwartaal betaalde bruto CAO-loon van de Wsw-geïndiceerde.

 • 2

  In de voorwaarden en regeling begeleid werken van het bestuur is opgenomen waaraan deze tussentijdse verantwoording verder dient te voldoen.

Artikel 12 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1

  De werkgever verstrekt binnen vier weken na afloop van het tijdvak waarover subsidie is verleend, aan het bestuur een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande tijdvak betaalde bruto CAO-loon van de Wsw-geïndiceerde.

 • 2

  Het bestuur stelt de periodieke subsidie binnen vier weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgever

 • 1

  De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het bestuur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

 • 2

  De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen tenminste vijf jaren na de vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het bestuur voor controledoeleinden.

Artikel 14 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1

  Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2

  Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximale hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 4 en/of de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie als bedoeld in artikel 6, indien door het bestuur vastgesteld wordt dat dit noodzakelijk is voor het realiseren van een begeleid werken plek.

 • 3

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken sociale werkvoorziening.

 • 2

  Zij treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2008.

1 Algemene toelichting

Algemene toelichtingOp 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om deze doelstelling te verwezenlijken voert de wet enkele belangrijke wijzigingen door. Zo worden regie en sturing op de Wsw nadrukkelijker in handen gelegd van gemeenten. Gemeenten worden hiermee gestimuleerd een visie te ontwikkelen om het doel van de wet, het realiseren van aangepaste arbeid die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, het beste te kunnen verwezenlijken. Een tweede verandering heeft betrekking op het geven van meer rechten en keuzemogelijkheden aan Wsw-geïndiceerden, waaronder het recht op een persoonsgebonden budget (PGB) om begeleid werken te realiseren.

De wet verplicht dat bij verordening nadere regels worden vastgesteld over de wijze waarop het college vormgeeft aan het PGB (artikel 7, tiende lid, Wsw). Deze verordeningen moeten binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet worden vastgesteld.

Twee vormen van begeleid werken Sinds 1998 kent de Wsw de mogelijkheid van begeleid werken door Wsw-geïndiceerden bij een reguliere werkgever. Het begeleid werken was onder de oude wet geregeld in het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken. Bij deze vorm van begeleid werken worden begeleid werkenplekken tot stand gebracht door gemeente of schap. Deze wijze van tot stand brengen van begeleid werken blijft ook onder de nieuwe wet bestaan.

Naast het begeleid werken dat door het schap tot stand wordt gebracht, introduceert de nieuwe Wsw het begeleid werken via de figuur van het persoonsgebonden budget. Tussen beide vormen van begeleid werken bestaat een aantal verschillen. Zo is begeleid werken met een PGB als een recht voor elke Wsw-geïndiceerde geformuleerd. Deze heeft recht op begeleid werken met een PGB als de aanvraag aan de wettelijke eisen en de daarop gebaseerde gemeentelijke voorwaarden voldoet. Bovendien ligt bij begeleid werken met een PGB het initiatief bij de Wsw-geïndiceerde zelf. De Wsw-geïndiceerde, of iemand namens hem, zal een PGB bij de gemeente moeten aanvragen en om dit te kunnen doen zal hij zelf een werkgever en een begeleidingsorganisatie moeten aandragen en de wijze van werkplekaanpassing moeten regelen, dan wel daar een voorstel voor doen. Als een Wsw-geïndiceerde (of een door hem ingeschakelde begeleidingsorganisatie) een werkgever vindt die hem een adequate werkplek aanbiedt, de begeleiding op de werkplek adequaat wordt geregeld én de kosten van begeleid werken binnen het beschikbare budget vallen, dan is de gemeente (na de aanvraag te hebben beoordeeld) verplicht de wens van de Wsw-geïndiceerde te honoreren. Iedere Wsw-geïndiceerde komt in beginsel in aanmerking voor begeleid werken met een PGB. Voor het beroep op een PGB is geen begeleid werken-indicatie van het CWI vereist. Hij of zij hoeft daarvoor dus niet een positief advies begeleid werken te hebben gekregen. Een Wsw-indicatie volstaat. Ook een Wsw-werknemer met een bestaand dienstverband kan dus een beroep doen op een PGB.

Het verschil tussen begeleid werken dat door het schap wordt georganiseerd en begeleid werken met een PGB, is in principe uitsluitend gelegen in de procedurele wijze waarop een begeleid werkenplek tot stand wordt gebracht. Als de begeleid werkenplek eenmaal is gerealiseerd zijn er in beginsel geen verschillen. Dit betekent dat gemeenten bij het stellen van regels voor begeleid werken met een PGB zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de wijze waarop zij in het algemeen het begeleid werken op dit moment organiseren. Dit geldt met name voor de eisen die zij aan werkgevers, de werkplek en aan begeleidingsorganisaties stellen.

De regeling van begeleid werken met een PGBHet begeleid werken met een PGB wordt geregeld in artikel 7, tweede tot en met vierde lid van de wet. Artikel 7, tweede lid, Wsw regelt de voorwaarden om voor een PGB in aanmerking te komen. De gemeente kan een verzoek van een Wsw-geïndiceerde om voor een PGB in aanmerking niet weigeren, als:

 • 1.

  De betrokkene al een Wsw-dienstbetrekking heeft of recht heeft op plaatsing vanaf de wachtlijst;

 • 2.

  De door de Wsw-geïndiceerde of de door hem aangedragen begeleidingsorganisatie voorgestelde werkplek en begeleiding op de werkplek adequaat zijn;

 • 3.

  De door de gemeente aan de werkgever te verstrekken periodieke subsidie en de aan begeleidingsorganisatie te verstrekken vergoeding, na aftrek van de voor de gemeente rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten, niet hoger zijn dan het (gemiddelde) budget dat beschikbaar is voor een Wsw-plaats. Komt het bedrag van de periodieke subsidie en de periodieke vergoeding van begeleiding boven het budget uit dat beschikbaar is voor een Wsw-plaats, dan is het college niet verplicht om subsidie te verstrekken, maar mag het dat wel doen (artikel 7, eerste lid, Wsw). In artikel 14 is om deze reden een hardheidsclausule opgenomen.

Het uitgangspunt van de wet is dat een Wsw-geïndiceerde recht heeft op begeleid werken met een PGB. Er bestaat geen recht op een bepaald budget. Het college heeft de bevoegdheid om op grond van de wet en de voorwaarden in deze verordening te toetsen of het aangevraagde bedrag voor het PGB nodig is om de betreffende Wsw-geïndiceerde op een adequate wijze begeleid te laten werken, dan wel dat zou kunnen worden volstaan met een lager bedrag. Omgekeerd kan het college, hoewel hij de toekenning van een dergelijke hogere aanvraag mag weigeren, ook besluiten een hoger bedrag toe te kennen dan het beschikbare bedrag.

Het PGB bestaat uit drie bestanddelen:

 • 1.

  Een periodieke subsidie aan de werkgever waar de Wsw-geïndiceerde in dienst is. Deze subsidie is primair bedoeld als een tegemoetkoming in de loonkosten in verband met de geringere arbeidsproductiviteit. Ook kan deze subsidie worden gebruikt als een vergoeding voor structurele kosten van de werkgever die verband houden met het in dienst hebben van een Wsw-geïndiceerde. Daarbij kan worden gedacht aan reiskosten of kosten voor intermediaire activiteiten ten behoeve van mensen met een visuele of auditieve handicap (zoals een voorleeshulp of een doventolk).

 • 2.

  Een periodieke vergoeding aan de begeleidingsorganisatie die de begeleiding van de Wsw-geïndiceerde verzorgt.

 • 3.

  Een vergoeding voor de eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht (artikel 7, derde lid, Wsw). Hieronder worden bijvoorbeeld kosten verstaan die gemaakt worden voor technische aanpassingen in de werkplek.

Het PGB is geen rugzakje: de Wsw-geïndiceerde krijgt geen budget mee. In feite moet het PGB als hier bedoeld dan ook eerder worden gezien als een persoonsvolgend budget. Het PGB wordt aangevraagd door de Wsw-geïndiceerde, maar de subsidie en vergoeding worden verstrekt aan de werkgever respectievelijk de begeleidingsorganisatie. De Wsw-geïndiceerde heeft, zoals gezegd, geen recht op een bepaald budget. Het uitgangspunt van de wet is dat een Wsw-geïndiceerde recht heeft op begeleid werken met een PGB. Enerzijds bestaat er dus een recht op een PGB, anderzijds heeft het college de verantwoordelijkheid voor het zo efficiënt en effectief inzetten van publieke middelen en het realiseren van de jaarlijkse (rijks)taakstelling voor het realiseren van Wsw-plekken. Het bestaan van een PGB ontslaat het college ook niet van de zorgplicht zoals die is geformuleerd in art. 1 lid 3 van de wet.

DelegatieDe colleges van de deelnemende gemeenten hebben de uitvoeringsbevoegdheden in het kader van de Wsw gedelegeerd naar het Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (WRGRE). In dat kader is het bestuur van het werkvoorzieningschap bevoegd om besluiten te nemen in het kader van begeleid werken met een PGB. Daarom wordt in de navolgende tekst gesproken over het bestuur in plaats van het college.

MandateringHet bestuur kan alle besluiten, behalve de besluiten genoemd in artikel 14 (hardheidsclausule) van deze verordening, mandateren aan de algemeen directeur binnen het Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven of een door deze aangewezen functionaris van het PGB-bureau.Het bestuur regelt dit in het mandaatbesluit. De besluiten op grond van artikel 14 worden niet gemandateerd, maar worden door het bestuur zelf genomen.

De onderwerpen in de verordeningIn artikel 7, tiende lid, Wsw staan de onderwerpen genoemd die de gemeenteraad in ieder geval in zijn verordening zal moeten regelen:

 • 1.

  de wijze waarop de hoogte van de periodieke subsidie aan de werkgever dient te worden vastgesteld;

 • 2.

  de hoogte van de voor het bestuur rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten omgerekend op jaarbasis;

 • 3.

  de voorwaarden waaronder het bestuur aan de werkgever een vergoeding verstrekt voor de eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht, en

 • 4.

  de voorwaarden waaronder het bestuur een begeleidingsorganisatie inschakelt die door de Wsw-geïndiceerde zelf is aangewezen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1In artikel 1 is een beperkt aantal begrippen opgenomen, omdat de wet voldoende duidelijk is over gehanteerde termen en begrippen. Een uitgebreide(re) begrippenlijst is derhalve overbodig.

Artikel 2Artikel 7, tiende lid, onderdeel b, Wsw bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de hoogte van de voor het college rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten omgerekend op jaarbasis. Artikel 2 van deze verordening vormt de uitwerking van deze verplichting. In dit artikel wordt bepaald dat het bestuur ieder jaar de hoogte van de gemeentelijke uitvoeringskosten van begeleid werken met een PGB en de kosten van het zoeken naar een begeleid werkenplek door een begeleidingsorganisatie (jobfinding) vaststelt. Het bestuur zal zelf moeten bepalen welke uitvoeringskosten het toekennen van een PGB aan een Wsw-geïndiceerde voor de gemeente met zich meebrengt.

De uitvoeringskosten worden afgetrokken van het bedrag dat de gemeente (gemiddeld) per Wsw-geïndiceerde van het rijk ontvangt. Het bedrag dat de gemeente (gemiddeld) per Wsw-geïndiceerde van het rijk ontvangt minus de (gemiddelde) uitvoeringskosten per Wsw-geïndiceerde levert vervolgens het bedrag op dat de gemeente in beginsel beschikbaar heeft voor een PGB.

Artikel 3Het bestuur zal bij elke aanvraag van een PGB moeten beoordelen of de inpassing in de arbeid van betrokkene, met inbegrip van begeleiding op zijn werkplek adequaat door de werkgever wordt verzorgd (artikel 7, eerste lid, Wsw). In verband hiermee kan het bestuur eisen stellen aan de werkgever en de door hem aangeboden werkplek. In artikel 7, tiende lid, Wsw dient de gemeenteraad in zijn verordening de voorwaarden te regelen waaronder het bestuur een begeleidingsorganisatie inschakelt die door de Wsw-geïndiceerde is aangewezen. In dit artikel zijn deze eisen opgenomen.

In lid 4 is een bepaling opgenomen waarbij de (kwaliteits)eisen aan begeleidingsorganisaties niet van toepassing zijn. Het kan voorkomen dat op verzoek van de Wsw-geïndiceerde een persoon of organisatie de begeleiding adequaat kan aanbieden, maar deze persoon of organisatie niet voldoet aan de vereisten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een mentor in het bedrijf. Het bestuur beoordeelt of deze begeleiding voldoet.

Artikel 4De gemeenteraad dient bij verordening nadere regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop de hoogte van de periodieke subsidie aan de werkgever dient te worden vastgesteld (artikel 7, tiende lid, onderdeel a, Wsw). De periodieke subsidie bestaat uit een loonkostensubsidie en eventueel ook uit een vergoeding voor structurele kosten van de werkgever die verband houden met het in dienst hebben van een Wsw-geïndiceerde (bijvoorbeeld reiskosten of terugkerende kosten voor intermediaire activiteiten).

Het doel van de loonkostensubsidie is het verstrekken van een tegemoetkoming in de loonkosten in verband met de geringere arbeidsproductiviteit van de Wsw-geïndiceerde. Om te kunnen bepalen wat de hoogte van de loonkostensubsidie moet zijn, is inzicht nodig in de verdiencapaciteit (loonwaarde) van de betrokken Wsw-geïndiceerde. Het bestuur gaat in alle gevallen de loonkostensubsidie baseren op een loonwaardebepaling. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

Ingeval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd, is het wenselijk om periodiek onderzoek te doen naar de loonwaarde om op die manier een actueel beeld te krijgen en zo mogelijk het subsidie bij te stellen. In lid 3 is daartoe een bepaling opgenomen. Het verstrekken van subsidies aan werkgevers kan onder bepaalde omstandigheden vallen onder staatssteun (die op grond van Europese regelgeving verboden is). Voor het verstrekken van loonkostensubsidies aan werkgevers die Wsw-geïndiceerden in dienst hebben is de Europese Vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun van belang. Deze Europese verordening staat toe dat maximaal 60% van de loonkosten wordt gesubsidieerd zonder dat daaraan een individuele loonwaardebepaling ten grondslag ligt. Aangezien alle loonkosten op basis van een individuele loonwaardebepaling worden gebaseerd is er geen sprake van staatssteun.

Artikel 5De productiviteit van een Wsw-geïndiceerde kan wijzigen, als deze persoon langer op een begeleid werkenplek werkzaam is. Als dat het geval is, kan de loonkostensubsidie worden aangepast. De werkgever kan dan, als de productiviteit, c.q. verdiencapaciteit van de werknemer minder wordt, met instemming van de werknemer, een verzoek indienen om de loonkostensubsidie te herzien. De werkgever moet zijn verzoek om herziening met redenen omkleden.

Ook ambtshalve kan het bestuur, als er een gerede aanleiding is voor een (tussentijds) aanpassing van het subsidie, een hernieuwde beoordeling voor de hoogte van het subsidie doen. Dit zal zich overigens alleen in uitzonderlijke gevallen voordoen, bijvoorbeeld als er sprake is van kennelijke onredelijkheid bij handhaving van een bestaande situatie.

Artikel 6Omdat de behoefte aan begeleiding van een Wsw-geïndiceerde op de werkplek van geval tot geval kan verschillen, en mede afhankelijk is van de aard van de handicap, zal in de praktijk de beoordeling van de omvang van de begeleiding gebaseerd moeten zijn op maatwerk. Op basis van in de praktijk gehanteerde indicatiecriteria bestaat overigens de richtlijn dat een begeleidingspercentage op de werkplek van meer dan 15% van de werktijd reden kan zijn een herindicatie aan te vragen vanwege de zogenaamde “ondergrensproblematiek”. Hiermee kan het bestuur rekening houden bij gesprekken over de omvang van begeleiding door de begeleidingsorganisatie.

In het derde lid is de mogelijkheid tot jogfinding opgenomen. Er kan een organisatie worden ingeschakeld die zoekt naar een passende werkplek. Dit kan de begeleidingsorganisatie zijn die de periodieke begeleiding op de werkplek verzorgt, maar dit hoeft niet. Er kan ook een bureau voor jobfinding worden ingeschakeld die is gespecialiseerd in bemiddeling. In het derde lid is opgenomen dat het zoeken naar een werkplek pas wordt gehonoreerd als dit ook daadwerkelijk leidt tot een arbeidsovereenkomst (no cure, no pay). Het stelsel van de PGB gaat uit van de veronderstelling dat een Wsw-geïndiceerde zelf met een werkgever aankomt. In de praktijk komt het echter voor dat de begeleidingsorganisatie, c.q. het re-integratiebedrijf, eerst een werkplek moet gaan zoeken, omdat die op voorhand niet beschikbaar is. Art. 7 lid 4 van de wet geeft dit ook aan.

Artikel 7De verordening dient regels te bevatten die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder het bestuur aan de werkgever een vergoeding (subsidie) verstrekt voor de eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht (artikel 7, tiende lid, Wsw). Dit artikel vormt de uitwerking van deze verplichting.

Het eerste lid bepaalt dat een eenmalige vergoeding kan worden verstrekt. Het vierde lid stelt een minimale duur aan het dienstverband dat de werkgever met de betrokken Wsw-geïndiceerde moet aangaan, alvorens tot investeringen wordt overgegaan.

Artikel 8De Wsw-geïndiceerde zal het PGB moeten aanvragen. Omdat begeleid werken met een PGB leidt tot een subsidierelatie met de werkgever (in verband met het verstrekken van een periodieke subsidie) en een contractrelatie met de begeleidingsorganisatie (in verband met het verstrekken van een periodieke vergoeding), zullen ook de werkgever en de begeleidingsorganisatie van de Wsw-geïndiceerde de aanvraag moeten ondertekenen. Op basis van de aanvraag beslist het bestuur vervolgens of een periodieke subsidie aan de werkgever en een periodieke vergoeding aan de begeleidingsorganisatie worden verstrekt en voor welke bedragen. Vervolgens vindt de verstrekking van de periodieke subsidie aan de werkgever plaats op basis van een beschikking en de verstrekking van een periodieke vergoeding aan de subsidiebedrag naar de werkgever of extra kosten van begeleiding naar de begeleidingsorganisatie noodzakelijk zijn. Om deze reden is deze bepaling opgenomen. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, dan wordt een voorstel hiertoe voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur mandateert dit niet aan ondergeschikten maar neemt hierover zelf een besluit.

Artikel 9Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10Dit artikel gaat over de subsidieverlening. Er wordt een beschikking aan de werkgever gezonden waarin de voorwaarden van de subsidieverlening zijn opgenomen. Ook is hierin de wijze van betaling geregeld.

Artikel 11Per kwartaal overlegt de werkgever een tussentijdse verantwoording. Nadat deze verantwoording door het bestuur is gecontroleerd, vindt uitbetaling plaats. In de voorwaarden en regeling begeleid werken van het bestuur is opgenomen waaruit deze tussentijdse verantwoording bestaat.

Artikel 12 Met het vaststellen van de subsidie wordt de subsidieverstrekking voor het betreffende kalenderjaar afgerond. De hoogte van het subsidiebedrag voor dat jaar wordt definitief vastgesteld. Om de subsidie te kunnen vaststellen, dient de werkgever een schriftelijke opgave te doen van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto CAO-loon van de Wsw-geïndiceerde.

Artikel 13 Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 14 In lid 2 is bepaald dat in bijzondere omstandigheden een hoger bedrag uitgegeven kan worden aan het totale bedrag dat wordt besteed aan de periodieke subsidie of de kosten van de begeleidingsorganisatie. Het kan voorkomen dat voor het realiseren van een begeleid werken plek in individuele gevallen (tijdelijk) een hoger subsidiebedrag naar de werkgever of extra kosten van begeleiding naar de begeleidingsorganisatie noodzakelijk zijn. Om deze reden is deze bepaling opgenomen. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, dan wordt een voorstel hiertoe voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur mandateert dit niet aan ondergeschikten maar neemt hierover zelf een besluit.

Artikel 15 Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.