Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 1995
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de kwijtscheldingsregeling, vastgesteld bij besluit van 25 januari 1994.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-1994nieuwe regeling

13-12-1994

Onbekend.

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 1995

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTING

Aan de Raad,

De kwijtschelding voor de gemeentelijke belasting is geregeld in de kwijtscheldingsverordening van de gemeente Waalre. in Waalre is thans gehele of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk voor de onroerende-zaakbelastingen en voor de rioolrechten. Kwijtschelding kan alleen worden verleend als wordt voldaan aan de ministeriële normen.

Nu een aparte afvalstofheffing wordt ingevoerd, stellen wij u voor, voor deze heffing in Waalre ook de mogelijkheid tot kwijtschelding te verlenen. In andere gemeenten in de regio (bijv. Eindhoven en Valkenswaard) bestaat ook een kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing.

Aangezien de afvalstoffenheffing het karakter van een belasting heeft wordt het geadviseerd in Waalre voor deze heffing ook een kwijtscheldingsmogelijkheid in de verordening op te nemen.

Gezien de zeer strenge ministeriele kwijtscheldingsnormen, komen alleen belastingplichtigen met heel bijzondere financiele omstandigheiden voor kwijtschelding in aanmerking. Het hebben van een Algemene Bijstandsutkering, AOW, WAO of een andere sociale uitkering alleen, geeft geen recht op een automatische kwijtschelding. De doorberekening van de kostenstijging over 1994/1995 van de afvalstoffentaak, geeft in ieder geval een algehele lastenverzwaring voor de burgers.

Hierbij bieden wij uw raad de onderwerp-verordening ter vaststelling aan.

Waalre 1 november 1994

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 1994 nr. 111;Overwegende dat het wenselijk is voor de verlening van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen regels te stellen ter afwijking van de ter zake geldende ministeriële regeling;

Gelet op het bepaalde artikel 255 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen, de volgende verordening, regelende de verlening van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Artikel 1  

 • 1.

  onder gemeentelijke belastingen worden verstaan de gemeentelijke belastingen genoemd in het artikel 219 van de Gemeentewet alsmede belastingen waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten door de gemeente geschiedt;

 • 2.

  onder ministeriële regeling wordt verstaan de door de staatssecretaris van Financiën, ten uitvoering van de invorderingswet 1990, vastgestelde ´Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990* alsmede de toekomstige wijzigingen daarvan.

Artikel 2  

Op de voet van de ter zake geldende ministeriele regeling kan op aanvraag kwijtschelding worden verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • a.

  onroerende- zaakbelastingen;

 • b.

  rioolrechten;

 • c.

  afvalstiffenheffing.

Artikel 3  

Aanvragen om de kwijtschelding als bedoeld in artikel 2 moeten voor of op de vervaldag van de laatste betaaltermijn van de belastingen worden ingediend.

Artikel 4 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als ´Verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 1995´

Artikel 5  

 • 1.

  Deze verordening treed in werking op de achtste dag van de die waarop zij is bekend gemaakt;

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de kwijtscheldingsregeling, vastgesteld bij besluit van 25 januari 1994, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen om kwijtschelding die voor de inwerktreding van deze verordening zijn ontvangen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 1994.

 

1 DE RAAD VAN GEMEENTE WAALRE

TOELICHTING OP DE VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1995

Algemeen.

Blijkens het tweede lid van artikel 255 van de Gemeentewet zijn met betrekking tot hetverlenen door het college van burgemeester en wethouders van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingenb de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1960 door de Minister van Financien bij ministeriele regeling gestelde regels van toepassing , met dien verstande dat de raad kan bepalen dat, in afwijkende regels gelden die ertoe leiden dat in beperkte mate kwijtschelding wordt verleend.

Verder bepaalt dit artikel dat het stellen van afwijkende regels geschiedt bij afzonderlijk besluit.

De onderhavige verordening voorziet in een beperking van het kwijtscheldingsbeleid.

Artikel1.

De begripsomschrijvingen zijn ontleend aan artikel 27 onder a van de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’

Artikel 2.

Gekozen is voor een beperking van het kwijtscheldingsbeleid door kwijtschelding slechts mogelijk te maken voor bepaalde gemeentelijke belastingen. Hierdoor is het mogelijk bepaalde belastingen van kwijtschelding uit te zonderen, bijvoorbeeld belastingen waarbij een rechtstreeks verband bestaat tussen de heffing en het verlenen van een dienst.

Uiteraard kunnen ook andere beperkingen worden aangebracht. Zo zou bijvoorbeeld desgewenst (ook) kunnen worden afgeweken van de in de ministeriele regeling opgesomde inkomens en vermogensnormen. Zelfs is het mogelijk- zie de hiervoor aangehaalde wettekst- om het verlenen van kwijtschelding volledig uit te sluiten. Hiervoor is echter niet gekozen.

Artikel 5.

Deze regeling is een algemeen verbindend voorschrift, waarop paragraaf 5 van hoofdstuk V111 van de Gemeentewet, inzake bekendmaking en inwerktreding van het besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, van toepassing is.