Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de adviesraad voor leerlingenvervoer Verordening Adviesraad Leerlingenvervoer gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de adviesraad voor leerlingenvervoer Verordening Adviesraad Leerlingenvervoer gemeente Waalre
CiteertitelVerordening Adviesraad Leerlingenvervoer gemeente Waalre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 150 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2009nieuwe regeling

01-10-2009

Schakel 2009, 45

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de adviesraad voor leerlingenvervoer Verordening Adviesraad Leerlingenvervoer gemeente Waalre

Verordening Adviesraad Leerlingenvervoer gemeente Waalre

De raad van de gemeente Waalre, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder van 23 juni 2009, nr. 45, inzake de Adviesraad Leerlingenvervoer, gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING ADVIESRAAD LEERLINGENVERVOER GEMEENTE WAALRE

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 • b.

  leerlingenvervoer: ten behoeve van het schoolbezoek door het college op grond van de verordening leerlingenvervoer bekostigd vervoer van leerlingen;

 • c.

  cliënt: ouder, verzorger of voogd van leerlingen woonachtig in de gemeente Waalre die gebruik maken van het leerlingenvervoer;

 • d.

  de adviesraad: raad van cliënten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten of scholen en personen benoemd op grond van deskundigheid of kwaliteit.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1

  De adviesraad behartigt de collectieve belangen van cliënten.

 • 2

  De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijke beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.

 • 3

  Tot de onder het tweede lid genoemde onderwerpen behoren niet klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin adviseert de adviesraad over de uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

 • 4

  Het college geeft de adviesraad de gelegenheid om problemen ten aanzien van het leerlingenvervoer in beeld te brengen en oplossingen te formuleren. De ideeën van de adviesraad spelen een volwaardige rol in de afwegingen bij de ontwikkeling van beleid.

 • 5

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 6

  De adviesraad stelt zijn advies op schrift.

 • 7

  Het college reageert binnen vier weken schriftelijk op dit advies en geeft bij afwijking van het advies schriftelijk aan op welke gronden van het advies is afgeweken.

 • 8

  In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken. Vermeld wordt ook waarom een advies is overgenomen.

 • 9

  Over de onderwerpen genoemd onder het tweede lid beslist uiteindelijk het bevoegde gemeentelijke orgaan.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1

  De adviesraad bestaat uit maximaal zeven leden.

 • 2

  Indien het ledenaantal van de adviesraad daalt tot onder de drie leden, dan worden de werkzaamheden van de adviesraad opgeschort tot het tijdstip dat de adviesraad minimaal drie leden telt.

 • 3

  De leden van de adviesraad zijn bij voorkeur afkomstig uit de cliënten zelf.

 • 4

  Ook lid van de adviesraad kunnen zijn:

  • a.

   vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten of scholen van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer;

  • b.

   personen op grond van hun deskundigheid of kwaliteit.

 • 5

  De leden genoemd onder het vierde lid worden benoemd op voordracht van cliënten en zijn lid zonder last of ruggespraak van de organisatie die zij vertegenwoordigen.

 • 6

  Indien de adviesraad bestaat uit zowel cliënten als vertegenwoordigers of andere personen, vormen cliënten in ieder geval de meerderheid van de leden.

 • 7

  Geen lid van de adviesraad kunnen zijn:

  • a.

   personen door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt;

  • b.

   leden van de gemeenteraad, raadscommissies of het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   personen die werkzaam zijn voor de gecontracteerde vervoerder.

Artikel 4 Benoeming

 • 1

  Bij instelling van de adviesraad worden de leden door het college benoemd uit na een openbare oproep aangemelde kandidaten.

 • 2

  De adviesraad kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris.

 • 3

  Nieuwe of vervangende leden van de adviesraad worden benoemd door het college op voordracht van de adviesraad. Wanneer het college een voordracht niet overneemt, geeft zij met redenen omkleed aan waarom niet.

 • 4

  De adviesraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden.

 • 5

  Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld.

 • 6

  Het college zal, indien er geen adviesraad (meer) is in de gemeente, de totstandkoming van een adviesraad bevorderen.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De zittingsduur van de leden is drie jaar.

 • 2

  De leden zijn herbenoembaar voor een periode van maximaal één maal de zittingsduur.

 • 3

  De leden treden af volgens een rooster van aftreden, vastgesteld door de adviesraad.

 • 4

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 5

  Het lidmaatschap van cliënten eindigt indien het lid geen cliënt meer is. Het lid kan de functie blijven vervullen totdat in de vacature is voorzien of benoeming op grond van deskundigheid of kwaliteit heeft plaatsgevonden.

 • 6

  Het lidmaatschap van leden op grond van vertegenwoordiging van belangenorganisaties of scholen van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, eindigt op het moment dat de hoedanigheid voor het lidmaatschap ophoudt te bestaan.

 • 7

  De leden, zijnde cliënten of vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten of scholen van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, kunnen na beëindiging van hun lidmaatschap op grond van die hoedanigheid, door de adviesraad worden voorgedragen als leden op grond van deskundigheid of kwaliteit.

Artikel 6 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

 • 1

  De adviesraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de adviesraad dit nodig acht.

 • 2

  De bijeenroeping geschiedt door de secretaris via een schriftelijke uitnodiging aan de leden.

 • 3

  Besluiten kunnen worden genomen indien tenminste drie leden aanwezig zijn.

Artikel 7 Adviezen adviesraad

 • 1

  De adviezen van de adviesraad aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van de adviesraad.

 • 2

  Op verzoek kan een minderheidstandpunt in het advies worden opgenomen.

Artikel 8 Overleg tussen gemeente en adviesraad

 • 1

  Het college voert tenminste tweemaal per jaar overleg met de adviesraad.

 • 2

  De adviesraad en het college kunnen agendapunten aandragen voor dit overleg.

 • 3

  Het college zal de adviesraad tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling van de adviesraad.

 • 4

  Het secretariaat van het overleg berust bij een nader door het college aan te wijzen ambtenaar.

 • 5

  Het overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder dan wel een ander door deze aan te wijzen ambtenaar.

 • 6

  Het college stelt een ambtenaar als contactpersoon beschikbaar voor de adviesraad.

 • 7

  Op verzoek van de adviesraad woont de ambtenaar bedoeld onder het zesde lid de vergaderingen van de adviesraad bij.

Artikel 9 Faciliteiten

 • 1

  Het college stelt op verzoek een vergaderruimte beschikbaar voor de vergaderingen van de adviesraad, voor de vergaderingen van de adviesraad met de gemeente en voor de ouderavond die de adviesraad één maal per jaar organiseert voor haar achterban.

 • 2

  Het college verstrekt de leden van de adviesraad een vaste vergoeding per jaar voor de kosten die zij in redelijkheid hebben moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de taken van de adviesraad. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het college.

 • 3

  De vergoeding bedoeld onder het tweede lid, is voor:

  • a.

   onkosten (kopieer-, telefoon- en portokosten);

  • b.

   aanschaf van documentatie en literatuur;

  • c.

   reiskosten.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

De leden van de adviesraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle aangelegenheden die zij in hun hoedanigheid vernemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 11 Huishoudelijk reglement

De adviesraad maakt een huishoudelijk reglement met inachtneming van de bepalingen uit deze verordening. In het reglement worden in elk geval de taken van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris opgenomen. Een afschrift van het reglement wordt ter kennisneming gezonden aan het college.

Artikel 12 Uitleg verordening

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Adviesraad Leerlingenvervoer gemeente Waalre”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van publicatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 oktober 2009 (agenda openbare vergadering 29 september 2009) .

De raad van de gemeente Waalre,de griffier, de voorzitter,

J.A.J. Claessen mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth